Home About Browse Search
Svenska


Gillheimer, Martin and Lago, Oskar, 2014. Fasta körspår i potatisodling : en förstudie för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
589kB

Abstract

Detta arbete är en förstudie inom området fasta körspår med potatis i växtföljden. Målet är att undersöka vilka radavstånd som är att föredra vid tillämpning av fasta körspår med potatis i växtföljden. Användning av fasta körspår har under ett flertal år blivit allt populärare, men det finns inte mycket litteratur om fasta körspår i potatisodling och att tillämpa detta i praktiken. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att göra en
förstudie inom området. Syftet med studien är att ge lantbrukare förslag på lämpliga arbetsbredder vid anpassning av systemet.

Potatisodling innebär intensivare körning med maskiner i fält jämfört med traditionell spannmålsodling och därför är det motiverat att försöka koncentrera den skadliga
markpackningen till ett fåtal punkter i fältet. Markpackning är ett stort problem som motverkar goda potatisskördar. Skörden kan sänkas flera ton per hektar vid alltför packad jord. Packad jord fördröjer uppkomst och både knöl- och stolontillväxten minskar. Vid rotmotstånd över 1 MPa börjar potatisplantans rotsystem begränsas av
packad jord, medan andra grödors rötter klarar av motstånd mellan 2 och 3 MPa.

Beräkningar och en undersökning har gjorts på spårvidder mellan 170 – 320 cm och vilka maskiner som skulle passa in för respektive spårvidd. Vid sammanställning av maskiner och jordbruksredskap undersöktes de större maskintillverkarna i Europa och de maskiner som är tillgängliga på den svenska marknaden. Insamling av information från maskintillverkare och importörer har skett genom telefon eller mejlkontakt och genom att undersöka hemsidor och tekniska specifikationer.

Vid sammanställning av olika modulbredder framgick att ett radavstånd på 85 cm med 3 kupor per drag är att föredra. Spårvidden blir 255 cm och med ett tillägg på 10 cm per
spår dvs. modulbredden blir 265 cm. Detta system har flest maskiner som passar in och ger lägst andel spår i fält. Utöver detta ger den också en låg skördeförlust jämfört med
övriga spårvidder. Arbetsbredden i spannmålen blir med detta system 8 m (3 x 2,65 = 7,95 m).

Är det lämpligt att använda sig av fasta körspår vid potatis i växtföljden under svenska förhållanden? Den svenska lagstiftningen tillåter att lantbruksmaskiner får framföras på allmän väg även om de är bredare än 2,6 m. Enligt svensk lag måste ett fordon vara registreringsbesiktigat för att få framföras på allmän väg. Detta gäller dock inte lantbruksredskap som transporteras mellan en gårds ägor.

,

This is a preliminary study about Controlled Traffic Farming (CTF) with potatoes in the crop rotation. The aim is to examine which track widths and line spacing that is
preferable for the application of CTF with potatoes in the crop rotation. The use of CTF in modern farming has under several years become more and more common, but there is
not much written within the area. Therefore, we thought it would be interesting to conduct a feasibility study in this field. The purpose with this study is to give farmers
suggestions on which working widths that are to prefer to conduct the system.

Cropping potatoes means much more intense driving with machines in the field, compared to traditional cropping of grain and therefore it is justified to concentrate the
harmful soil compaction to a few points in the field. Soil compaction is a major problem that prevents good potato yields. The yield can be reduced up to several tonnes per
hectare. The compacted soil delays the plant growing and both the potato itself and the stolon-growth reduce. Whit soil resistance above 1 MPa the root system from most
plants is limited by compacted soil, while other crop roots are capable of resistance between 2 and 3 MPa.

Calculations have been made on track widths between 170 – 320 cm and which of the machines that can be accessed today that would fit in for each gauge. When matching all
the machines, the major manufacturers and the machines that are available for Swedish market were investigated. Collection of information from manufacturers and importers
have been made through telephone, email and by examine websites and technical specifications for each machine.
The study shows that a row spacing of 85 cm and 3 cups per move are preferable. The track width is thus 255 cm with an additional 10 cm per track which means an width of the module is 265 cm. This system has the most machines that fits and provides the lowest proportion of tracks in the field. In addition it also provides a low yield loss
compared to other gauges. The working width with this system is 8 metres (3 x 2,65 = 7,95 m).

But is it appropriate to use fixed tramlines with potatoes in a crop rotation under Swedish conditions? The Swedish legislation allows agricultural equipment may be driven on public roads, even if they are wider then 2,6 meters, that is the limit for other vehicles in Sweden. The Swedish law requires that a vehicle must be inspected and registered to allow driving on public roads. This does not apply agricultural and farming equipment transported between a farm estate.

Main title:Fasta körspår i potatisodling
Subtitle:en förstudie för svenska förhållanden
Authors:Gillheimer, Martin and Lago, Oskar
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:potatis, fasta körspår, spårvidd, odling, bearbetningssystem, modulbredd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3722
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3722
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Technology
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2014 11:58
Metadata Last Modified:11 Sep 2014 11:58

Repository Staff Only: item control page