Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Anna and Grahn, Sofia , 2014. Skogens struktur och ekonomi över 100 år med fast eller varierad skyddszon runt vattendrag. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsbruksåtgärder intill vatten kan ge negativa konsekvenser på vattenkvalitén. Ett sätt att minska den negativa påverkan är att skapa skyddszoner. I denna studie simulerades olika skyddszoner i Heureka PlanVis och utvärderades med avseende på ekologiska, ekonomiska och sociala värden sett över längre tid. Tre nivåer av skyddszoner med varierad bredd baserade på djupet till grundvattnet (DTW-index) samt två fasta skyddszoner på 15 och 0 m jämfördes. I DTW-skyddszonerna avsattes mark med ≤ 1, ≤ 0,5 respektive ≤ 0,25 m ner till grundvattnet.
I skyddszon DTW ≤ 1 m uppmättes nedanstående variablers extremvärden. Värdena redovisas nedan i jämförselse med om ingen skyddszon användes:
• Avsatt areal var 9 % av undersökningsområdets totalareal.
• Kostnaden för att lämna skyddszon var 10,5 % i minskat nuvärde.
• Medelvolymen lövträd över 100 år ökade med 6,2 %.
• Medelvolymen skog > 120 år över 100 år ökade med totalt 9155 m3sk.
• Medelvolymen död ved/ha över 100 år ökade med 28,9 %.
• Medelvärdet i rekreationsindex över 100 år minskade med 6,2 %.
• Arealen inom skyddszon opåverkad av kanteffekter var 0,19 % av undersökningsområdets totalareal, vid en förväntad kanteffektslängd på 50 m.
• Arealen inom skyddszon opåverkad av kanteffekter var 3 % av undersökningsområdets totalareal, vid en förväntad kanteffektslängd på 15 m.
Studien indikerar att nämnda variabler avgörs av skyddszonens utformning. Eftersom skyddszoner utformade med DTW-index är topografiskt och hydrologiskt betingade kan de bidra till att utströmningsområden skyddas samtidigt som skogsbruk tillåts på mark relativt nära vatten där bärigheten är god. Detta är tilltalande för både ekonomiska och ekologiska värden.

,

Forestry measures in proximity to water can have adverse impacts on water quality. One way to reduce the negative impact is the creation of buffer zones. In this study different buffer zones were simulated in Heureka PlanWise and evaluated for ecological, economic and social values over a longer period of time. Three levels of buffer zones of varying width based on depth to groundwater (DTW-index) and two fixed buffer zones of 15 and 0 m were compared. In the DTW-buffer zones land with ≤ 1, ≤ 0.5 and ≤ 0.25 m down to the groundwater was set aside.
In buffer zone DTW ≤ 1 m the following variables extreme values was measured. The values are reported below in comparison with if no buffer zone was used:
• Set aside area was 9 % of the study area's total acreage.
• The cost of leaving the buffer zone was 10.5 % in diminished NPV.
• The average volume of deciduous trees over 100 years increased by 6.2 %.
• The average volume of forest > 120 years for over 100 years increased by a total of 9155 m3sk.
• The average volume of dead wood/ha over 100 years increased by 28.9 %.
• The average value of the recreation index over 100 years decreased by 6.2 %.
• The area within the buffer zone unaffected by edge effects was 0.19 % of the study area's total acreage, at an expected edge effect length of 50 m.
• The area within the buffer zone unaffected by edge effects was 3 % of the study area's total acreage, at an expected edge effect length of 15 m.
The study indicates that these variables are determined by the buffer zone configuration. Because buffer zones designed with DTW-index is topographically and hydrologically related, they can help to protect discharge areas, while forestry is allowed on land relatively close to water where buoyancy is good. This is appealing to both economic and ecological values.

Main title:Skogens struktur och ekonomi över 100 år med fast eller varierad skyddszon runt vattendrag
Authors:Jonsson, Anna and Grahn, Sofia
Supervisor:Lundström, Johanna
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:17
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Heureka PlanVis, DTW-index, digital höjdmodell (DEM), rekreationsindex, lövskog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3636
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3636
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2014 11:01
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 11:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics