Home About Browse Search
Svenska


Hallenberg, Marcus, 2014. Liquidity analysis of leveraged dairy farms with forest land : an application of Monte Carlo simulation to evaluate price risks impact on future liquidity. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

During the past decade, the indebtedness of Swedish agriculture has increased significantly. The degree of leverage differs between different branches of production in Swedish agriculture. Among Swedish dairy producers, over a thousand investments in automatic milking systems (AMS) have been completed. This along with other investments has led to an increased indebtedness among Swedish dairy producers. Meanwhile, the perceived profitability among Swedish dairy producers has never been as low as in 2013. Unfavorable fodder prices and settlement prices along with high levels of debt affect not only the operational risk, but also the financial risk. This may lead to bankruptcy, something that not only affects the farmer and the lender, but society as a whole loses key parts of a base industry. Based on the farmer's and the lender's perspective, the purpose of this study has been to evaluate the impact price risk has on future liquidity of leveraged dairy farmers in Sweden. The study was conducted as a quantitative and partly qualitative case study. Two leveraged Swedish dairy farms with AMS, one organic and the other conventional, acted as objects of analysis. Future liquidity has been analysed in a model constructed in Excel. By combining present value calculations of future cash flows with Monte Carlo simulation, i.e. stochastic simulation, of the price variables milk price, interest rate and saw timber and pulp wood price, probability distributions of future cumulative liquidity has been calculated. By then measuring the probability of future cumulative liquidity being less than zero, the Value -at-Risk and the mean value of the distributions calculated, the impact of price risk on future cumulative liquidity has been estimated. Different strategies with fixed and floating interest rates have been compared. The result indicates a high probability of a future shortage in cumulative liquidity for one of the objects of analysis. This may be because that farm is more dependent on milk production since it is less diversified than the other farm analysed. A fixed interest rate generates a higher probability of a shortage in cumulative liquidity and therefore a floating interest rate is to prefer. One general conclusion is that the dairy farm with a larger share of their income deriving from its dairy production is more sensitive to fluctuations in milk price, interest rate and lumber and pulp prices.

,

Under det senaste årtiondet har skuldsättning inom svenskt lantbruk ökat markant. Graden av skuldsättning skiljer sig åt mellan olika företag och produktionsgrenar. Inom mjölkbranschen har under det senaste årtiondet över tusen investeringar i automatiska mjölkningssystem (AMS) genomförts på svenska mjölkgårdar. Detta tillsammans med andra investeringar har lett till en ökad skuldsättning inom den svenska mjölkproduktionen. Samtidigt har den upplevda lönsamheten inom den svenska mjölkproduktionen aldrig varit så låg som 2013. Ogynnsamma foder- och avräkningspriser tillsammans med en hög skuldsättning påverkar inte bara den operativa risken utan även den finansiella och kan på risk leda till konkurrs, något som inte bara påverkar lantbrukaren och långivaren, utan samhället i sin helhet som blir av med viktiga delar av en basnäring.

Utifrån lantbrukarens och långivarens perspektiv har syftet med denna studie varit att belysa vilka konsekvenser prisrisk har på framtida likviditet hos belånade mjölkbönder i Sverige. Studien har utförts som en kvantitativ och delvis kvalitativ fallstudie. Två belånade svenska mjölkgårdar med robotstall, den ena ekologisk och den andra konventionell, har agerat som fallgårdar.
Framtida likviditet har analyserats i en modell konstruerad i Excel. Genom att kombinera nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden i kombination med Monte-Carlo-simulering, det vill säga stokastisk simulering, av prisvariablerna mjölkpris, ränta och sågtimmer- och massavedspris har sannolikhetsfördelningar av framtida ackumulerad likviditet beräknats. Genom att sedan mäta sannolikheten för att framtida ackumulerad likviditet understiger noll, Value-at-Risk samt distributionens medelvärden har olika strategier med bunden och rörlig ränta jämförts.

Resultaten visar på att det för ett av fallföretagen finns en hög sannolikhet för en framtida brist på likvida medel om räntan binds på tio år medan resultaten för båda gårdar är bättre om en rörlig ränta används genom hela perioden. En generell slutsats av denna studie är att det fallföretag som har en större del av sin inkomst i mjölkproduktion är mer känsligt för svängningar i mjölkpris, ränta och timmer- och massapriser.

Main title:Liquidity analysis of leveraged dairy farms with forest land
Subtitle:an application of Monte Carlo simulation to evaluate price risks impact on future liquidity
Authors:Hallenberg, Marcus
Supervisor:Andersson, Hans and Lönnstedt, Lars
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:869
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, SM004 Forest Industry Economics - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Monte Carlo simulation, Price Risk, Value-at-Risk (VaR), Dairy farm, milk price, liquidity, net present value (NPV), interest rate management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3631
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3631
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:28 Aug 2014 10:50
Metadata Last Modified:29 Aug 2014 08:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics