Home About Browse Search
Svenska


Burri, Stina, 2014. Maternal behaviour and mobilization of body reserves for progeny growth : a comparative study between sows and does. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
941kB

Abstract

The maternal behaviour of sows and does differ greatly. Pigs are precocial animals, i.e. piglets seek their mother for feed, whilst rabbits are altricial animals i.e. kits are born helpless and depend on their mothers’ to come and nurse them. However, they share similar problems in commercial production from a maternal ability point of view. It is thus interesting to study if maternal behaviour has an effect on reproduction performances, and if it can be improved in pig and rabbit production in order to improve productivity. The overall aim of this thesis is to study if there is a relationship between maternal behaviour and the growth and survival of the progeny of sows and does. Since this is a very broad overall aim it has been delimited for this project report. Hence, this project focuses on doe maternal behaviour possibly affecting kit growth between birth and weaning.
Behavioural observations and general measurements were made in two batches of 106 New Zealand White (NZW) rabbit does of the 1777 INRA line from an INRA experimental herd of Pompertuzat (INRA PECTOUL, Toulouse, France). Observations were made on maternal behaviour, avoidance of human, behaviour at handling, nesting behaviour and reaction of the doe to the handling of the kits.
Does gained weight between Artificial Insemination (AI) day 12 and weighing day 26, and lost weight between weighing day 26 and weaning weighing day 33. Does that showed a strong maternal willingness, were calm during handling at the first and second weighing, were agitated during the third weighing, were passive after handling and showed a high level of fur plucking had significantly higher litter growths than does which did not show these behaviours.
The conclusion of this project is that behavioural differences were found between does which affected litter growth. High maternal willingness, calmness during handling and passivity after handling is advantageous for litter growth possibly due to a low level of stress in these does. Agitation during handling also showed to be advantageous for litter growth. Potential reasons for this are that the doe is protective of her kits, or that the does’ temper is slightly more pressed close to weaning. Furthermore, a high level of fur plucking is advantageous for litter growth. However, the topic needs further research in order to clearly determine in what ways maternal behaviour, such as fur plucking, affects the mother and it is therefore hard to define what an overall advantageous doe maternal behaviour is.

,

Grisen och kaninens modersbeteende skiljer sig markant från varandra. Grisen är precocial, vilket innebär att kultingar söker upp suggan för att få föda medan kaninen är altricial där ungarna föds hjälplösa och modern söker upp dem för att ge di. Dock delar gris- och kaninproducenter liknande problem i den kommersiella produktionen ur ett modersbeteendeperspektiv. Därför är det intressant att utreda om modersbeteende har en effekt på reproduktiva förmågor hos djuren och om det kan förbättras inom gris och kaninproduktionen för att därigenom förbättra produktiviteten. Det övergripande målet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan modersbeteende, tillväxt och överlevnad av kaninungar och kultingar. Eftersom detta är ett väldigt brett mål, fokuserar detta projekt på hur kaninhonans modersbeteende eventuellt har en inverkan på kulltillväxten mellan födsel och avvänjning.
Beteendeobservationer och generella mätningar gjordes under två kullar på 106 New Zealand White (NZW) kaninhonor från den genetiska linjen 1777 INRA på en experimentell besättning tillhörande INRA i Pompertuzat (INRA PECTOUL, Toulouse, Frankrike). Observationer gjordes på modersbeteende, rädsla för människan, beteende vid hantering, benägenhet att bygga bo och moderns reaktion vid hanteringen av ungar.
Kaninhonor gick upp i vikt mellan den artificiella insemineringen (AI) dag 12 och dag 26 för att sedan tappa vikt mellan dag 26 och avvänjning dag 33. Kaninhonor som visade stark moderlig villighet, var lugna vid hantering under det första och andra vägningstillfället, var rastlösa under det tredje vägningstillfället, var passiva efter hantering samt visade en hög grad av pälsplockning, hade en signifikant högre kulltillväxt än de som inte visade dessa beteenden.
Slutsatsen av detta projekt är att beteendeskillnader påträffades mellan kaninhonor vilka påverkade kulltillväxten. Stark moderlig villighet, lugn vid hantering och passivitet efter hantering visade sig vara fördelaktigt för kulltillväxt, troligtvis på grund av en allmänt låg stressnivå hos dessa kaninhonor. Rastlöshet vid hantering visade sig också vara fördelaktigt för kulltillväxt. Anledningar till detta kan förslagsvis antingen vara på grund av att honan är överbeskyddande av sina ungar, eller att honan från början är något irriterad på grund av platsbristen och den höga aktivitetsgrad som sker i buren så tätt inpå avvänjning. Vidare är en hög grad pälsplockning fördelaktigt för kulltillväxten. Ämnet behöver dock vidare efterforskning för att kunna klargöra på vilket sätt modersbeteende, såsom en hög grad pälsplockning, påverkar modern. Det är således i nuläget svårt att definiera vad ett allmänt fördelaktigt modersbeteende är hos en kaninhona.

Main title:Maternal behaviour and mobilization of body reserves for progeny growth
Subtitle:a comparative study between sows and does
Authors:Burri, Stina
Supervisor:Canario, Laurianne and Rydhmer, Lotta
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:450
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:maternal behaviour, piglet, kit, sow, doe, variability, survival, growth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3629
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3629
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:28 Aug 2014 12:08
Metadata Last Modified:28 Aug 2014 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics