Home About Browse Search
Svenska


Bergqvist, Erik and Nilsson, Sanna , 2014. Inverkan av träds sociala status på grundytetillväxt efter gallring hos tall. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
553kB

Abstract

Träds sociala status inverkan på grundytetillväxtökningen undersöktes genom jämförelse av grundytetillväxten efter gallring med motsvarande stammars grundytetillväxt i en ogallrad kontrollyta. Datat kommer från fyra olika provytelokaler ur de svenska gödslings-/gallringsförsöken, där behandlingarna bestod av ett gallringsprogram med en kraftig gallring, ett med tre klenare gallringar samt en ogallrad kontrollyta. Datat täckte en utvecklingsperiod på ungefär 40 år. Stammarna delades vid första mättillfället in i fem klasser utifrån diametermedelstammen och dess tillhörande standardavvikelse på respektive yta, därefter utfördes undersökningarna på de stammar som fanns kvar efter sista mättillfället. Vid den sista mätningen fanns enbart de tre största klasserna kvar i tillräcklig utsträckning i alla behandlingar och resultatet omfattar därför bara dessa klasser. Resultaten av undersökningen visade att den absoluta grundytetillväxtökningen ökade med minskande träddiametrar för gallringsprogrammet med en hård gallring. I gallringsprogrammet med tre klenare gallringar var den absoluta grundytetillväxtökningen dock något större i den näst största trädklassen än i den tredje största trädklassen och fortfarande klart minst i den största klassen. Den relativa grundytetillväxtökningen ökade med minskande diametrar för båda gallringsprogrammen. Att gallra ett bestånd gynnade alla kvarvarande träd signifikant jämfört med att inte gallra. Tillväxtökningen var dock som minst i de största, på förhand värdefullaste träden.

,

The effect of a trees social status on basal area increment was examined by comparing the basal area increment after thinning with the corresponding basal area increment in an unthinned control plot. The data material comes from four experimental sites from the Swedish experiment of fertilization and thinning, where the treatments consisted of thinning programme with one heavy thinning, one with three light thinnings and an unthinned control. The data material covered a development period of about 40 years. By the time of the first measurement the trees were divided into five classes based on the diameter means and the associated standard deviation of each plot. The studies were then conducted on the trees that remained after the last measurement. By the last measurement only the three biggest treeclasses had a sufficient number of trees remaining in all treatments and the result therefore only includes those classes. The results showed that the absolute increment of the basal area increment increased with decreasing treesizes for the thinning programme with one heavy thinning. For the thinning programme with three light thinnings the absolute increase of the basal area increament were the biggest in the second biggest tree class which were slightly bigger than the increase in the third biggest tree class and the smallest increase were found in the biggest tree class. The relative increment of the basal area increment increased with decreasing tree sizes for both the thinning programmes. Thinning a stand favored all remaining classes significantly compared to if the stand wouldn’t have been thinned. However, the increment in growth rate were the smallest in the biggest, most valuable trees.

Main title:Inverkan av träds sociala status på grundytetillväxt efter gallring hos tall
Authors:Bergqvist, Erik and Nilsson, Sanna
Supervisor:Mörling, Tommy
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:3
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:härskningsgrad, Pinus sylvestris, gallringseffekt, trädklass, tillväxtökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3589
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3589
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2014 10:01
Metadata Last Modified:21 Aug 2014 10:01

Repository Staff Only: item control page