Home About Browse Search
Svenska


Engström, Fredrik and Höök, Marcus and Österman, Carl, 2014. Hur CSR kan bidra till skapandet av motivation hos anställda : en fallstudie av livsmedelsbutiken ICA Torgkassen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
505kB

Abstract

En ökad miljömedvetenhet har bidragit till en ökad efterfrågan på företag som tar miljöansvar. Studier visar att företag som gör detta kan dra nytta av miljöarbete i sin kommunikation mot marknaden. Samtidigt visar allt mer forskning olika fördelar som företag kan skapa internt genom miljöarbe. Denna studie syftar till att undersöka hur motivation kan skapas hos anställda i en livsmedelsbutik med tydlig CSR-inriktning för att identifiera vilken roll CSR-inriktningen spelar i skapandet av motivation.

Studien har en induktiv ansats och utförs i fallstudieformat där ICA Torgkassen i Uppsala står som fallföretag. Detta eftersom företaget har en historik av framgångsrika CSR-initiativ. Företagets anställda intervjuas i fokusgrupper och materialet från dessa intervjuer ligger till grund för val av teori och sedermera den analys som utförs. Under intervjuerna framkommer vad respondenterna generellt värdesätter i arbetet och mer specifikt hur de förhåller sig till företagets miljöarbete.
Det teoretiska ramverk som används bygger på en kombination av CSR-begreppet och motivationsteori. Motivation beskrivs utifrån Deci och Ryans (2000) uppdelning av yttre och inre motivation. För att vidare förklara hur inre motivation kan uppstå till följd av CSR-arbete används Thomas och Velthouses (1990) förklaring av begreppet employee empowerment. Studien identifierar två huvudsakliga motivationsfaktorer som stärks till följd av miljöarbetet: känsla av meningsfullhet och kompetens.

,

Increased environmental awareness has contributed to an increased demand for companies that take environmental responsibility. Studies show that companies that do this can take advantage of the environmental work in their communication towards the market. At the same time more and more studies indicate benefits companies can generate internally through environmental work. This study aims to examine how motivation can be created amongst employees in a grocery store with a clear CSR orientation to identify which role the CSR orientation plays in creating motivation.
The study has an inductive approach and is performed in a case study format where ICA Torgkassen in Uppsala is an appropriate company due to its successful history of CSR initiatives. Company employees are interviewed in focus groups, and the material from these interviews form the basis for choice of theory and subsequently the analysis. The interviews reveal what respondents generally appreciate at work and specifically how they relate to the company's environmental efforts.

The theoretical framework is based on an integration of the CSR concept in motivation theory. Motivation is described from Deci and Ryan's (2000) division of extrinsic and intrinsic motivation. To further explain how intrinsic motivation can result from CSR, Thomas and Velthouse’s (1990) explanation of the concept of employee empowerment is used. The study identifies two main motivators that are strengthened as a result of environmental activities: sense of meaningfulness and competence.

Main title:Hur CSR kan bidra till skapandet av motivation hos anställda
Subtitle:en fallstudie av livsmedelsbutiken ICA Torgkassen i Uppsala
Authors:Engström, Fredrik and Höök, Marcus and Österman, Carl
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:876
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:motivation, empowerment, CSR, miljö, miljöarbete, livsmedel, livsmedelsbutik, medarbetare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3487
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3487
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 11:18
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 11:18

Repository Staff Only: item control page