Home About Browse Search
Svenska


Engström, Erik and Hemryd, Johan, 2014. CSR i praktiken : en studie om hur småföretag i Uppsalaområdet arbetar med CSR. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
622kB

Abstract

På senare år har ansvarsfullt företagande blivit en allt viktigare del av företagande, där företag måste ta hänsyn till arbetsvillkor och miljöpåverkan i sin verksamhet. Ett begrepp som är starkt kopplat till ansvarsfullt företagande är Corporate Social Responsibilities (CSR). CSR har en lång och varierad historia i litteraturen. Även om CSR nämns några gånger innan 1950-talet, ses tiden efter som den moderna eran för CSR när det gäller definitioner av begreppet.

Problemet med CSR är att det är resurskrävande för företag och att begreppet inte är klart definierat. Utöver det kan CSR bli en pappersprodukt där företag använder CSR som ett PR-verktyg. Syftet med studien är att undersöka hur småföretag i Uppsalaområdet arbetar med CSR i praktiken, där aktiviteter, målsättningar, kontroll och hinder identifieras. För att undersöka detta har tre fallstudier genomförts på småföretag i Uppsala. Resultaten har insamlats med semistrukturerad kvalitativa intervjuer med antingen vice direktör (vd) eller miljöansvarige på företagen.

Resultaten från intervjuerna visar att alla tre företag jobbar med CSR i viss mån, dock har de inte några konkreta mål med arbetet. Fokus för småföretagen är först och främst att överleva. Den största kontrollen för företagen ligger i externa intressenter, där företagen fokuserar på vad intressenterna har för krav. Det tydligaste hindret för småföretagen med att arbeta med CSR är begränsad ekonomi. Även brist på tid och kunskap ses som hinder för småföretagen.

,

In recent years, responsibile business conduct has become an increasingly important part of enterprise; where companies must take into account the working conditions and environmental impacts in their operations. A concept linked with responsible business conduct is Corporate Social Responsibility (CSR). CSR has a long and varied history in the literature. Although CSR is mentioned a few times before the 1950s, the period after is seen as the modern era of CSR in terms of definitions of the term.

The problem with CSR is that it is costly for firms and that the concept is not clearly defined. In addition, CSR can become a paper product and companies may use CSR only for PR. The purpose of the study is to examine how small businesses in the Uppsala area work with CSR in practice, and identify aktivities, objectives, control and challenges related to their CSR work. To investigate this, three case studies have been conducted in three small businesses in Uppsala. The results were collected by semistructured qualitative interviews with either the Chief Executive Officer (CEO) or the environmental officer of the companies.
The results of the interviews show that all three companies work with CSR to some extent, however, they have no concrete objective for their CSR work. Focus for the case companies is first and foremost to survive. The main control is located in external stakeholders, where companies focus on the stakeholders’ demands. The biggest challenge for the case companies is their limited economy. Although lack of time and knowledge are also seen as challenges for the companies.

This paper shows that small businesses participate in CSR activities more than what theory suggest. This study can help small businesses that want to start working with CSR on limited resources.

Main title:CSR i praktiken
Subtitle:en studie om hur småföretag i Uppsalaområdet arbetar med CSR
Authors:Engström, Erik and Hemryd, Johan
Supervisor:Kokko, Suvi
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:870
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, småföretag, mål, kontroll, hinder, praktiken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3484
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3484
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 10:43
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 10:43

Repository Staff Only: item control page