Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Ella, 2014. Chachaklum, a viable initiative? : a stakeholder management approach towards a community enterprise. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Due to poorly functioning local and regional markets, the smallholders in San Francisco, Petén, were dependent on intermediaries that took advantage of the smallholder’s distance to markets. In an attempt to secure income and strengthen their bargaining position, 189 smallholders joined forces through the creation of a social smallholder network, held together by a community based enterprise. This enterprise was initiated in 2011 with the help of government incentive programmes and NGOs that within a few years will leave the enterprise to auto regime.

This study treats the sustainability of a community forest based enterprise, Chachaklum, in northern Guatemala. The study identifies factors that enable smallholders to organize themselves in order to obtain business practices that support an improved standard of living. The viability of the enterprise and its relation to external business partners are analyzed through a stakeholder approach.
The findings of this study shows that the development of Chachaklum is highly dependent on a large number of stakeholders to which it has created very positive relations. One determining success factor was found to be that the business idea plays well with the municipal development plan. It was also found that the social idea of the enterprise appears to have a positive effect on stakeholder relations with NGOs and government representatives.

The conclusions drawn in this study are that even though Chachaklum has not reached economic sustainability, the social vision of the enterprise and its currently strong stakeholder relations creates many possibilities. It was found that Chachaklum’s future viability cannot be predicted by solely consider its auto sustainability since the enterprise may not need to be auto sustainable within a forseable future. Its complex stakeholder relations also require an in depth analysis since Chachaklum does not function as an independent entperprise but is created by several stakeholders and for several goals. This study has also found that there is a general need for more studies of community based enterprises.Whether the model would be successful or not in other communities was found to depend on several determinative factors which are considered throughout the study.

,

Till följd av dåligt fungerande lokala och regionala marknader, var småbönderna i San Fransisco, Petén, beroende av mellanhänder som utnyttjade böndernas isolering från marknader. Med mål att säkra inkomster och stärka sin förhandlingsposition, gick 189 bönder samman och skapade ett socialt nätverk som sammanhålls av ett samhällskooperativ. Företaget startades 2011 med hjälp av statliga stöd och ideella organisationer vilka inom några år kommer att lämna företaget att klara sig på egen hand.
Den här studien behandlar överlevnadsförmågan för ett samhällskooperativ, Chachaklum, i norra Guatemala. Studien identifierar faktorer som tillåter småbönder att organisera sig och skapa företagsformer som stödjer bättre levnadsförhållanden. Företaget undersöks ur ett intressentperspektiv.

Studien har funnit att Chachaklums utveckling är högst beroende av flertalet externa intressenter och att företaget, för tillfället har goda relationer till dessa intressenter. En viktig framgångsfaktor som har identifierats är att företagets vision sammanfaller väl med kommunens utvecklingsplan. Företagets sociala mål har också haft positiv påverkan på dess relation med ideella organisationer statliga och organ.

Slutsatserna av studien är att även om Chachaklum inte har uppnått ekonomisk hållbarhet, så innebär dess sociala vision och i starka relationer till dess intressenter många möjligheter. Studien fann även att Chachaklums framtida hållbarhet inte kan mätas genom att endast beakta dess självständighet eftersom företaget inte kommer att behöva vara självständigt inom en förutsebar farmtid. Dess komplexa relation till sina intressenter, kräver också en omfattande analys eftersom företaget inte fungerar som ett självständigt företag utan är skapat av flera intressenter och för flera ändamål. Den här studien har även funnit att det finns ett generellt behov av fler studier som behandlar samhällskooperativ. Huruvida modellen skulle vara framgångsrik i andra samhällen beror på flera påverkande faktorer inom vilka beaktas genomgående i studien.

Main title:Chachaklum, a viable initiative?
Subtitle:a stakeholder management approach towards a community enterprise
Authors:Lundström, Ella
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia and Alvarado, Luis
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:871
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:business, CBE, community, forest, Guatemala, Petén, smallholder, stakeholder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3479
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3479
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:22 Jul 2014 09:13
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 09:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics