Home About Browse Search
Svenska


Söderbäck, Niklas and Tedebo, Niklas, 2014. Viral marknadsföring : egenskaper hos virala reklamklipp. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
822kB

Abstract

Genom Internets uppkomst och sociala mediers utveckling har konsumenter allt mer börjat vända sig bort från traditionella medier som radio, TV och nyhetstidningar. Detta eftersom konsumenter ser sociala medier som en mer trovärdig källa till information och att det erbjuder dem att själva ha kontroll över sin mediekonsumtion. Sociala medier erbjuder även konsumeter att sprida information till en global publik. Eftersom att konsumenter fått mer kontroll över sin tillgång till information har konsumenter även fått en makt i sin relation till företag. Samtidigt utsätts konsumenter för mängder av marknadsföringsbudskap dagligen vilket har skapat ett mediebrus. Dessa två aspekter gör det svårt för företag att nå konsumenterna med sin marknadsföring, i synnerhet genom traditionella medier. Ett sätt för företag att sticka ut i mediebruset är att få konsumenter att sprida positiv information om företaget på sociala medier. Detta benämns viral marknadsföring och kan beskrivas som processen att genom sociala medier få konsumenter att dela information relaterat till ett företag, varumärke eller produkt med andra konsumenter. Ett sätt att använda viral marknadsföring är att publicera ett reklamklipp som gör konsumenter benägna att dela det med andra.

Uppsatsen syftar till att identifiera egenskaper hos reklamklipp som påverkar klippens potential att få viral spridning. För att kunna uppnå syftet avser uppsatsen besvara frågorna hur virala reklamklipp tenderar att vara utformade och eventuella likheter och olikheter mellan virala reklamklipp. För att besvara frågorna och således uppnå syftet samlades teori in genom en litteraturgenomgång som grund för den empiriska undersökningen. Empirin samlades in genom två fokusgrupper och en elektronisk enkätundersökning. Fokusgrupperna fick se tre virala reklamklipp och diskuterade sedan utformningen av reklamklippen. Enkätundersökningens frågor baserades på sju redan vetenskapligt identifierade egenskaper som ett viralt reklamklipp bör innehålla. Metodvalen kompletterade varandra och gav ett bra underlag för analys.
Resultatet visade att de virala reklamklippen som diskuterades i fokusgrupperna innehöll de sju egenskaperna från det teoretiska ramverket. I två av reklamklippen var en egenskap frånvarande. Av detta drogs slutsatsen att det finns egenskaper som har en inverkan på potentialen hos ett reklamklipp att spridas viralt, men att samtliga egenskaper inte behöver finnas med. Resultatet visade även på ytterligare två egenskaper som identifierades i empirin. Av detta drogs slutsatsen att det kan finnas fler egenskaper än de redan vetenskapligt framtagna egenskaperna som påverkar reklamklipps potential att spridas viralt.

,

Because of the Internet's emergence and the development of social media, consumers have increasingly begun to turn away from traditional media such as radio, television, and newspapers. The reason is because consumers see social media as a more credible source of information and that it offers them control over their media consumption. Social media also offers consumers the possibility to disseminate information to a global audience. Given that consumers have more control over their access to information, consumers have become empowered in their relationship to companies. Meanwhile, consumers are exposed to lots of marketing messages on a daily basis, which has created media noise. Given these two aspects, companies have a hard time reaching out to consumers with their marketing, particularly through traditional media. One way for companies to stand out in the media noise is to get consumers to spread positive information about the company to other consumers through social media. This is called viral marketing and can be used by creating an advertising video that makes consumers likely to share it with others.
The paper aims to identify the characteristics of advertising videos that have the potential to go viral. In order to achieve the purpose, the essay intends to answer the questions how viral advertising videos tend to be designed and if there are any resemblances and differences between viral videos. To answer the questions, and thus achieve the purpose, theory was gathered through a literature review as a basis for the empirical investigation. The empirical data was collected through two focus groups and an electronic survey. The focus groups were shown three viral advertising videos and then discussed the design of the advertising videos. The survey questions were based on the theoretical framework witch contains seven already scientifically identified characteristics that viral advertising videos should contain.

The results revealed that the viral advertising videos included the seven characteristics from the theoretical framework. This concluded that there are characteristics that have an impact on whether the advertising video has the potential to go viral. However, in two of the three advertising videos a characteristic was absent. Thus another conclusion is that all characteristics don´t need to be present. The result also showed two additional characteristics identified in the empirical data. This finding concluded that there may be more properties than the already scientifically developed characteristics that affect the potential for an advertising video to go viral.

Main title:Viral marknadsföring
Subtitle:egenskaper hos virala reklamklipp
Authors:Söderbäck, Niklas and Tedebo, Niklas
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:864
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Viral marknadsföring, virala reklamklipp, sociala medier, word of mouth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3472
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3472
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Jul 2014 13:33
Metadata Last Modified:21 Jul 2014 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics