Home About Browse Search
Svenska


Abounaja El khabbaz, Ranja, 2014. Etiska fonder : en studie för att undersöka om avkastningen skiljer sig mellan etiska och traditionella fonder?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I takt med att miljö och socialt ansvarstagande blivit en central fråga globalt har även många privatpersoner fått en vilja att ta ställning i dessa frågor när de gäller vardagliga ärenden som konsumtion. Detta har lett till att många varor skapats i ny form som anpassar sig efter konsumenternas preferenser. Fenomenet är vanligast för matvaror, där många varor numera både existerar i sin traditionella form samt som ekologiskt alternativ, men förekommer också för investeringar. I fondmarknaden idag finns etiska fonder som tar hänsyn till miljö och socialt ansvarstagande när de väljer bolag att investera i. Då dessa fonder lyder under en restriktion är det intressant att veta om de presterar i enlighet med de traditionella fonderna eller om det finns en skillnad. Frågan är särskilt intressant då investerares främsta mål vanligtvis är att maximera avkastningen på sin investering.
Denna uppsats söker således svar på om det finns någon skillnad i prestation mellan etiska och traditionella fonder och i sådant fall hur stor den är. För att besvara frågan utvärderas fyra olika riskjusterade avkastningsmått; Sharpekvoten, Alfa, Genomsnittlig avkastning och Morningstar rating, genom fyra regressionsanalyser. Antalet fonder som ingår i studien är 60, varav 27 av dessa är etiska fonder och resterande traditionella.
Resultatet påvisar att det förekommer statistiskt signifikanta skillnader i prestation mellan de etiska och traditionella fonderna, där de etiska fonderna påverkar prestationen negativt. En annan signifikant förklarande variabler i undersökningen är huruvida fonden placerar i Sverige eller Europa. Slutsatsen är således att personer som investerar i etiska fonder måste offra en del av sin avkastning jämfört med om de hade investerat i traditionella fonder.

,

As the environmental and social responsibility has become a central question globally many individuals have shown a willingness to make a standpoint in this matter when it comes to daily matters as consumption. This has led to a creation of goods in a new form to adapt to consumers preferences. The phenomenon is most commonly used for food where many good is found both in a traditional form and as a ecological alternative, but it also occurs for investments. The fund market consist of many different types of funds, a relative new fund category is the Ethical funds which take environmental and social responsibility into account when they choose which company to invest in. As these funds are subject to a restriction, it is interesting to know if they are performing in accordance with the traditional funds or if there is a difference. This question is particularly interesting since investor primary goal is usually to maximize the return on their investment.
This paper thus aims to answer whether there is any difference in performance between ethical and conventional funds, and if so, how large it is. To answer the question four risk -adjusted performance measurement are evaluated; The Sharpe ratio, Alpha, Average return and Morningstar rating by four regression analyzes. The number of funds included in the study is 60 of which 27 of these are ethical funds and the remaining Mutual funds.
The result proves that there are statistically significant differences in performance between ethical and conventional funds, where the ethical funds affect performance negatively. Another significant explanatory variables in the study is whether the fund invests in Sweden or Europe. The conclusion is thus that individuals investing in ethical funds have to sacrifice some of their returns compared with if they had invested in mutual funds.

Main title:Etiska fonder
Subtitle:en studie för att undersöka om avkastningen skiljer sig mellan etiska och traditionella fonder?
Authors:Abounaja El khabbaz, Ranja
Supervisor:Elofsson, Katarina
Examiner:Gren, Ing-Marie
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:846
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:avkastning, etiska fonder, fonder, prestationsmått, regressionsanalys, risk, riskjusterad avkastning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3443
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3443
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 14:41
Metadata Last Modified:17 Jul 2014 14:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics