Home About Browse Search
Svenska


Zander, Erik, 2014. Bedömning av nya användningsområden för sågade varor till olika typer av emballageprodukter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sågverkssektorn har under flera år gått mot en ökad förädlingsgrad samt en produktion där slutprodukterna produceras i kvantiteter anpassade efter kundernas efterfrågan. AB Karl Hedin har varit framgångsrika att utveckla nya innovativa, högförädlade produkter samt med att öka värdet på produkterna genom att optimera postningarna och maximera sågutbytet.

Sågutbytet är en viktig del av processen eftersom råvarukostnaden utgör cirka 60 % av kostnaderna för sågverken i Sverige och det är därför av stor vikt utnyttja råvaran på ett effektivt sätt. Ett specifikt exempel är att AB Karl Hedin har märkt att efterfrågan på urlägg av ändspont, urlägg av 45 mm reglar samt försäljningen av C14-reglar har minskat den senaste tiden och de måste därför hitta nya användningsområden för dessa produkter.

Tidigare innovationsforskning inom träindustrin har framför allt undersökt produktutvecklingen och attityder till innovationer inom sågverksindustrin. Begränsade studier har gjorts inom träemballagebranschen och det finns därför behov av en ökad allmän förståelse för deras användning av produkter från leverantörer inom sågverksindustrin.

Således ska den här studien undersöka: Hur ser emballageindustrins produktionsprocess ut? Vilken inställning har träemballageindustrin till innovationer och ett förändrat produktionssätt? Hur arbetar träemballageproducenterna med produktutveckling? Vilka av Karl Hedins kunder är intresserade av att byta ut komponenter i sin nuvarande produktion av emballage till någon av de produkter som föreslås i denna studie?

Studien gjordes genom intervjuer med produktionsansvariga på tio olika emballageindustrier samt en kartläggning av deras produktionsprocess.

Resultatet visade att emballageindustrierna har ett stort fokus på kostnaden för virket och de anser att det var svårt att byta ut befintliga komponenter i produktionen eftersom: ”Det är svårt att motivera en prisökning eller kvalitetsförändring på en produkt som en kund uppfattar som bra redan.” Leveranssäkerhet, rationaliteten i produktionen och virkeskvalitet var andra faktorer som hade avgörande betydelse om man ska införa en ny komponent i produktionen eller inte.

Generellt var emballageindustriernas inställning till att genomföra en förändring som positiv då de var öppna och mottagliga för att göra förändringar genom att de förde ett resonemang om vilka fördelar respektive nackdelar ett förändrat produktionssätt skulle innebära.

Enstaka respondenter hade en positiv inställning till C14-reglar då dessa höll en bättre kvalité och lägre pris än den befintliga komponenten. Andra ansåg att kostnaden för C14-reglar var för hög och att det inte fanns något behov av hållfasthetssorterade reglar. Den generella inställningen till att använda urlägg av 45 mm reglar var positiv då den största fördelen sågs vara det lägre priset. Dock fanns svårigheter att använda dessa då de krävde ett förändrat produktionssätt och maskiner som inte fanns den nuvarande industrin. Urlägg av ändspont i dimension 20x120 mm ansågs ha för dålig virkeskvalité på grund av mycket vankant. Dimension 20x95 mm av samma produkt bedömdes vara användbara tack vare mindre andel vankant. Dock fanns det problem med att kantsponten var trång, vilket ledde till en försämrad tillverkningsprocess.

Rekommendationer för att öka avsättningen för produkter med låg efterfrågan och öka innovationsförmågan är att emballageindustrierna ges tillgång till information om sågverkets lagerinnehåll samt att inom emballageindustrin i högre utsträckning än idag bör undersöka möjligheten att använda virke av lägre kvalitet än idag.

,

The Sawmilling sector has in recent years increased the degree of tailoring products producing these based on customers’ prognoses. In particular, AB Karl Hedin have succeeded in developing new innovative, highly refined products and increased its profitability by optimising quality control and at the same time maximising the usage of logs.

Making maximal use of all the material in the log is an important aspect of the business process since raw material costs account for about 60 percent of the costs for Swedish sawmills. Accordingly, when AB Karl Hedin increased the quality of its C14 beams and its tongue and grove planks it is important to find new possible uses for the lower quality grades of these products. The wood packaging industry was considered to be one possibility.

Previous innovation research in the wood industry has examined the product development and attitudes to innovations in the sawmill industry. Limited studies have been done in the wood packaging industry and there is therefore a need for a better understanding of their use of products from their sawmill suppliers.

Accordingly, this research project investigated: What is the production process in wood packaging firms? What approach has the wood packaging industry to the innovations and changes in production methods? How do wood packaging firms address product development? Which customers of AB Karl Hedin are interested in new products as part of their new product development initiatives?

The research assessed ten wood packaging firms. The method used was both observations that mapped wood packaging firms’ production processes as well as via interviews with production managers.

The results showed that the wood packaging industries are concerned with cost of wood supplies and it was difficult to replace existing wood components in production because: "It's hard to motivate a price increase or change the quality of a product that a customer already perceives as good." When considering the possibility of using alternative components in production, security of supply, rationality in production and quality of wood were other factors that had a decisive impact on possible decisions.

The wood packaging firms generally had a positive approach to the concept of changing material, and were prepared to have an open discussion concerning the benefits and disadvantages that any changes could entail.

Some respondents had a positive attitude toward adopting C14, due to the fact that they held a better quality and lower price than the components currently used. Others considered that the cost of C14 was too high and that there was no need for stress graded spars. The general approach to using bi-products in 45 millimetres spars was positive. The main advantage was seen to be the lower price. However, the challenge in introducing these was the need to change in production methods and machines. Using tongue and grove planks was considered problematic since manufacturing processes deteriorated.

Recommendations from the research are to increase promotion of bi products to the wood packaging industry and increase the capacity for innovation in wood packaging industries by providing more information about the saw mill’s stock. That enables the wood packaging industry to use wood of lower quality.

Main title:Bedömning av nya användningsområden för sågade varor till olika typer av emballageprodukter
Authors:Zander, Erik
Supervisor:McCluskey, Denise
Examiner:Woxblom, Lotta
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:140
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:träemballageindustri, sågverk, produktutveckling, innovation, spridning av innovationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3428
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3428
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 11:20
Metadata Last Modified:17 Jul 2014 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics