Home About Browse Search
Svenska


Ahlbäck, Carl Henrik , 2014. Skattemässiga aspekter på generationsskiften av skogsfastigheter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I Sverige finns det ett stort antal skogsfastigheter som årligen ska genomgå generationsskifte, det vill säga överlåtas inom familjen. Vid ett generationsskifte uppstår vanligen problem av ekonomisk karaktär, där både överlåtare och mottagare av skogsfastigheten är intresserade av att minimera skattekostnaden, vid tidpunkten för överlåtelsen. Dock är det viktigt att även ta hänsyn till den framtida ekonomiska situationen för både överlåtare, mottagare och eventuella syskon.

Syftet med denna studie är utreda vilka för- och nackdelar som finns med olika överlåtelseformer vid generationsskiften av olika typer av skogsfastigheter. Målet med studien är att finna ett bidrag till rådgivningsunderlag som fungerar för skogsfastigheter med olika familjesituationer och ekonomiska förutsättningar.

För att genomföra denna studie har en litteraturgenomgång angående skatteregler som påverkar ett generationsskifte, samt de olika överlåtelseformerna, genomförts. Denna information har sedan använts för att konstruera ett kalkylblad i Excel, som genomför beräkningar på den totala skattekostnaden, under en tioårsperiod framöver, vid olika överlåtelseformer. Därefter kalkylerades tre egenhändigt skapade fiktiva fall, som sedan även testades i känslighetsanalyser.

Resultatet visar att för varje fiktivt fall finns det olika överlåtelseformer som ger lägst total skattekostnad. Detta indikerar att varje generationsskifte av skogsfastigheter kräver egna beräkningar samt egen rådgivning. Resultatet visar även att de olika överlåtelseformerna skapar helt olika förutsättningar för både mottagare och överlåtare, för hur deras framtida ekonomiska situation kommer att se ut.

Slutsatserna av studien är att överlåtelseformen arv är svår att tillämpa eftersom den sker vid oförutsägbar tidpunkt. Dock kan den ge skattemässiga fördelar under den tid som fastigheten beskattas i dödsbo. Överlåtelseformen gåva ger fördelar för överlåtaren, då denne kan formulera villkor för mottagaren, samt att mottagaren kan få en enklare ekonomisk situation. Överlåtelseformen köp ger mottagaren nya anskaffningsvärden och skattemässiga underlag. I övrigt kan denna överlåtelseform innebära svårigheter för mottagaren ur ett ekonomiskt perspektiv. Kortfattat innebär varje överlåtelseform ett val angående hos vilken intressent de ekonomiska medlen ska placeras. Det finns ingen överlåtelseform som är den bästa för alla fastigheter. Detta innebär att det inte går att ge ett generellt råd till skogsägare, för om deras fastighet ska överlåtas genom arv, gåva eller köp. Däremot går det att ge ett specifikt råd till skogsägare, för om deras fastighet ska överlåtas genom arv, gåva eller köp, om skogsägarens och fastighetens förutsättningar är kända.

Slutsatserna av denna studie kan användas som ett bidrag till konsulters rådgivningsunderlag, för privata skogsägare.

,

In Sweden, there are a large number of forest properties, which annually will get into succession of ownership, which means, they will be transferred within the family. At a succession of ownership it usually arise problems of economic nature, where both the transferor and the recipient of the forest property is interested in minimizing the tax cost at the transfer. It is important to also consider the future financial situation of the transferor, recipient and any siblings.

The purpose of this study is to investigate the pros and cons of various transfer forms at succession of ownership of different forest properties. The goal of the study is to find a contribution towards the counseling basis that works for forest properties with different family situation and economic conditions.

To carry out this study, a literature review regarding tax rules that affect a succession of ownership, and the various transfer methods, was implemented. This information has then been used to construct an Excel worksheet, conducting calculations on the tax charge over ten years to come, at different transfer forms. Then, calculations were self-created fictitious cases and subsequently tested in sensitivity analyzes.

The findings shows, for each fictitious case, that various transfer forms gives lowest total tax. This indicates that all successions of ownership of forest properties is requires its own calculations and own advice. The result also indicates that the various transfer forms creates completely different conditions for both recipients and transferors of how their future financial situation will look like.

The study concludes that the transfer form inheritance is difficult to apply because it is done for an unpredictable time. However, it can provide tax advantages during the time the property is taxed in the probate estate. The transfer shape gift provides benefits to the transferor, where whom he can formulate conditions for the recipient and the recipient can get a simpler financial situation. The transfer shape purchase gives the receiver new acquisition value and new tax base. Otherwise, this transfer shapes difficulties for the recipient from an economic perspective. Briefly each transfer form implies a choice regarding at which stakeholder the financial resources should be invested. There is no transfer shape which is the best for all properties. This means that it is impossible to give a general advice to forest owners, if their property to be transferred by inheritance, gift or purchase. However, it is possible to give a specific advice to forest owners, if their property shall be transferred by inheritance, gift or purchase, if the forest owner and the property conditions are known.

The conclusions of the study can be used as a contribution to the consultant's counseling, for private forest owners.

Main title:Skattemässiga aspekter på generationsskiften av skogsfastigheter
Authors:Ahlbäck, Carl Henrik
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:136
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:generationsskifte, beskattning, skogsfastighet, arv, gåva, köp, succession of ownership, tax, forest property, forest estate, inheritance, gift, purchase
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3424
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3424
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 10:24
Metadata Last Modified:17 Jul 2014 10:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics