Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Martin, 2014. Grödans kontra odlingssystemets effekt på frilevande nematoder. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
436kB

Abstract

Nematodes are perhaps the most common animals in the world. Nematode populations can reach densities up to several millions per square meter in the soil. There are many factors which affect nematode communities in arable soil with respect to diversity and population size. Factors like tillage, crop, fertilization, nutrient status and moisture in the soil all have an impact on soil biology and in this way also have effects on the nematode community. This study is based on three different parts, soil samples taken in March 2012 and March 2013, soil samples taken monthly during the growth season of 2013 in bare fallow plots and a pot experiment. All soil samples and the soil in the pot experiment was taken from a long-term field trial in Önnestad which is located nearby Kristianstad, Sweden. The aim of this study was to investigate if cropping system or crop had the greatest effect on the abundance and diversity of nematode communities in arable soil. The hypothesis tested was that crop had a main impact on plant-feeding nematodes, especially when a non-host crop was grown or a bare fallow was establish.
The field trial in Önnestad was established in 1987 and includes 5 cropping systems (2 conventional and 3 organic) with six year crop rotations. In March 2012, soil samples were taken in the Önnestad field trial and high numbers of plant-parasitic nematodes were observed. One year later, soil samples were again taken. The samples from 2012 and 2013 differed greatly in nematode abundances, and the two years were analyzed statistically to find out if cropping system had some effect on the differences between the 2012 and 2013 samplings. There were differences between the years for some nematode families and those differences were all connected with the fact that ley was present in the crop rotation. This indicates that ley has a positive effect on some free-living nematode families.
Before the growing season of 2013, the crop rotations were reorganized because of the high numbers of plant-parasitic nematodes, especially root-knot nematodes. This resulted in plots with bare fallow in three of the crop rotations in 2013. In those bare fallows plots, soil samples were taken monthly and examined to determine how free-living nematodes were affected by this management. In this way, the free-living nematode populations were studied based on how they fluctuate during the season under bare fallow. The pot experiment that was preformed had four different crops; red clover, white clover, ryegrass and bare fallow and the soil in the pots where taken from the plots with bare fallow in the Önnestad field trial. Free-living nematodes were counted and classified after what they eat and in this way the population density of different free-living nematodes could be determined in relation to cropping system and crop.
The results and conclusions of this study are that crop rotations including ley have a positive effect on the abundance of free-living herbivorous nematodes and the nematode population density in general. This means that cropping systems have a role in the complexity and density of free-living nematode populations. The study also showed that legumes may have a positive effect on population density of free-living nematodes regardless what they eat. There is also a crop effect on the community of free-living nematodes in the pot experiment. Herbivores had a lower abundance in pots with bare fallow in contrast to pots with a crop. This clear result didn’t show in the analysis of the season sampling. It’s possible that bare fallow need a longer time to give this effect in practice.

,

Nematoder är ett av de mest vanligt förekommande djuren i världen. De kan i marken uppnå populationsdensiteter på flera miljoner individer per kvadratmeter. I jordbruksmark finns det flera olika faktorer som påverkar nematodsamhället i avseende på diversitet och populationsstorlek. Faktorer som jordbearbetning, gröda, gödsling, näringsstatus i marken samt markfukt har alla en avgörande roll för markbiologin och på detta sätt även en påverkan på markens nematodsamhälle. Denna uppsats med tillhörande försök är baserad på tre olika delar, jordprover tagna i mars 2012 respektive 2013, jordprover tagna månadsvis i svartträda i ett odlingssystemsförsök under 2013 års odlingssäsong samt ett krukförsök. Alla jordprover och all jord i försöket är tagna från ett långliggande fältförsök i Önnestad som ligger vid Kristianstad. Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida odlad gröda kontra odlingssystem påverkar nematodsamhället. Hypotesen som testades var att grödan har betydelse för mängden och diversiteten av nematodsamhället, och då i synnerhet för växtätande nematoder då en icke-värdväxt odlades samt svartträda var anlagd.
Försöket i Önnestad är ett odlingssystemsförsök som etablerades 1987 och som består av 5 olika odlingssystem (2 konventionella och 3 ekologiska) där alla 5 leden har 6-åriga växtföljder. I mars 2012 togs jordprover i försöket som visade sig innehålla stora mängder av växtpatogena nematoder. Ett år senar togs ytterligare jordprover som visade sig skilja dramatiskt från 2012 års prover i avseende på nematodförekomst. I denna uppsats analyserades proverna för att undersöka eventuella skillnader mellan odlingssystemen. Det visade sig att det fanns skillnader mellan åren för olika nematodfamiljer som går att förklara med att en flerårig vall finns i växtföljden. Detta indikerar att vallodling kan ha en positiv effekt för enskilda nematodfamiljer.
Inför odlingssäsongen 2013 gjordes förändringar i växtföljden i försöket i Önnestad på grund av den höga nematodförekomsten som uppdagades 2012. Det var framförallt rotgallnematodsförekomsten som oroade och i tre av odlingssystemen anlades därför svartträda. I dessa svartträdor togs sedan månadsvisa jordprover för att undersöka hur frilevande nematoder påverkas av en svartträda. På detta sätt studerades även hur de frilevande nematoderna fluktuerade under en odlingssäsong i svartträda. Krukförsöket som anlades bestod av fyra grödor vitklöver, rödklöver, engelskt rajgräs och svartträda och jorden som användes till försöket kom från svartträdorna i Önnestadsförsöket. Frilevande nematoder räknades och klassificerades efter födogrupp och på detta sätt kunde populationsdensiteten av olika frilevande nematoder bestämmas i relation till odlingssystem och gröda.
Resultatet och slutsatsen av denna studie är att växtföljder som innehåller vall har en positiv effekt på växtätande frilevande nematoder och att vall generellt har en positiv effekt på olika nematoders populationsdensitet. Detta betyder att odlingssystemet har en roll i de frilevande nematodsamhällena med avseende på dess komplexitet och densitet. Studien visar även att baljväxter möjligen har en positiv effekt på frilevande nematoder oavsett vilken födogrupp de tillhör. Krukförsöket visar även att grödan har betydelse, växtätande nematoder hade en lägre populationsdensitet i krukor med svartträda i relation till krukor med gröda. Detta resultat visade sig dock inte i analysen av säsongsproverna. Det är möjligt att svartträda måste ligga under en längre tid för att ge effekt i praktiken.

Main title:Grödans kontra odlingssystemets effekt på frilevande nematoder
Authors:Pettersson, Martin
Supervisor:Viketoft, Maria
Examiner:Lagerlöf, Jan
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2014:6
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:frilevande nematoder, odlingssystem, Önnestad, nematodsamhälle, krukförsök, säsongsprovtagning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3420
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3420
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Pests of plants
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 14:32
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 14:32

Repository Staff Only: item control page