Home About Browse Search
Svenska


Brännström, Charlotte, 2014. Hållbar planering och förvaltning av urbana våtmarksparker. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att möta den ökade urbaniseringstakten, och som en metod för att bedriva hållbar stadsutveckling, förtätas världens städer i allt högre takt. Större regnmängder, i kombination med hög andel hårdgjord yta och överbelastade dagvattenkulvertsystem, resulterar i kostsamma översvämningskatastrofer i många av världens städer. Genom att ta hand om dagvattnet med hjälp av våtmarker, är det möjligt att, förutom flödesutjämning, tillföra ekosystemtjänster såsom vattenrening, grundvatteninfiltration och rekreativa värden. Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för hållbar planering och förvaltning av urbana våtmarksparker, med avseende på ekologiska, hydrologiska, hydrauliska och rekreativa kvalitéer. Uppsatsens första del innehåller en teoretisk genomgång av ovanstående förutsättningar. Den teoretiska genomgången inleds med en diskussion om urbana våtmarkens ekologiska förutsättningar och utmaningen med att upprätthålla stadsnära våtmarkers ekologiska värden i dagens täta städer. Vidare diskuteras det rekreativa värdet av urbana våtmarker, i egenskap av ”vild” natur, i den påverkade stadsmiljön. Därefter diskuteras urbana våtmarkers hydrologiska och hydrauliska förutsättningar och värdet av våtmarkers vattenreningsfunktion i förorenade städer. Den teoretiska genomgången avslutas med en diskussion om urbana våtmarkers planerings- och förvaltningsmässiga förutsättningar och hur de skiljer sig ifrån naturliga våtmarkers förutsättningar.
Efter den teoretiska genomgången följer en presentation av de tre svenska urbana våtmarksparkerna som uppsatsens empiriska analys bygger på. Syftet med den empiriska analysen är att koppla det teoretiska ramverket till en praktiskt förankrad verksamhet. Efter den empiriska analysen följer en hållbarhetsanalys där slutsatser har dragits om vilka normativa principer som bör genomsyra en hållbar planering och förvaltning av urbana våtmarksparker, mot bakgrund av den rådande hållbarhetsdiskursen, det teoretiska ramverket och den empiriska analysen. Uppsatsen avslutas med en generell projektplan, för planering och förvaltning av urbana våtmarksparker i svenska städer, som bygger på slutsatser av studiens teoretiska ramverk, empiriska analys och hållbarhetsanalys. Den huvudsakliga slutsatsen, som går att dra av studien, är att urbana våtmarker, p.g.a. stadsmiljöns störningar, har helt andra förutsättningar än naturliga våtmarker. För att urbana våtmarker ska generera optimala ekologiska, sociala och ekonomiska värden, och således bidra till en hållbar utveckling, bör både planeringen och förvaltningen bedrivs mot bakgrund av den störningskontext som föreligger. Detta tillvägagångssätt förutsätter att projektgruppen har ett brett fokus samt att den besitter kunskap om urbana våtmarksparkers ekologiska, hydrologiska, hydraulogiska och rekreativa kvalitéer samt dess planerings- och förvaltningsmässiga förutsättningar.

,

City's densification strategy in meeting the increasing rate of global urbanization has become accepted as a means of achieving sustainable urban development. Large amounts of heavy rainfall combined with extensive use of solid surface materials and overloaded storm water culvert systems results in costly flood disasters in many cities around the world. Local retention of storm water will smooth out downstream flows. Wetlands for this purpose also contribute to other ecosystem services such as water purification, ground water recharge and recreational values. The purpose of this master's thesis is to examine the conditions for sustainable planning and management of urban wetland parks, with respect to ecological, hydrological and hydraulic qualities as well as high recreational values. The first part of the thesis contains a theoretical review of the above conditions. It begins with a discussion of urban wetland ecological conditions and the challenge of maintaining urban wetland ecological values in today's dense cities. A further discussion in the thesis is about the recreational values of urban wetlands, as a wild nature, in environments exposed to urban disturbances. The thesis also discusses the hydraulic and hydrological conditions of urban wetlands and the value of their water purification qualities in polluted cities. Finally the thesis discusses the planning and management conditions of urban wetland parks and how they differ from natural wetlands conditions.
The theoretical review is followed by a presentation of the three Swedish urban wetland parks, which also are the subjects of the empirical analysis. The intention of this analysis is to relate the theoretical framework to actual established operational procedures. After the empirical analysis follows a sustainability analysis in which conclusions are made regarding the normative principles that should underpin the sustainable planning and management of urban wetland parks. It is made in the light of the current sustainability discourse, the theoretical framework and the empirical analysis. Finally the thesis ends with a general project plan for planning and management of Swedish urban wetland parks, based on the findings of the study's theoretical framework, empirical analysis and sustainability analysis. The main conclusion, which can be drawn from the study, is that urban wetland parks, due to the urban environmental disturbances, have completely different conditions than natural wetlands. To provide for urban wetlands to generate optimal ecological, social and economic values and thus contribute to sustainable development, both the planning and the management should be implemented in light of the disturbance context that exists. This approach assumes that the project team has a broad focus, and that it possesses knowledge of urban wetland parks, with respect to ecological, hydrological, hydraulic and recreational qualities as well as planning and management conditions.

Main title:Hållbar planering och förvaltning av urbana våtmarksparker
Authors:Brännström, Charlotte
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urbana våtmarksparker, hållbar utveckling, våtmarksplanering, våtmarksförvaltning, våtmarksekologi, urban rekreation, våtmarkshydrologi, våtmarkshydraulik, konstruerade våtmarker, våtmarksrestaurering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2014 08:09
Metadata Last Modified:27 Oct 2014 16:01

Repository Staff Only: item control page