Home About Browse Search
Svenska


Höög, Martina, 2014. Möjligheter på bostadsgården : en jämförelse mellan befintliga och föreslagna skötselkostnader. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida det är möjligt att göra mindre förändringar på en bostadsgård som dels leder till att fastighetsförvaltaren kan tillgodose vad de boende efterfrågar i utemiljön, dels till att kostnaderna för skötsel kan minskas. De boende på
flerbostadsgårdar efterfrågar ofta en vackrare, mer levande och mer välskött utemiljö samtidigt som de flesta inte är beredda att betala nämnvärt högre hyror för att få detta.
Bostadsbolagens förvaltare vill å sin sida många gånger undvika vad man uppfattar som fördyrande förändringar och nyanläggningar. Generellt vill man även hålla skötselnivån så låg som möjligt. De önskemål som studien grundats på framkom ur den intervju som hölls med en fastighetsförvaltare i startskedet av uppsatsen. Vid kostnadsberäkningarna avseende de olika önskemålen framkom det att minskade skötselkostnader kan uppnås genom att ändra
skötsel på en befintlig yta eller genom ändrad utformning. I två av de 8 fallen visade sig även anläggningskostnaden för den nya utformningen kunna tjänas in genom de minskade
skötselkostnaderna. I fyra av fallen kunde inte skötselkostnaden minskas genom nyanläggning av respektive objekt. De rön som studien resulterar i väntas kunna leda till ett större intresse från fastighetsförvaltarens sida i att investera i förändringsåtgärder som leder till lägre
kostnader per år, då man redan i planeringsfasen kan påvisa att anläggningen betalar av sig själv inom ett visst antal år.

,

This essay intends to investigate the possibilities of making small changes in a residential yard, which lead to the property manager being able to meet the residents’ demands on the outdoor environment, as well as reduce the management costs. The residents of multidwelling
houses are often asking for a beautiful, more alive and well-managed outdoor environment, at the same time as most of them are not prepared to pay higher fees to get this.
The housing companies’ managers on the other hand often want to avoid changes and progress that they perceive as costly. Generally the managers also want to keep the level of maintenance as low as possible. The wishes from residents that this study was based on, were revealed in the interview held with a property manager in the start-up phase of this work. The cost estimates regarding the different wishes showed that lowered maintenance costs could be reached by a change of maintenance on an existing surface or by a changed design. In two of the eight investigated cases the construction cost of the new design could actually be covered by the saved maintenance costs. In four of the cases the maintenance cost of the existing area could not be lowered by new designs. The findings of this study are expected to lead to a greater interest from the property managers’ side in investing in changes that lead to lowered costs per year, as one, during the planning phase, can show that the new design is going to pay for itself within a certain amount of years.

Main title:Möjligheter på bostadsgården
Subtitle:en jämförelse mellan befintliga och föreslagna skötselkostnader
Authors:Höög, Martina
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skötselekonomi, anläggningskostnad, bostadsgård, omgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2014 13:20
Metadata Last Modified:24 Jun 2014 13:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics