Home About Browse Search
Svenska


Werner Hallgren, Sofia, 2014. Sällskapsdjurens betydelse för människans hälsa och välbefinnande - effekten av oxytocin. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Historiskt sett har djur haft stor betydelse och anses fortfarande vara viktiga för människan.
Djurens roll som sällskapsdjur i dagens samhälle har varit som familjemedlem, kamrat och sällskap. Sällskapsdjuren har också flera positiva effekter på människans hälsa och
välbefinnande. Redan i början av 1960-talet fann forskare att hundar hade en unik inverkan på människor i svåra situationer och på människor med särskilda behov. Sällskapsdjur uppfattades som icke-fördömande, tillgivna samt kärleksfulla och därför har djur använts inom vård och rehabilitering. En växande mängd internationella forskningsstudier indikerar att djur kan ha värdefulla effekter på människan och främjar individens hälsa och
välbefinnande, fysiologiskt och psykologiskt. De effekter som har dokumenteras har bland annat varit sänkt hjärtfrekvens och blodtryck samt minskade kortisolnivåer i blod och saliv.

Sällskapsdjur fyller även en social funktion och kan underlätta sociala interaktioner mellan människor. En bakomliggande mekanism till de positiva fysiologiska och psykologiska effekterna kan vara hormonet oxytocin. Oxytocin har lugnande effekt på människor och är
viktigt för etablering av emotionella band och underlättar fysiska och sociala interaktioner.

Hormonet frisätts bland annat genom beröring och forskning har visat att sällskapsdjur och Human-Animal-Interaction (HAI) kan fungera som stimuli för frisättningen av oxytocin.
Detta innebär att aktivering av oxytocinsystemet inte bara motiverar utan också stödjer en integrerad syn på de olika effekterna av HAI. Denna uppsats visar att sällskapsdjur kan ha positiva effekter på människan, som verkar både direkt och indirekt på människans hälsa och välbefinnande oavsett ålder och medicinska samt psykologiska hälsotillstånd.

,

Historically, animals have been of great importance for humans. The role of animals as pets in today's society is like a family member, friend and companion nevertheless animals have more positive effects on human health and wellbeing. Already in the early 1960s, researchers
found that dogs had a unique impact on people in difficult situations and people with special needs. Companion animals are perceived as non-judgmental, caring and loving and therefore animals are used in health care and rehabilitation. Several international studies indicate that
companion animals have valuable effects on humans that promote the individuals health and wellbeing both physiologically and psychologically. Lowered heart rate, blood pressure and cortisol levels in the blood and saliva, are some of the effects that have been documented.

Companion animals also contribute as a mediator for social interactions between people. An underlying mechanism of the positive physiological and psychological effects may be caused by the hormone oxytocin. Oxytocin has calming effects on humans and is important for the establishment of emotional bonds and facilitates on physical and social interactions. The hormone is released through touch and researches have shown that companion animals and
Human-Animal-Interaction (HAI) can serve as stimuli for the release of oxytocin. This means that activation of the oxytocin system not only motivates but also supports an integrated view of the different effects of HAI. This thesis shows that pets can have both directly and
indirectly positive effects on humans’ health and wellbeing regardless of age and medical and psychological health.

Main title:Sällskapsdjurens betydelse för människans hälsa och välbefinnande - effekten av oxytocin
Authors:Werner Hallgren, Sofia
Supervisor:Högberg, Madeleine
Examiner:Sandberg, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:beröring, hundar, interaktioner mellan djur och människor, katter, kortisol, sociala interaktioner, cats, cortisol, dogs, human-animal-interaction, social interactions, touch
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3328
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3328
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 09:46
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 09:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics