Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Magdalena, 2014. Faktorer som påverkar smågrisens födelsevikt och födelseviktens samband med överlevnad fram till slakt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
216kB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie var att genom tillgänglig litteratur ta reda på vilka faktorer som påverkar födelsevikten hos smågrisar samt hur födelsevikten påverkar smågrisens överlevnad från födsel till slakt. Även variationen i födelsevikt studeras i arbetet. Den primära frågeställningen var om det är möjligt att genom avel öka födelsevikten och på så sätt öka smågrisöverlevnaden. Flera studier har visat att det finns både genetiska och miljömässiga faktorer som påverkar födelsevikten. De faktorer som undersökts i denna litteraturgenomgång är genetisk bakgrund, kullstorlek och suggans kullnummer. Alla dessa hade signifikanta samband med födelsevikten men graden av samband kunde skilja mellan till exempel sugglinjer eller produktionssystem. Födelsevikten visade sig ha ett samband med smågrisens chans att överleva genom att chansen att överleva ökade vid ökad födelsevikt. Detta samband avtog dock med grisens ålder. Dock, födelsevikten påverkade tiden det tog för grisen att uppnå slaktvikt. Effekten av variation i födelsevikt studerades också och ett samband mellan överlevnad och variation i födelsevikt har rapporterats. Variationen i födelsevikt påverkades av liknande faktorer som påverkade den individuella födelsevikten och arvbarheten var, liksom arvbarheten för födelsevikt, låg. Utifrån denna litteraturstudie kan det konstateras att födelseviken påverkar smågrisens chans att överleva men att det finns många faktorer som påverkar födelsevikten och att arvbarheten är låg. Detta gör det svårt att avla på födelsevikt för att minska smågrisdödligheten och mer forskning om möjliga avelsframsteg krävs.

,

The purpose of this literature review was to by using literature available find out what factors influence the birth weight of piglets and how birth weight affects the survival from birth to slaughter. The variation in birth weight was examined. The primary issue was whether it is possible that through breeding increase birth weight and thus increase piglet survival. Several studies have shown that there are both genetic and environmental factors that influence birth weight. The factors examined in this literature review are genetic factors, litter size and sows parity number. All of these factors had a significant association with birth weight, but the degree of correlation could vary between, for example, sow lines or production systems. Birth weight was shown to be associated with piglets’ chance to survive. The chance of survival increased with increased birth weight. This connection was reduced as the piglet got older but birth weight affected the time it took for the pig to reach slaughter weight. The variation in birth weight within litter was also studied, and a correlation between survival and variation in birth weight within litter were found. The variation in birth weight was influenced by similar factors that impacted the individual birth weight and the heritability was low. Based on this study it can be concluded that birth weight affects the piglet’s chance of survival but there are many factors that influence birth weight and the heritability is low. This makes it difficult to breed for birth weight to reduce piglet mortality and more research about the possible breeding progress is needed.

Main title:Faktorer som påverkar smågrisens födelsevikt och födelseviktens samband med överlevnad fram till slakt
Authors:Bengtsson, Magdalena
Supervisor:De Koning, Dirk-Jan
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:437
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Födelsevikt, smågris, överlevnad, genetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3319
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3319
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 13:26
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 13:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics