Home About Browse Search
Svenska


Regemar, Daniel, 2014. Förutsättning för prediktion av NPK+, Blå målklass och vattenkemi utifrån GIS-analys?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sedan vattendirektivet antogs av Europaparlamentet i början av 2000-talet har det blivit allt större fokus på vattenhänsynen i samhället. Även inom skogsbruket eftersom ca 56000 mil vattendrag rinner genom svensk skogsmark. Detta kräver stor hänsyn och god planering. När skogsvårdsåtgärder sker i närheten av vattendrag ska normalt en skyddszon lämnas kring vattendraget. Dels hindras maskinerna från att köra för nära vattendraget och dels ger skyddszonen vattendraget skugga. Vid bristfällig planeringen av skogsvårdsåtgärderna sker gallring eller avverkning alldeles för nära vattendraget. Skogsmaskinerna kör över vattendraget och skadar det. Då buskar och träd avverkas i kantzonen längs vattendraget finns det risk för att marken börjar erodera. Slam, partiklar samt näringsämnen frigörs och dessa följer med vattendraget nedströms. Lekområden för fisk kan förstöras och insekter känsliga för grumliga vatten slås ut. För att förhindra att vattendrag skadas vid skogsvårdsåtgärder krävs det bättre metoder för planering. I detta arbete har en naturvärdesbedömning enligt NPK+ och Blå målklassning genomförts på ett antal vattendrag. En statistisk analys har utförts för att utvärdera om det utifrån GIS-analys går att prediktera naturvärdesbedömningen och vattenkemin i ett vattendrag. Ingående data som har använts i analysen är: jordarts- och berggrundskartan; terräng- och fastighetskartan samt nya nationella höjdmodellen. Resultatet av denna studie visade att NPK+ och Blå målklass hade ett samband med: terrängens topografi; jordartern och berggrunden samt markklassning enligt terräng- och fastighetskartan. Vidare visade studien att vattenkemin hade ett samband med: jordartern och berggrunden samt markklassning enligt terräng- och fastighetskartan. Även NPK+ och Blå målklass hade ett samband med vattenkemin. Det bör därför vara möjligt att med detta resultat som underlag skapa en modell av NPK+, Blå målklass och vattenkemin. Och genom den modellen få en uppfattning om vilken status det aktuella vattendraget har och vilket skyddsåtgärder som behövs.

,

Since the Water Framework Directive was adopted by the European parliament in the early 2000, an increasing focus has been put on water conservation during forestry practice. In the Swedish woodland there’s about 560000 km of streams which requires consideration and planning. When forestry occurs near streams, a buffer zone around the stream should be left intact. This prevents the machines from driving too close to the stream and also provides shadow to the stream. With deficient planning of forest management, thinning or felling may take place in the immediate vicinity of the forest stream. The machines may even run over the stream, disturbing the soils and increase the leaching of unwanted substances (particles, nutrients, heavy metals) into the downstream environments. Spawning areas for fish can be destroyed and insects which are sensitive to turbid water can be lost from the stream. To prevent streams from being damaged by silviculture, time consuming planning is required. In order to make planning of streams more effective BIS+ and Blue target has been developed. In brief, BIS+ consist of a simple checklist assessing a stream section’s biodiversity (B), human impact (I), sensitivity for forestry (S) and added values (+).The Blue targets help forest owners to optimize environmental consideration to forest stream sector’s and also show actions needed to develop or maintain ecological values in the stream. The four different targets are VG (stream requiring general consideration), VF (stream requiring strengthened consideration), VS (stream requiring specific actions) and VO (streams to be left untouched), which could be used as a base for water management in forestry. In this study, a natural value assessment according to BIS+ and Blue target has been performed on a number of streams. A statistical analysis was then conducted to test if it was possible to predict BIS+ and Blue targets as well as stream water chemistry using data derived from GIS-analysis of catchment variables. Input data used in the GIS analysis were: soil and bedrock map; terrain and property map and also the new national elevation model. The results of this study showed that BIS+ and Blue targets had a correlation with: topography; soil and bedrock map and soil classification according to terrain and property map. Furthermore, the study showed that water chemistry also had a correlation with: soil and bedrock map; soil classification according to topography and property map. Also, BIS+ and Blue targets had a correlation with the water chemistry. It would therefore be possible, with this result as a basis, to create a model of BIS+ and Blue targets and water chemistry to assess the status of the stream reach and what protection it needs.

Main title:Förutsättning för prediktion av NPK+, Blå målklass och vattenkemi utifrån GIS-analys?
Authors:Regemar, Daniel
Supervisor:Laudon, Hjalmar and Ågren, Anneli and Guillet, Christel
Examiner:Magnusson, Tord
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:18
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Skogliga vattendrag, vattenförekomst, vattenförvaltning, vattenhänsyn, vattenplanering, naturvärdesbedömning, skogsbruksplanering, naturvärde, påverkan, känslighet, plusvärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3287
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3287
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Water resources and management
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2014 12:35
Metadata Last Modified:16 Jun 2014 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics