Home About Browse Search
Svenska


Brass, Barbara, 2014. Värdering av träd i urban miljö : en jämförelse mellan fem olika trädvärderingsmodeller. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Träd är värdefulla och de är en stark symbol för oss människor. Träden är inte bara vackra att se på, de är en förutsättning för vårt liv. De har arkitektoniska, tekniska och ekologiska funktioner som vi människor behöver för att överleva. I staden där de hårdgjorda ytorna tar över allt mer har de gröna träden kanske en ännu större roll att spela. Trädvärdering har stor betydelse för att medvetandegöra trädens värde i den urbana miljön. I och med att träden får ett ekonomiskt värde är det lättare visa hur värdefulla de är. Hur värderingen är utförd och hur det ekonomiska värdet beräknas är helt avgörande för värderingen. Det vanligaste sättet att värdera stora träd är med hjälp av olika matematiska formler som sätts ihop till en värderingsmodell. Följaktligen har värderingsmodellens synsätt och uppbyggnad stor betydelse.
Trädets värde påverkas av hur begreppet värde definieras. Det kan bestämmas på olika sätt beroende på vilken bransch som avses. Inom skogsindustrin är virkesvärdet ett vanlig begrepp och inom företagsekonomin förekommer substansvärde ofta. För värdering av träd i urban miljö diskuteras funktionsvärdet som en avsevärd del av det totala värdet. Även värderingssituationen påverkar trädets värde, exempelvis i planeringssammanhang eller vid skadereglering.
Syftet med det här arbetet har varit
 att genom litteraturstudier, undersöka vilka parametrar som har betydelse för trädvärderingen och
 att tolka hur en trädvärderingsmodell är uppbyggd samt
 att jämföra fem olika trädvärderingsmodeller.
Trädvärderingsmodellerna som jämförts är Alnarpsmodellen, VAT03, CAVAT, TFM och Stritzkes modell. Modellerna har beskrivits och jämförts med fokus på övergripande gemensamma parametrar. Basvärdet är en sådan gemensam beståndsdel. Det består en storleksfaktor och någon form av prisfaktor, det kan vara inköpspriset eller tabellvärde som innehåller ett pris. Förutom basvärdet ingår en bedömning av trädets skador som ett tecken på trädets hälsotillstånd i trädvärderingsmodellerna. Trädets placering, dess ålder samt estetiska värden är parametrar som återkommer i modellerna och som diskuteras i arbetet.
Trädets värde är inte samma sak som kostnaden för ett träd, värderingen uttrycker en för väntning. Det gör att personen som värderar har förmåga att styra trädets värde genom personliga preferenser. Dessutom har samhällets värdegrund stor påverkan på värderingspersonen och allmänhetens synsätt på träd och dess värde. För att få en trovärdig bild av trädvärdering så bör den vara lika oavsett vem som värderar. Hela trädvärderingsproblematiken skulle må bra av att kontinuerligt använda samma modell i de situationer som kräver en värdering. Det gör att enskilda parametrar kan utvärderas och sedan utvecklas till att bättre passa in på verkligheten.

,

Trees are valuable and they are a strong symbol for us humans. Trees are not only beautiful to look at, they are essential for our life. They have architectural , technological and ecological functions that we humans need to survive . In urban areas where the paved surfaces are growing the green tree play perhaps an even greater role . Tree valuation is very important to make the value of trees in the urban environment visble. When the tree is given an economic value , it is easier to show how valuable it is . How the valuation is performed and how the economic valueis calculated are crucial for the valuation. The most common way to assess large trees is by using various mathematical formulas that are assembled into a valuation model. The approach and structure of the model is of great importance.
Tree's value is affected by how the concept of value is defined . It can be determined in various ways depending on the trade involved. In the forest industry they talk about timbervalue and in business administration they use net asset value. In the urban environment the value of the trees functions is a significant part of the total value. The situation where a valuation takes place affects the tree's value, for example in planning or for settlement of claims .
The purpose of this thesis has been
• through literature studies, examine the parameters that are important for tree valuation and
• to interpret how a tree valuation model is constructed and
• compare five different tree valuation models.
The tree valuation models that have been compared are Alnarps model , VAT03 , CAVAT , TFM and Stritzkes model. The models have been described and compared with focus on overall common parameters . The base value is such a common ingredient. It comprises a size factor and some kind of price factor. In addition to the base value the models includes an assessment of tree damage as a sign of the tree 's health. Tree placement , its age and aesthetic values are parameters that recur in the models and are discussed in this thesis.
The value of a tree is not the same as the replacement cost, the word value expresses an expectation. Therefore the person that makes the assessment have ability to control the tree's value by personal preferences. Moreover, the fundamental values of our society have an impact on valuation. To get a convincing approach of tree valuation, it should be the same no matter who does the valuation. We should use the same valuation model in situations that require a valuation . It allows individual parameters to be evaluated and then we can evolve the factors to better fit the reality.

Main title:Värdering av träd i urban miljö
Subtitle:en jämförelse mellan fem olika trädvärderingsmodeller
Authors:Brass, Barbara
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädvärdering, träd, värdering, värderingsmodell, värde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3285
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3285
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2014 10:43
Metadata Last Modified:16 Jun 2014 10:43

Repository Staff Only: item control page