Home About Browse Search
Svenska


Widinghoff, Jenny, 2014. Ny logistiklösning i samband med nedläggningen av Vilhelminas sågverk. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Den hårda konkurrensen på trävarumarknaden har tillsammans med en tuff valutasituation gjort att svenska sågverk drabbats mycket hårt. SCA har tvingats stänga sina sågverk i Vilhelmina och Holmsund bland annat på grund av valutasituationen. Enligt Jonas Mårtensson (VD på SCA Timber) befinner sig svensk sågverksindustri i den värsta situationen på fyrtio år.

Huvudsyftet med examensarbetet var att jämföra olika logistiklösningar för att på ett kostnadseffektivt sätt transportera frigjorda grantimmervolymer i samband med nedläggningen av Vilhelminas sågverk.

Problemet löstes i tre faser:
• Kalkyler uppdaterades och skapades för de ingående kostnadsparametrar som behövdes för att räkna ut hanterings- och transportkostnad av skogsråvaran från främst Vilhelminatrakten.
• En linjär optimeringsmodell skapades för att destinera råvaran kostnadseffektivt
• Resultaten analyserades och den mest kostnadseffektiva logistiklösningen utsågs

Optimeringsmodellen har valt förhållandevis liknande flöden för de tolv logistiklösningarna eftersom analysen visade att direktkörningsgräns/optimalt medeltransportavstånd för lastbilstransporter och val av transportslag förändras lite mellan logistiklösningarna. Det krävs större förändringar i kostnader för att optimeringsmodellen ska välja andra flödesriktningar, t.ex. högre drivmedelspriser eller högre terminalkostnader. Det billigaste transportsättet var järnväg trots att terminalkostnad inklusive omlastningskostnad tillkommer. Resultatet visar också att det transporteras för lite volymer för att ett terminalsystem med fyra virkesterminaler ska vara ekonomiskt försvarbart. Modellen har istället valt att köra på ett terminalsystem där tre av de fyra möjliga virkesterminalerna används. Sammanfattningsvis bör:
• ett terminalsystem innehållande tre terminaler användas
• Vilhelminas virkesterminal rustas upp och användas istället för virkesterminalen i Vinlidsberg eftersom Vilhelminas virkesterminal ligger bättre till geografiskt
• Gällö försörjas med de granvolymer som tidigare transporterades till Vilhelminas sågverk
• Hänsyn bör alltid tas till den fasta terminalkostnaden för att få en riktig skattning av var direktkörningsgränsen går samt hur det optimala terminalsystemet bör se ut.

,

The fierce competition in the timber market, together with a tough currency situation led to a hard situation for Swedish sawmills. Because of that SCA had to close their sawmills in Vilhelmina and Holmsund. The main purpose of this study was to analyze transport options for the freed spruce timber volumes, when closing the Vilhelmina sawmill, using truck and railway as cost effective as possible. This was done by comparing different logistics solution in cost-efficiency.
The problem was solved in three phases:
• Calculations were updated and created for the input cost parameters needed to calculate the handling and transportation cost of wood raw material, primarily from Vilhelmina region.
• A linear optimization model was created for destination of raw material as cost efficient as possible
• The results were analyzed and the most cost effective logistics solution was designated
The optimization model has chosen relatively similar flows for the twelve logistics solutions since the analysis showed that the direct driving limit/optimal medium transport distances for trucking and choice of transport mode changes little between logistics solutions. For the optimization model to choose different wood flow directions it requires major changes e.g. higher fuel prices and higher terminal costs. The cheapest mode of transportation was by railway despite the terminal cost including transshipment charges. The result also shows that it circulate too little timber volume in the actual area to be economically justified with a four-timber-terminal system. The model has instead chosen a three-timber-terminal system. In summary:
• use three-timber-terminal system
• renovate and use Vilhelmina timber terminal instead of the timber terminal in Vinlidsberg because of the better geographic site
• Gällö should be supplied with the spruce volumes that previously were transported to Vilhelmina sawmills
• consideration should be given to the fixed terminal cost to get a real estimate of the direct driving limit and how the optimal-timber-terminal system should be designed.

Main title:Ny logistiklösning i samband med nedläggningen av Vilhelminas sågverk
Authors:Widinghoff, Jenny
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:417
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:kalkyler, optimering, beslutsstöd, linjärprogrammeringsproblem, terminal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3278
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2014 10:36
Metadata Last Modified:05 Jun 2014 10:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics