Home About Browse Search
Svenska


Brihem, Andreas, 2014. Fältskiktsvegetationen 30 år efter beståndsanläggning : effekter av olika nivå på skogsskötselintensitet. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

En landsomfattande försökserie anlades mellan 1984 - 1988 med 15 försöksblock i Sverige. Syftet var att studera den totala effekten på virkesproduktionen av tre olika intensiva skogsskötselalternativ. Inom varje block upprättades en extensiv behandling som innebar att ingen åtgärd efter avverkning vidtogs, en normal behandling som motsvarade markägarens normala skötselintensitet vid tiden när försöken anlades. Slutligen fanns en intensiv behandling där ambitionsnivån skulle vara högre än vad som kunde anses vara normalt.

Mitt syfte var att studera hur fältskiktets täckningsgrad och artantal påverkats av de tre olika skogsskötselintensiteterna på de tre försöksblocken Bjurholm, Edefors och Harads i Norra Sverige. På dessa block inventerade jag markvegetationen med fokus på fältskiktet i månadsskiftet mellan Juni och Juli 2013. Min inventering kompletterades med beståndsdata för trädskiktet som fanns tillgängligt för år 2011.

Mina resultat från studien visar att flest fältskiktsarter fanns inom normal behandlingsyta i block Bjurholm och Harads som var de två artrikaste blocken i min studie. I Edefors var artantalet mindre än hälften jämfört med de två andra blocken och där var skillnaden mellan behandlingsytorna liten. Med regressionsmodeller tydliggjordes att, antalet arter i fältskiktet ökade med stigande volym stående skog i två av blocken, samt att fältskiktets totala täckningsgrad för blocken sammanslaget minskade med ökat stamantal ha-1. Markberedning har sannolikt påverkat antalet fältskiktsarter, i de två block där markberedning har utförts är antalet fältskiktsarter högst i de två behandlingsytorna som är markberedda med harv. Tydligaste effekten för en enskild art var för Vaccinium myrtillus, i block Bjurholm och Harads. Där hade normal och intensiv behandlingsyta statistiskt signifikant högre täckningsgrad än den extensiva behandlingsytan vilket kan vara relaterat till trädskiktets utveckling.
Baserat på tolkningen av diversitets- och jämnhetsindexen samt diversitetprofilen så minskade fältskiktets diversitet och jämnhet i block Bjurholm med stigande skogsskötselintensitet. Dominansindexet visade på ökande dominans med ökande skogsskötselintensitet i block Bjurholm. I block Edefors däremot så ökade diversiteten och jämnheten med stigande intensitet. Inga tydliga mönster gick att utläsa från block Harads med avseende på indexen och diversitetsprofilen.

,

A nationwide test series was initiated between 1984 - 1988 at 15 study sites in Sweden. The aim was to study the total effect on timber production depending on three different intensities of forest management alternatives. At each study site a treatment named extensive was performed representing forestry without any regeneration efforts after clear cutting. A normal treatment unit which represented the land owners normal forest management at the time for the establishment of the test series. The third treatment unit called intensiv represented a forest management alternative with higher ambitions than what could be considered to be normal.
My aim was to investigate how the percentage cover and number of species of the field layer has been affected by the three different intensities of forest management at the study sites Bjurholm, Edefors and Harads in Northern Sweden. I carried out an inventory on the ground layer vegetation with the main focus on the field layer vegetation in the turn of June and July 2013. Data on the tree layer from the year 2011 was available for me to use.
The results from my study reveal that the highest number of field layer species was found at the normal treatment at sites Bjurholm and Harads which were the most species rich sites in my study. Site Edefors had less than half as many field layer species than the other two sites and the number of species was roughly the same between treatment units. Regression models clarified two main things, number of field layer species increased with increasing standing forest volume at two sites, and the total coverage of the field layer decreased with increasing number of stems ha-1 when all sites were considered. It is likely that ground scarification has influenced the number of field layer species. At the two sites where scarification was performed, treatment units where harrowing was performed is where the highest number of field layer species was found. The most pronounced difference for an individual species was recorded for Vaccinium myrtillus at sites Bjurholm and Harads. At these sites, normal and intensiv treatment units had statistically significantly higher cover of V. myrtillus than the extensive treatment unit, and that could be related to the development of the tree layer.
The interpretation of the diversity and evenness indices and the diversityprofile for site Bjurholm is that the diversity and evenness for the field layer decreased with increasing forest management intensity. Dominance in the field layer for site Bjurholm increased with increasing forest management intensity. Diversity and evenness increased with increasing intensity at site Edefors. No clear patterns could be identified for site Harads with respect to the indices and diversityprofiles.

Main title:Fältskiktsvegetationen 30 år efter beståndsanläggning
Subtitle:effekter av olika nivå på skogsskötselintensitet
Authors:Brihem, Andreas
Supervisor:Jäderlund, Anders and Segerström, Ulf
Examiner:Dolling, Ann
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:17
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Pinus contorta, Pinus sylvestris, boreal skog, succession, skogsskötselåtgärd, boreal forest, succession, silvicultural operations
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3269
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3269
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2014 12:15
Metadata Last Modified:02 Jun 2014 12:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics