Home About Browse Search
Svenska


Öqvist, Niklas, 2014. Användning av arbetshästar som exempel på hållbar kommunal förvaltning : ett arbete om användandet av arbetshästar i kommunal förvaltning samt potentialen att använda arbetshästar som en del i hållbar kommunal förvaltning och tillväxt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta arbete handlar om arbetshästar i kommunal förvaltning ur hållbarhets och tillväxtssynpunkt.
Arbetet reder i litteraturstudien ut begreppet hållbar utveckling och redogör för en modell för kommunal tillväxt. Hållbarhetsperspektivet innefattar de tre vanliga delarna som brukar avhandlas i frågor om hållbar utveckling. Dessa frågor är hållbarhet ut ett ekonomiskt såväl som ett socialt och ekologiskt perspektiv. I kapitlet om hållbar utveckling presenteras både äldre argument samt nya
sätt att se på begreppet. I avsnittet om kommunal tillväxt redogörs för en modell för sweet spots för kommunal tillväxt. Denna modell används för att få ut det mesta av insatta resurser och satsningar för kommuner. Arbetet innefattar också fyra intervjuer med två kommunala beställare och de entreprenörer dessa jobbar med. I slutet av arbetet ges förslag på hur arbetet i kommunal förvaltning
skulle kunna organiseras så att det gynnar både beställare och entreprenörer.

Slutsatserna i arbetet är att arbetshästar i många fall har en fördel ur ett hållbarhetsperspektiv ur alla de tre delarna av hållbarhet gentemot konventionella förvaltningsmetoder. Ekonomiska fördelar kan ses i förvaltning av skog samt om ett bredare ekonomiskt tänkande appliceras annan skötsel av grönytor i kommuner. Samhällsekonomiska fördelar kan också ses med ett bredare synsätt på ekonomin som inte är applicerbart med dagens kortsiktiga ekonomiska tänkande. Sociala fördelar
kan ses genom att kommuninvånare är mycket positivt inställda till denna nya teknik. Studier har också visat på andra sociala fördelar i form av terapeutiska effekter med att vistas med eller i närhet av djur. Om dessa terapeutiska effekter kan utnyttjas för att förhindra exempelvis utbrändhet eller förtidspensioneringar kan ytterligare ekonomiska fördelar vinnas. De ekologiska fördelarna med användandet av arbetshästar är minskade koldioxidutsläpp både i skogsbruk och på grönyteskötsel.
I skogsbruket kan de koldioxidbesparande effekterna vara så stora som 720% jämfört med konventionella metoder. Andra ekologiska fördelar är minskad sönderkörning och markkompaktion, också detta resulterar i ekonomiska vinster.
Arbetet visar också på negativa effekter av användandet men detta endast i form av mindre kapacitet hos arbetshästarna, de ekonomiska, sociala och ekologiska fördelarna kvarstår. Detta arbete visar på sambandet och samspelet mellan de olika delarna i begreppet hållbarhet. För att
exemplifiera detta samband är användandet av arbetshästar i kommunal förvaltning ett bra exempel.
Arbetet visar på starka argument för att använda arbetshästar i kommunal förvaltning och ger också
förslag på hur detta kan genomföras praktiskt.

,

This work is about working horses in Municipal Administration from a sustainability and growth
perspective. This work clarifies in the literature study the concept of sustainable development and describes a model for municipal growth. The perspective of sustainability includes three common elements that are usually discussed witin sustainable development issues. These issues are sustainability from a economic as well as a social and ecological perspective. In the chapter on
sustainable development both old arguments and new ways of looking at the concept are presented.

In the section on municipal growth a model for sweet spots for municipal growth are presented. The model om sweet spots is used to get the most out of deployed resources and investments for municipalities. The work also includes four interviews with two municipal clients and the contractors they work with. In the end of the paper there are given sugetions on how the work of local government could be organized so that it benefits both to clients and contractors.

The conclusions of this paper is that workhorses in many cases have an advantage in terms of sustainability in all the three elements of sustainability in comparison with conventional management practices. Economic benefits can be seen in the management of forest and if a broader economic thinking is applied in other fealds of maintenance of greenspaces in the municipalities.

Socioeconomic benefits can also be seen with a broader view of the economy that are not applicable to today's short-term economic thinking. Social benefits can be seen as local residents are very positive about the new technology that modern working hosrses presents. Studies have also shown the other social benefits in terms of therapeutic effects whit living with or in the proximity of
animals. If these therapeutic effects can be utilized to prevent fore example burnout or early retirement, additional economic benefits may be gained. The ecological benefits whit the use of working horses is carbon reduction both in forestry and lawn care. In forestry, the carbon dioxide reducing effects can be as high as 720% compared to conventional methods. Other environmental benefits include reduced rutting and soil compaction, also resulting in financial gaine.

The work also shows the negative effects of the use of workinghorses, but this is only in the form of smaller capacity of workhorses, the economic, social and ecological benefits remain. This work demonstrates the relationship and interaction between the various elements of the concept of sustainability. To exemplify this relationship the use of working horses in local government presents a good example. The work shows strong arguments for using working horses in local government and also gives exampels on how this can be implemented practically.

Main title:Användning av arbetshästar som exempel på hållbar kommunal förvaltning
Subtitle:ett arbete om användandet av arbetshästar i kommunal förvaltning samt potentialen att använda arbetshästar som en del i hållbar kommunal förvaltning och tillväxt
Authors:Öqvist, Niklas
Supervisor:Peterson, Anna and Åsberg, Anders
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar utveckling, kommunal tillväxt, arbetshästar, kommun, skötsel, Luleå, Piteå, kommunhästen, norra Sverige, skogsförvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3273
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3273
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2014 14:30
Metadata Last Modified:02 Jun 2014 14:30

Repository Staff Only: item control page