Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Fredrik, 2014. Bullerproblematik och akustisk design : projektering som verktyg för att bearbeta högre ljudnivåer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Utformningen och projekteringen av offentliga miljöer har länge haft visuella intryck som utgångspunkt och fokus. Den fortlöpande urbaniseringen och förtätningen av städer leder till högre krav på offentliga platsers funktion och utnyttjandegrad. Fler människor ska kunna använda och dra nytta av allt färre områden. Det leder till att utformningen av urbana miljöer blir en mångfacetterad uppgift.
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka val som kan göras i projekteringsskedet för att bättre hantera den högre ljudbilden och därmed utveckla en hållbar stadsmiljö. Fokus kommer att ligga på att arbeta med enklare förändringar som kan arbetas in i projekteringsprocessen. Arbetet fokuserar på att studera ljudlandskapet och dess påverkan på urbana miljöer. Buller har väldokumenterade hälsoeffekter och kan förhöja människors stress, irritationsnivåer samt öka risken för sömnsvårigheter. Fokus på god urban utformning bör därmed även ligga på akustisk design och inte endast på visuellt estetiska värden.
Vid arbete med ljud i urbana miljöer utgår man ofta främst från ljud som något negativt. Det är först när ljud blir ett problem – buller, som man gör något åt det. Istället bör man även fokusera på att höja ljudkvalitén och låta det motivera bullerhanteringen. Genom att arbeta med sammansatta metoder kan man få fram bättre, välprojekterade och långsiktiga lösningar.
Arbetet utgår från en litteraturstudie som grundar sig i forskning kring beräknings- och mätdata på åtgärder som kan förbättra ljudmiljön. I arbetet beskrivs och redogörs för olika verktyg som kan användas vid arbete med bullerproblematiken i urbana miljöer, däribland låga bullerreducerande barriärer, ytbearbetningar och gröna tak. Arbetet fullbordas med tre explorativa studier som har sin grund i litteraturstudien och beskriver utformningsexempel på bullerproblematiken i offentliga miljöer.
I arbetet diskuteras litteraturen i förhållande till den urbana miljöns platsspecifika krav på funktion och lösningar. Åtgärdernas placering och uppbyggnad är lika väsentlig som insatsens storlek och utformning. Genom att arbeta med smarta lösningsförslag kan man få fram en god ljudmiljö med små förändringar i utformningen av en plats. Detta ledde fram till studier med kombinerade lösningsförslag som kan utveckla en bättre ljudmiljö samtidigt som de bullerreducerande åtgärderna inte tar över platsens användningsområde och utformning. Sänkta bullernivåer leder till att området blir mer attraktivt samtidigt som lägre ljudnivåer bidrar till en bättre folkhälsa.

,

The design and planning of public spaces have long had the visual appeal as a starting point and focus. The continuous urbanization and densification of cities leads to higher demands on the public areas at the function and utilization. More people should be able to use and benefit from fewer and fewer areas. This means that the design of urban environments is a multifaceted task.
The purpose of this study is to examine the choices that can be made in the design stage to better handle the higher sound image and thus develop a sustainable urban environment. The focus will be on working with simple changes that can be worked into the design process. The thesis focuses on studying the soundscape and its impact on urban environments. Noise pollution has well-documented health effects and can increase people's stress, irritation levels and the risk of insomnia. Focus on good urban design should thus also be on acoustic design and not only on aesthetic values.
When working with sound in urban environments it is often assumed that higher noise levels is something negative. Not until the sound becomes a problem – noise pollution, is anything done about it. Instead, one should also focus on increasing the sound quality and make that the priority when working with noise pollution. By instead working with combined methods it’s possible to produce well designed and long term solutions.
The thesis is based on a literature study and focuses on research, computational data and measures that can improve the sound environment. The tools described and reviewed are instruments that can be used when working with noise pollution in urban environments, including low-height noise barriers, ground treatments and green roofs. The work is completed by three exploratory studies that are based on the literature study and describes the design example of the noise pollution problem in public places.
The thesis discusses the literature in relation to the urban environment’s site-specific requirements on functionality and design. The structural design and location is as essential as the objects size and design. By working with smart solution one can create a good sound environment with small changes in the design of the site. This led to studies with combined solutions to develop a better sound environment while noise-reducing measures aren’t the overall focus of the sites usage and design. Reduced noise levels will lead to the area becoming more attractive while lower noise levels contribute to better public health.

Main title:Bullerproblematik och akustisk design
Subtitle:projektering som verktyg för att bearbeta högre ljudnivåer
Authors:Andersson, Fredrik
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Skärbäck, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:buller, akustisk design, ljudlandskap, hållbar utveckling, ljud, grön infrastruktur, projektering, ljudmiljö, ljuddämpning, bullerbekämpning, ytbehandlingar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3265
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3265
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 May 2014 10:22
Metadata Last Modified:22 May 2014 10:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics