Home About Browse Search
Svenska


Baghdasarian, Shaké and Poules, Baraa, 2014. Belönings- och motivationssystem : en studie av två livsmedelsbutiker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
897kB

Abstract

I dagens samhälle förekommer många debatter om människors rättigheter och arbetsmiljöer. Arbetsplatsen är ofta föremål för uppmärksamhet i media. Skandaler i media och social media har pekat på hur viktigt det är med jämnlikhet och trivsel på arbetsplatsen. Otrivsel bland anställda har ökat succesivt med åren bland olika företag och organisationer, såväl stora som små. Det är därför betydelsefullt att lyfta fram sådana problem för att systematiskt skapa grunden för förbättring.
I alla företag och organisationer regleras beteenden hos de anställda i en incitamentstruktur som består av belöningar och bestraffningar. Syftet är att skapa en organisation där alla anställda arbetar för att organisationen ska nå uppsatta mål. Incitamentstrukturen anpassas efter externa och interna förbättringar.
En fallstudie av två livsmedelsbutiker har gjorts för att undersöka hur chefer belönar och motiverar sina anställda samt vilka faktorer som påverkar dessa system. Även anställdas åsikter omkring detta presenteras för att skapa en djupare förståelse. Livsmedelsbutikerna som valdes var ICA Supermarket och Coop Konsum i Uppsala. Fallstudien består av en kvalitativ undersökning då chefer samt anställda intervjuades och svaren har noggrant analyserats utifrån relevanta teorier inom ämnesområdet.
Fallstudien påpekar att bortsett från ekonomisk ersättning är en trevlig arbetsmiljö viktigast. Trivsel på arbetsplatsen och gemensamma aktiviteter spelar en stor roll för anställda i de valda företagen. Efter en jämförelse mellan livsmedelsbutikerna och efter att författarna tagit hänsyn till anställdas åsikter hittades fler likheter än olikheter. Butikerna använder snarlika metoder vid belöning och motivering men skillnaderna ligger hos butikschefernas ålder, kunskap och erfarenhet. Fokus ligger på inre motivation och inre belöning men de erbjuder även en del förmåner som ska tillfredställa de anställda ytterligare.

,

There has been much discussion about human rights and working environments in today´s society. The workplace is a main focus that has attracted attention in the media. Scandals have developed in social media that show how important it is to have equality and satisfaction in the workplace. Dissatisfaction among employees has increased gradually over the years in various companies and organizations, both large and small. Therefore, it is significant that such problems are highlighted in a systematic way in order to create the basis for improvement.
The behaviors of employees are regulated in all businesses and organizations through an incentive structure that consists of rewards and punishments. The aim is to create an organization where all employees work for the organization to achieve its goals. The incentive structure is adapted to external and internal improvements.
A case study of two grocery stores has been performed in order to analyze how managers reward and motivate their employees, as well as the factors that affect these systems. We also present the opinions of employees about this to in order to achieve a deeper understanding. The grocery stores that were selected were ICA Supermarket and Coop Konsum in Uppsala. The case study consists of a qualitative study in which managers and employees were interviewed and the responses carefully analyzed with the relevant theories in the field.
The case study shows that, apart from financial compensation, a pleasant working environment is most significant. Well-being in the workplace and mutual activities play an important role for employees in the selected companies. After a comparison between the two selected grocery stores and taking into account the employees´opinions, we found more similarities than differences. Both grocery stores reward and motivate in basically the same way, the difference that was found was a result of the store managers’ age, knowledge and experience. The focus is based on internal motivation and internal reward but also some benefits that will give employees further satisfaction.

Main title:Belönings- och motivationssystem
Subtitle:en studie av två livsmedelsbutiker
Authors:Baghdasarian, Shaké and Poules, Baraa
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:842
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:belöningssystem, belöning, motivationssystem, motivation, förmåner, feedback, kommunikation, livsmedelsbutiker, butikschef, anställda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3259
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3259
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:16 May 2014 11:16
Metadata Last Modified:16 May 2014 11:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics