Home About Browse Search
Svenska


Johansson, David, 2014. Skattning av grundyta före gallring med hjälp av stickvägsuttag. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Södras maskinentreprenörer följer i dagsläget upp utvalda bestånd med linjetaxering men i framtiden finns förhoppningar om att gallringsuppföljningen ska ske i realtid i skördardatorn. Skogforsk bedriver för närvarande ett projekt om automatisk gallringsuppföljning där Södra är delaktiga.

Studien gick ut på att utreda om beståndets grundyta före gallring kan skattas utifrån stickvägsuttaget. Skördarförarna klassade sin egen stickvägsutläggning för att få fram en bedömd slingerkoefficient.

Slingerkoefficienten är en kvot som beskriver hur grundytan i stickvägarna förhåller sig till den genomsnittliga grundytan i beståndet före gallring. Vid gallring av de utvalda försöksbestånden skiljdes skördade stammar i stickvägarna från stammar uttagna från mellanzonen. För att få information om bestånden före gallring totalklavades bestånden direkt efter gallring och sedan adderades klavdata samman med data om uttagna träd. De skattade grundytorna beräknades genom att dela grundytan i stickvägarna med slingerkoefficienterna från skördarförarnas bedömningar.

Det visade sig att grundytor liksom stamantal och medeldiametrar var lägre i stickvägarna än bestånden före gallring. De skattade grundytorna var lägre än de faktiska grundytorna före gallring för alla bestånd. Som en följd av de underskattade grundytorna före gallring blev gallringsstyrkorna i stället överskattade. Med tillägg av korrigerande värden hamnade både de skattade grundytorna och de skattade gallringsstyrkorna ganska nära de faktiska värdena.

Resultatet i studien tyder på att någon form av ändring i klassningssystemet måste till för att metoden ska bli användbar. Vidare studier i andra avseenden behöver dessutom göras för att säkerställa om stickvägsuttaget kan användas i praktiken för att skatta grundytan före gallring.

,

Södras machine contractors are currently doing follow-up with strip surveying in chosen stands, but in the future it is hoped that thinning inventory should be done in real time in the harvester computer. The Forestry Research Institute of Sweden is conducting a project on automatic thinning monitoring where Södra is involved.

The present study was to investigate whether the basal area in the stand before thinning can be estimated based on what is removed from the strip-roads. The harvester operators classified their own strip-road layout to obtain a judged winding coefficient. The winding coefficient is a quota that describes how the basal area in the strip-roads relates to the average basal area in the stand before thinning. During the thinnings of the selected stands, harvested stems in the strip-roads were separated from stems withdrawal from the zone between the strip-roads. To get information about the stands before the thinnings, all the remaining trees in the stands were measured after the thinnings and the data from the measuring were added to the data on the withdrawal trees. The estimated basal areas were calculated by dividing the basal area in the strip-roads with the winding coefficients from the harvester operator’s judgements.

It turned out that the basal areas as well as number of stems and mean diameter were lower in the strip-roads than the stands before thinning. The estimated basal areas were lower than the actual basal areas in all stands. As a consequence of the underestimated basal areas, the thinning grades were instead overestimated. With addition of correcting values, both the estimated basal areas and the estimated thinning grades were ending up quite close to the actual values.

The results of the study suggest that modification of any kind in the classification system may be needed to make the estimations correct. Further studies are also needed to ascertain if the withdrawal from strip-roads can be used practically to estimate the basal area before thinning.

Main title:Skattning av grundyta före gallring med hjälp av stickvägsuttag
Authors:Johansson, David
Supervisor:Ekö, Per Magnus and Linden, Magnus
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:224
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Slingerkoefficient, stickväg, gallringsuppföljning, gallringsstyrka, skördardata
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3225
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3225
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2014 12:33
Metadata Last Modified:28 Apr 2014 12:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics