Home About Browse Search
Svenska


Mårtensson, Frida, 2014. T-cellsinfiltrat och cytokinprofil vid atopisk dermatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Atopisk dermatit hos hund (CAD) är en kliande hudsjukdom med komplex patogenes som involverar felreglering av immunförsvaret, allergisk sensibilisering, defekter i hudbarriären, mikrobiell kolonisation samt olika miljöfaktorer. Dock är den inbördes relationen mellan dessa faktorer inte klargjord. En ökad förståelse för sjukdomens patogenes, bland annat den immunologiska bakgrunden inklusive vilken T-cells- och cytokinprofil som kännetecknar sjukdomen, skulle kunna öka drabbade hundars livskvalitet genom förbättrade behandlingsmetoder. Studier har undersökt cellinfiltrat och visat att både CD4+ och CD8+ T-celler förekommer i ökade mängder i huden hos AD-hundar, och således att det finns Th-celler samt CTLs och/eller suppressoriska T-celler i denna hud. Dessa studier hittade också förhöjda CD4/CD8-kvoter, vilket visar på en ökad lymfocytreaktivitet. Andra studier har tittat på förekomsten av olika cytokiner, både hos hundar med naturligt förekommande sjukdom samt hos hundar i en modell för CAD där lesioner inducerats. Undersökta cytokiner inkluderar för Th2-svar IL-4, IL-5, IL-6 och IL-13, för Th1-svar IL-1β, IFN-γ, IL-2, TNF-α och IL-12 (p35 och p40) samt för immunosuppressivt eller T-regulatoriskt svar TGF-β och IL-10. Även transkriptionsfaktorer har undersökts, samt chemokinen TARC. Resultaten för de specifika cytokinerna och transkriptionsfaktorerna skiljer sig till viss del från varandra, men den sammantagna bilden blir att CAD kännetecknas av ett förhöjt Th2-svar i hud utan lesioner och att detta Th2-svar kombineras med ett Th1-svar i hud med lesioner. Th2-svaret tenderar att vara ännu starkare i lesionerna än i hud utan lesioner. TARC framstår som en viktig chemokin då den hittats hos AD-hundar men inte hos andra hundar, och då den induceras av Th1-cytokiner men rekryterar Th2-celler utgör den också en koppling mellan dessa två svar och kan förklara tendensen till starkare Th2-svar i lesioner. Resultaten är mindre enhetliga för immunosuppressiva eller T-regulatoriska cytokiner och här, liksom på vissa övriga punkter, skulle mer forskning behövas. Slutligen framstår även den nyligen identifierade cytokinen IL-31 som viktig för CAD, då den dels inducerar klåda och dels hittats hos hundar med CAD men inte hos hundar med annan klåda. Det har visats att denna cytokin produceras av T-celler, och den passar väl in i den ovan beskrivna bilden av CAD, då IL-31 induceras av en Th2-polarisering men uttryck av dess receptor kräver ett Th1-svar.

,

Canine atopic dermatitis is a complex pruritic skin disease and the pathogenesis includes immune dysregulation as well as allergic sensitization, skin barrier defects, microbial colonisation and various environmental factors, but the relationship between these factors remains unclear. An increased understanding of the pathogenesis, including the T cell and cytokine profile as part of the immune dysregulation, could increase the quality of life of affected dogs by improving treatments. Studies have shown that levels of both CD4+ and CD8+ T cells are increased in the skin of dogs with CAD, both in lesional and non-lesional skin; that is, the skin of dogs with CAD contains both T helper cells and cytotoxic and/or suppressive T-cells. There were also increased CD4/CD8 ratios, indicating higher lymphocyte reactivity. Other studies have investigated the presence of various cytokines, both in dogs with naturally occurring CAD and in dogs in a model for CAD where lesions were induced. The investigated cytokines include: For a Th2 response IL-4, IL-5, IL-6 and IL-13; for a Th1 response IL-1β, IFN-γ, IL-2, TNF-α and IL-12 (p35 and p40); and for an immunosuppressive or T-regulatory response TGF-β and IL-10. Certain transcription factors have also been investigated, as well as the chemokine TARC. Results vary somewhat regarding specific cytokines and transcription factors, but overall, a picture emerges of CAD as a disease characterized by an increased Th2 response in non-lesional skin which in lesional skin is combined with an additional Th1 response. The Th2 response in lesional skin has a tendency to be even stronger than the one in non-lesional skin. TARC, having been found in dogs with AD but not in other dogs, emerges as an important chemokine, and as TARC is induced by Th1 cytokines but recruits Th2 cells, it also provides an explanation for the tendency toward a stronger Th2 response in lesions. Results are less consistent regarding immunosuppressive or T-regulatory cytokines, and for these as well as certain other aspects further research could elucidate the matter. Lastly, the newly identified cytokine IL-31 also appears important in CAD, as it induces pruritus and has been found in dogs with CAD but not in other dogs. It has been shown that this cytokine is produced by T cells, and IL-31 thus fits the above described picture of CAD, especially as it is induced by a Th2 polarization but expression of its receptor requires a Th1 response.

Main title:T-cellsinfiltrat och cytokinprofil vid atopisk dermatit hos hund
Authors:Mårtensson, Frida
Supervisor:Åbrink, Magnus and Fossum, Caroline
Examiner:Eva , Tydén
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:25
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Canine atopic dermatitis, T cells, cytokine profile, Th1, Th2, TARC, IL - 31
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3241
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2014 14:50
Metadata Last Modified:08 May 2014 14:50

Repository Staff Only: item control page