Home About Browse Search
Svenska


Rasmusson, Olivia, 2014. Varför är Grevyzebran men inte Grantzebran utrotningshotad?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns tre arter zebror i världen – stäppzebra, bergszebra och Grevyzebra. Bergszebran och stäppzebran har dessutom en del underarter. Grantzebran är en underart av stäppzebra som lever i östra Afrika, bl.a. i Kenya. Grevyzebran lever också i östra Afrika med centrum i Kenya, men är mer anpassad till ett tort klimat och halvökenområden. Den skiljer sig mycket i bland annat levnadssätt från de andra zebraarterna och även i utseende. Grevyzebror lever delvis solitärt men bildar tillfälliga grupper med kortvariga relationer med andra Grevyzebror och hingstarna hävdar revir. Detta är samma sociala levnadssätt som den starkt hotade afrikanska vildåsnan och även andra åsnor. Grantzebrorna bildar istället permanenta harem av en hingst och hans ston, likt hästar. Vissa populationer av Grantzebror migrerar även efter regnperioderna för att finna den bästa födan vilket inte Grevyzebror gör.
På 70-talet fanns det ca 15 000 Grevyzebror i Afrika, medan antalet idag har minskat till knappt 2 500 individer. Grantzebran har också minskat i antal sedan 70-talet men kvarstår i en populationsstorlek på 500 000 individer. Sedan 70-talet har en ökning av boskap skett i Kenya. Detta har antagligen påverkat Grevyzebran negativt, då Grevyzebran väljer att beta i andra områden, med mer buskar och mindre gräs, när boskap betar på deras naturliga betesmark. Grantzebror tolererar boskap bättre och betar ibland ihop med dem. Jag har därför kommit fram till att boskapsökningen antagligen är grundorsaken till Grevyzebrans populationsminskning tillsammans med synergi med predation av lejon, jakt för skinn, kött och medicinska produkter, mjältbrandsutbrott samt en långsammare reproduktionshastighet. Anledningen till att Grevyzebran är mindre utbredd än Grantzebran tror jag är en följd av dess ekologi att den inte migrerar likt Grantzebran.
Det förekommer att Grevyzebror och Grantzebror hybridiserar och får fertil avkomma. Det är dock nästan enbart Grevyzebrahingstar som parar sig med Grantzebraston och inte tvärtom. Avkommorna tar efter Grantzebrans levnadssätt och lever till störst del i harem. Grevyzebran riskerar att dö ut i det vilda. Det finns dock ca 600 individer på olika djurparker världen över som reproducerar sig bra så att arten dör ut helt är högst osannolikt.

,

There are three species of zebras in the world - plains zebra, mountain zebra and Grevy’s zebra. The mountain zebra and the plains zebra also have some subspecies. The Grant’s zebra is a subspecies of the plains zebra and lives in eastern of Africa, including Kenya. The Grevy’s zebra also lives in eastern of Africa with a center in Kenya, but they are more adapted to a dry climate and semi-desert areas than the Grant’s zebra. The Grevy’s zebra is very different in its social structure from the other two zebra species and in appearance. The Grevy’s zebra lives solitary and forms temporary groups with short -term relationships with other Grevy’s zebras and stallions claim a territory. This social way of life is the same as the endangered African wild ass and also other donkeys’ way of life. Instead the Grant’s zebras form a permanent harem of one stallion and his mares, just like horses. Grant’s zebras also migrate after the rainy season to find the best food which the Grevy’s zebras do not do.
In the 70s there were about 15,000 Grevy’s zebras in Africa, while today their population has declined to less than 2 500 individuals. The Grant’s zebra has also declined since the 70s, but persists in a population size of 500 000 individuals. Since the 70s there has been an increase in cattle in Kenya. This has probably influenced the Grevy’s zebra negatively as the Grevy’s zebra chooses to graze in other areas, with more shrubs and lesser grass, when cattle graze on the Grevy’s zebra’s natural pasture. The Grant’s zebra is more tolerant against livestock and sometimes grazes together with them. I have therefore concluded that the cattle increase probably is the primary cause that the Grevy’s zebra population has reduced together with a synergy of predation by lions, hunting for skins, meat and medical products, an outbreak of anthrax as well as a slower reproductive rate. I think the reason that the Grevy’s zebra is less widespread than the Grant’s zebra is a result of its ecology to claim territory instead of migrating like the Grant’s zebra does.
The Grevy’s zebra and the Grant’s zebra hybridize and get fertile offspring. It is mostly the Gravy’s zebra males who mate with the Grant’s zebra female and not the opposite. The offspring conduct the Grant’s zebra’s social way of life and live mostly in harem like the Grant’s zebra. The Grevy’s zebra is in risk of extinction in the wild. However, there are about 600 individuals of the Grevy’s zebra at different zoos around the world that reproduce well, so a total extinction is highly unlikely.

Main title:Varför är Grevyzebran men inte Grantzebran utrotningshotad?
Authors:Rasmusson, Olivia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:32
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Grevyzebra, utrotningshotad, stäppzebra, Grantzebra, Equus grevyi, Equus quagga boehmi, Grevy’s zebra, endangered, plains zebra, Grant’s zebra
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3867
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3867
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2014 11:20
Metadata Last Modified:02 Oct 2014 11:20

Repository Staff Only: item control page