Home About Browse Search
Svenska


Wennström, Ragna, 2014. LandPuckTM-systemets ekonomiska konkurrenskraft jämfört med tallplantering i norra Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Målsättningen med detta arbete var att ta fram ett kunskapsunderlag för att bedöma konkurrenskraften för LandPuckTM-systemet gentemot den konventionella metoden med plantering av 1-åriga täckrotsplantor. LandPucken består i huvudsak av en komprimerad torvbrikett/puck med ett frö. Effektmål i studien var att (i) kvantifiera plantbildning för LandPuck under planteringsåret (försök på sex lokaler under 2013, inkluderande jämförelse med konventionell plantering av täckrotsplantor), (ii) undersöka planteringsdjupets inverkan på plantbildningen (en lokal, försök anlagt 2013), (iii) kvantifiera överlevnad och tillväxt över sex år (fyra lokaler med försök anlagda 2012; en lokal med försök anlagt 2008) samt att (iv) skatta föryngringskostnader för LandPuck-systemet.

I cirka 67 procent de LandPuckar som planterades år 2013 hade fröet grott och bildat en planta. Plantering i mineraljordsfläckar gav cirka 10 procent högre plantbildning än i humus. Plantbildningen varierade mellan olika lokaler, från 53 till 83 procent. Det fanns ingen signifikant skillnad i plantbildning mellan olika resultatområden inom Sveaskog. Cirka 96 procent av de täckrotplantors som planterades 2013 överlevde första sommaren. Plantering av LandPuck på mellan två till fyra centimeters djup var att föredra, med en plantbildning på 73 procent. I försök planterade 2012 hade grodda plantor en överlevnad på 77 procent till året därpå. I ett annat försök (utlagt av Skogforsk i Sävar men inventerat inom examensarbetet) var plantbildning och överlevnad högre. Plantbildningsprocenten år ett var 77 procent och 91 procent av dessa hade överlevt till år fyra (dvs. 70 procent av de planterade puckarna hade då en levande planta). Skillnad i avgång från år fyra till år sex i detta försök var endast 0,2 procentenheter.

Med ett mål på 1700 plantor per hektar fyra år efter plantering gjordes en jämförelse mellan LandPuck-systemet och plantering med ettåriga täckrotsplantor (Starpot 50 och SvepotAir 30). Kostnad för manuellt planteringsarbete uppskattades vara densamma för LandPuck-systemet som för plantering med ettåriga täckrotsplantor (det finns ännu inga planteringsrör anpassade för LandPuck-systemet). Med en kostnad på 40 öre per puck, en plantbildning på 65 procent och en överlevnad på 77 procent mellan år ett till fyra beräknades föryngring med LandPuck kosta ca 3500 kronor per hektar (jämfört med Starpot 50: 4500 kr/ha och SvepotAir 30: 4000 kr/ha). Om plantbildningen kunde vara 75-procent skulle föryngringskostnaden bli knappt 3300 kronor per hektar. Om kostnaden per puck kunde reduceras till 30 öre, och med en plantbildning på 75 procent, borde de totala föryngringskostnaderna kunna reduceras med cirka 1500 kronor per hektar jämfört med Starpot 50, och 1000 kronor per hektar jämfört med SvepotAir 30 vid manuell plantering.

En förutsättning för lönsam plantering med LandPuck är att det finns speciellt anpassade och fungerande planteringsrör. Om sådana utvecklas borde kostnaden för planteringsarbetet bli lägre än i den presenterade kalkylen. I framtiden kan man även tänka sig att mekaniserad puckplantering är möjlig, vilket skulle kunna höja LandPuckens ekonomiska konkurrenskraft ytterligare. För fortsatta analyser bör även tillväxt på lång sikt inkluderas i jämförelsen mellan olika system.

,

The aim of this work was to develop a knowledge base for assessing the LandPuckTM-system´s competitiveness against the conventional method of planting 1–year old containerised seedlings. A LandPuck consists of a compressed peat-briquette and a seed. Objectives of the study were to (i) quantify the seedling emergence in LandPucks during the planting year (experiments on six sites in 2013), (ii) examine impact on emergence of different planting depths (one site, 2013), (iii) quantify survival and growth over six years (four sites, planted in 2012; one site planted in 2008) and (iv) to estimate regeneration costs for the LandPuck-system.

Approximately, 96 percent of the containerised seedlings planted in 2013 survived the first summer. This is compared with the 67 percent of the LandPucks planted in 2013 which resulted in pucks with emerged seedlings. Planting in mineral soil gave 10 percent higher seedling emergence than planting in humus. Emergence varied between sites, from 53 to 83 percent. There was no significant difference in seedling emergence between various regions within Sveaskog. A planting depth of LandPucks between two to four centimetres was preferable, with a seedling emergence of 73 percent. At sites planted in 2012, about 77 percent of the pucks with emerged seedlings in 2012 had seedlings also in 2013. At another site (planted by Skogforsk in Sävar 2008 but inventoried within this thesis) seedling emergence was also 77 percent and 91 percent of the seedlings had survived at the age of four (i.e. four years after planting date, 70 percent of the planted pucks had a viable plant). Difference in mortality from year four to year six was only 0.2 percentage units.

With a goal of 1700 living plants per hectare four years after planting, an economic comparison between using the LandPuck-system, and planting with containerised seedlings (Starpot 50 or SvepotAir 30) was made. Cost of planting work was estimated to be similar for the LandPucks as for planting using containerised seedlings (there is yet no planting tool developed for the LandPuck). With a cost of 0.40 SEK/puck, a seedling emergence of 65 percent and a survival rate of 77 percent between years one to four, regeneration with LandPucks was analysed to cost about 3500 SEK per hectare (compared to Starpot 50: 4500 SEK/ha and SvepotAir 30: 4000 SEK/ha). Seedling emergence of 75 percent would give a cost of ca 3300 SEK per hectare. If the price of a LandPuck is reduced to 0.30 SEK and with a seedling emergence of 75 percent, the overall regeneration costs should be reduced with 1500 SEK per hectare compared to using the Starpot 50 and with 1000 SEK per hectare using SvepotAir 30.

A prerequisite for a future use of the LandPuck-system is that suitable planting tools are developed. One can also foresee future possibilities with mechanized planting of LandPucks that would improve the economic competitiveness of the LandPuck-system even further. For further analyses, long-term growth should be included in the comparison of different systems.

Main title:LandPuckTM-systemets ekonomiska konkurrenskraft jämfört med tallplantering i norra Sverige
Authors:Wennström, Ragna
Supervisor:Bergsten, Urban
Examiner:Jäderlund, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:15
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:LandPuck, såddpuck, skogsföryngring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3237
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3237
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2014 13:49
Metadata Last Modified:08 May 2014 13:49

Repository Staff Only: item control page