Home About Browse Search
Svenska


Sebelius, Daniella, 2014. Gasbedövning av gris inför slakt : koldioxid eller alternativa gasmixturer?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
538kB

Abstract

I Sverige är det lagstadgat att djur skall vara bedövade innan de slaktas. Att upprätthålla en god djurvälfärd i slaktsituationen är inte enbart en grundpelare i vår svenska djurskyddslag, utan även en ständigt aktuell fråga som engagerar både livsmedelsproducenter likväl som konsumenter. Bedövning av grisar utförs i stor utsträckning med hjälp av koldioxid. Denna metod är vida omdiskuterad och ofta ifrågasatt ur djurvälfärdsaspekt. Detta då gasen är erkänt aversiv för djurslaget ifråga. Bedövning med koldioxid är dock billigt och tidseffektivt, vilket är en bidragande anledning till att gasen fortfarande används på svenska slakterier. Denna litteraturstudie syftar till att titta närmare på vilka alternativ som finns till dagens användande av koldioxid samt spegla vilka för- och nackdelar som finns med dessa gaser. Gaserna har framförallt bedömts utifrån djurvälfärdsperspektiv men hänsyn har även tagits till hur väl de fungerar ur produktionshänseende.
Argon och mixturer av Ar/CO2 har utmärkt sig som ett djurvänligt alternativ till koldioxid samt visat på god förmåga att upprätthålla en jämn koncentration inne i schaktet. Kväve och N2/CO2-mixturer har i studier visat sig vara mindre aversiva än ren CO2 och grisarna upplever inte heller samma känsla av andnöd vid exponering för kvävemixturer. Negativt med dessa är dock att induktionstiden är längre samt att bedövningskvaliteten är sämre. Nya studier på området bekräftar att grisar uppvisar aversivt beteende i form av flyktförsök och flämtningar vid CO2-koncentrationer ner till 15 %, vilket omkullkastar tidigare teorier om att endast koncentrationer högre än 30 % ger upphov till aversion hos djuren.
Ett annat alternativ till koldioxid är helium där resultatet från en nyligen publicerad studie indikerar att denna gas är mindre aversiv samt mer djurvänlig i jämförelse med koldioxid. Dessvärre finns det få studier publicerade på området, vilket i dagsläget gör det svårt att dra några konkluderande slutsatser utifrån resultaten. För att underlätta ett framtida användande av lätta gaser samt minimera grisarnas lidande i slaktsituationen skulle en omkonstruktion av slakterierna och ny teknik i bedövningssystemen vara eftersträvansvärt. Exempelvis har försök med administrering av gaser i en tvåstegsprocedur med argon som första steg och koldioxid som andra steg visat sig fungera väl. Användande av ett sådant system skulle troligen gynna grisarna och bidra till en bättre djurvälfärd i slaktsituationen.
Sammanfattningsvis konstateras att det både finns aspekter som talar för, men även emot ett eventuellt användande av alternativa gaser i framtiden. I dagsläget finns det dock ingen självklar lösning på problematiken kring hur man på bästa sätt bedövar grisar inför slakt.

,

According to Swedish law, animals must be stunned prior to slaughter. To uphold a sufficient animal welfare during the process of slaughtering is not only a focal point in the law but also of great importance for food producers and consumers. Stunning of pigs is most commonly performed using carbon dioxide. This method is widely debated and often questioned from an animal welfare point of view, since the gas has shown to be aversive. However, stunning pigs with carbon dioxide is both time – and cost effective, which are the main reasons to why it is still used in Swedish abattoirs. The aim of this literature study is to further evaluate alternative gas mixtures as potential substitutes for carbon dioxide in the stunning procedure. Advantages and disadvantages are discussed for each mixture respectively as well as when compared to carbon dioxide. The gases are primarily evaluated from an animal welfare point of view but considerations has also been taken to whether they are suitable to different production systems and if they could fulfill occupational safety requirements.
Argon has distinguished itself as an animal -friendly alternative to carbon dioxide. Mixtures of Ar/CO2 have also shown satisfying results. Experimental studies have presented that the advantages of nitrogen and N2/CO2-mixtures are few, and the disadvantages are many. Pigs proved higher rate of gasping and retreat- and escape attempts when exposed to N2/CO2-mixtures compared to argon. On the other hand, time to loss of consciousness has been proven to be lower when pigs are exposed to N2/CO2-mixtures. Making use of gases in a two-step procedure, preferably with argon as a first step and carbon dioxide as a second (to induce deeper unconsciousness) has shown to be a more functional way of administrating gases. The use of such a stunning-system would probably benefit the pigs and improve animal welfare prior to slaughter.
Helium and carbon monoxide may also work as potential substitutes to carbon dioxide. A German study from 2013 indicated that helium seemed to be less aversive than carbon dioxide. Unfortunately only a few studies have been reported regarding this gas, which makes the results difficult to evaluate.
In conclusion; studies regarding alternative gas mixtures indicate that there are both advantages- and disadvantages to take into consideration, and there is no obvious solution to this complicated problem.

Main title:Gasbedövning av gris inför slakt
Subtitle:koldioxid eller alternativa gasmixturer?
Authors:Sebelius, Daniella
Supervisor:Algers, Bo
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:39
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:slakt, bedövning, djurvälfärd, koldioxid, argon, kväve, gasmixturer, slaughter, stunning, animal welfare, carbon dioxide, argon, nitrogen, gas-mixtures
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3865
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3865
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2014 10:51
Metadata Last Modified:02 Oct 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics