Home About Browse Search
Svenska


Mårtensson, Mikaela, 2014. Haptoglobin som biomarkör för inflammatoriska luftvägstillstånd hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
366kB

Abstract

Luftvägsproblem är vanligt hos häst. Enklare diagnostik för att diagnosticera subkliniska sjukdomar hos högpresterande hästar är eftertraktat. Att använda sig av biomarkörer inom veterinärmedicin är ett effektivt sätt för att få underlag för att ställa diagnos, ge prognos samt att följa olika sjukdomars utveckling. På marknaden finns idag ett instrument för att mäta Haptoglobinvärdet i blodet hos häst. Denna litteraturstudie uppmärksammar vilken information som finns angående Haptoglobin (Hp) idag samt möjligheten att använda denna som biomarkör för lunglidande hos häst.
Haptoglobin är ett positivt akutfasprotein. Det finns alltid en liten mängd i hästens blod. Vid inflammation, infektion och trauma fås cytokinbildning, vilket stimulerar hepatocyterna i levern att börja producera akutfasprotein. Hp värdet i blodet kommer då att stegras, relativt till den grad av sjukdom hästen åsamkats. Denna ökning kommer att hålla i sig under tiden för inflammationen och når sin maxkoncentration några dagar senare, för att sedan återgå till normalnivå. Funktionen av Hp är att skydda mot reaktiva syreföreningar, stimulera angiogenesen vid sårläkning samt förhindra järnförlust. Förhindrandet av järnförlust sker genom att Hp bildar komplex med fritt Hemoglobin som frisätts i samband med att erytrocyter bryts ned. Komplexet förs till levern där det bryts ner, och kroppen kan då återanvända järnet samt aminosyrorna.
Idag diagnosticeras luftvägsproblem hos häst framförallt med hjälp av endoskopi och lungsköljprov (BAL). Dessa metoder kräver specifik utrustning och för att med säkerhet ställa diagnos av perifiera lungproblem även cytologisvar från ett labb. Hästar som vistas i en dammig miljö får en negativ påverkan avseende sina luftvägar. De får en systemisk reaktion, vilket har visats ge förhöjda Hp värden. Hästar som tidigare haft luftvägsproblem får högre nivåer av Hp och mer kliniska symtom än hästar utan tidigare problem. De förhöjda värdena ses även då sjukdomens symtom avtar.
Olika naturligt uppkomna sjukdomstillstånd samt av människan inducerade tillstånd, vilka gav upphov till inflammation ledde till höga koncentrationer av Hp. Exempel på dessa var icke-infektiös artrit, olika former av kirurgi, samt intramuskulära injektioner. Pneumoni, muskeltrauman, transportsjuka, cellulit samt gräsbetessjuka med flera. Olika studier på hästar med kolik har gjorts med varierande resultat där koncentrationerna av Hp både har sjunkit, stigit samt varit oförändrade. Däremot finns indikationer på att Hp-nivåer i bukvätska skulle kunna vara användbart att analysera i samband med kolik. Omständigheter som dräktighet, träning och transport har även de visats påverka Hp värdet i blodet, vilka kan ge nivåer vilka motsvarar värdena som ses vid inflammatoriska tillstånd. Variationer i koncentrationen av Hp kan ses vid olika årstider samt variera med hästens vikt. Vid analys ska hänsyn tas till hästens ålder då yngre individer har ett högre värde.
Flertalet studier har visat att koncentrationen av Hp stiger vid olika sorters sjukdomar och fysiologiska tillstånd. Ytterligare studier behöver göras för att fastställa säkra referensintervall till det instrument som ska kunna användas kliniskt. För hästar med lungproblem vore studier på individer som innehar subkliniska sjukdomar av intresse, för att kunna följa hästens hälsostatus och identifiera underliggande sjukdomar i tid.

,

Airway diseases are a common disorder in horses. Veterinary medicine is always striving to find better diagnostics, which ought to be simpler, more efficient and economical to use. The use of biomarkers is an effective way of getting data to be able to confirm diagnoses, of prognostic value and to monitor the development of the disease. On the veterinary equipment market today there is a device for field use that can measure the levels of Haptoglobin (Hp) in blood samples from horses. This literature study reviews how much information there is about Hp today and is an attempt to evaluate its potential as a biomarker for airway diseases in horses.
Hp is a positive acute phase protein. It is always present in a small amount in the blood of horses. In cases of inflammation, infections or trauma the body produces cytokines, which stimulates the hepatocytes in the liver to produce acute phase proteins. The levels of Hp in the blood increases usually in relation to the severity of the disease. The increase will sustain and reach maximum after a few days. It will then begin to decrease when the horse recover. Hp protects the body against reactive oxygen species, it stimulates the angiogenesis in wound healing and prevents the loss of iron. This is done by Hp forming complexes with hemoglobin that is released by the breakdown of erythrocytes. The complex is brought to the liver where it is broken down, and the body can then reuse the iron and amino acids.
Today, endoscopy and lung washing samples (BAL) are used to diagnose airway diseases in horses. These methods require special equipment and the presence of a cytology lab to confirm diagnose. The airways of horses will react in a negative way when they’re held in a dusty environment, resulting in a systemic reaction followed by raised Hp levels. Horses with previous airway conditions will react more than healthy horses and high levels will be seen even after recovery.
Studies has shown that natural resulting disease as well as experimental induced has give raise to inflammation resulting in high concentrations of Hp. Examples of these were non-infectious arthritis, various types of surgery and intramuscular injections. But also pneumonia, muscle trauma, shipping fever, cellulitis as well as grass sickness. Various studies in horses with colic have been done with varying results. Hp has increased, been reduced or remained unchanged. However, there are indications that Hp levels in peritoneal fluid could be useful to analyse in cases of colic. Physiological conditions like pregnancy, exercise and transportation have also been shown to affect the Hp value in blood. Some to the extent that corresponds to levels for inflammatory condition. Variations in concentration can be seen at different seasons and vary with the horse’s weight. Consideration must be given to the horse’s age in the analysis, since younger individuals normally have higher concentrations than adults.
Several studies confirm the increase of Hp in different types of diseases but also during physiological conditions. Further studies are needed to get reliable reference intervals for the analyze method concerning subclinical diseases to improve the clinical use. Trainers and veterinarians of racing horses are more interested in better diagnostic possibilities concerning diagnosis of subclinical diseases. This to be able to monitor the health status of the horses and to especially identify diseases in an early stage.

Main title:Haptoglobin som biomarkör för inflammatoriska luftvägstillstånd hos häst
Authors:Mårtensson, Mikaela
Supervisor:Kvart, Clarence
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:44
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:häst, haptoglobin, biomarkör, diagnostik, inflammatoriska luftvägstillstånd, RAO, IAD, horse, biomarker, diagnostic, inflammatory respiratory condition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3847
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3847
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2014 15:51
Metadata Last Modified:29 Sep 2014 15:51

Repository Staff Only: item control page