Home About Browse Search
Svenska


Jankulovska, Sofia, 2014. Förekomst och betydelse av fysiologiska blåsljud hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
522kB

Abstract

Blåsljud är vanligt förekommande hos hund. Bakgrunden kan antigen vara patologisk eller fysiologisk. Det patologiska blåsljudet hörs ofta i samband med aorta- eller pulmonalisstenos. Etiologin bakom uppkomsten av fysiologiska blåsljud är komplex. Den mest grundläggande faktorn är ett turbulent blodflöde som skapar vibrationer tillsammans med olika anatomiska delar i hjärtat. Uppkomst av fysiologiska blåsljud hos hund har visat sig vara lik människans och de mest frekventa fysiologiska blåsljuden är vibratory Still´s murmur/innocent Still´s murmur och pulmonary flow murmur/innocent pulmonary ejection murmur på hund. Dessa blåsljud är harmlösa och påverkar inte hundarna fysiskt. Dock har det visats att det atletiska hjärtsyndromet ger upphov till fysiologiska blåsljud hos tävlingshundar.
Fysiologiska blåsljud är ett vanligt fenomen inom veterinärmedicinen och bra diagnostiska metoder för att säkerställa rätt diagnos har blivit viktigt. Detta för att fysiologiska blåsljud inte skall förväxlas med patologisk sjukdom. Fonokardiografi har visat sig vara en enkel och användbar metod för diagnosticering av fysiologiska blåsljud. Denna metod används dock bara på ett fåtal kliniker, då ultraljudapparaten och ekokardiografi med doppler tagit över marknaden. Synpunkter finns dock om att det vore lämpligt att återuppta och utveckla fonokardiografin som enskild undersökning och som värdefullt komplement till ekokardiografier. Detta eftersom undersökningskostnaderna och väntetid för djurägaren även skulle minska. Då uppkomsten av fysiologiska blåsljud är beroende av många olika faktorer och det krävs god kunskap inom området för att ställa en riktig diagnos. Bättre utbildade veterinärer och bättre metoder vid auskultation vore en fördel. Olika differentialdiagnoser som exempelvis lindrig aorta- och pulmonalisstenos försvårar diagnosticeringen. Dessa tillstånd ger upphov till liknande ljud, vilka kan vara svåra att särskilja med stetoskop och därför krävs ytterligare diagnostiska metoder för att säkerställa rätt diagnos.
Hos hund har blåsljud blivit en viktig del i avelsbedömningen. Det råder en viss oenighet mellan rasklubbarna och veterinärerna, eftersom det oftast inte speciellt på mindre kliniker finns diagnostiska resurser att bedöma om fysiologiska blåsljud är rätt diagnos eller om blåsljudet är ett förstadium till eller kan förväxlas med lindrig stenos. Det krävs enkla, billiga tester för att alla rasklubbar ska vilja utföra dem för att på så vis förbättra sin avel. Det finns raser som är predisponerade för blåsljud som Boxer, Siberian husky, Whippet och Greyhounds med flera där avelsbedömningen är viktig för framtiden.
Inom veterinärmedicinen vore det önskvärt med vidare forskning om fysiologiska blåsljud, om dess prevalens och betydelse för djurens hälsotillstånd under sin livstid.

,

Heart murmurs are common findings in dogs. The background can either be pathological or physiological. The pathologic murmur is often heard and associated with cases of aortic – or pulmonary stenosis. The etiology behind the occurrence of physiological or innocent murmur is complex. The most essential factor to the physiological murmur is a turbulent blood flow which creates vibrations along with various anatomical parts of the heart. The emergence of physiological murmur in dogs has been discovered to be similar to those in humans. The most frequent physiological murmur sounds are vibratory Still´s murmur/innocent Still´s murmur and pulmonary flow murmur/innocent pulmonary ejection murmur in dogs. These murmurs are harmless and do not affect the dog physically. However, it has been revealed that the athletic heart syndrome causes physiological murmurs in dogs.
Physiological murmurs are a common phenomenon in veterinary medicine and the importance of ensuring good diagnosis has become the main priority. With the right diagnostic method physiological murmur cannot be confused with a pathological heart disorder. Furthermore, phonocardiography has in human medicine proved to be a simple and useful method for the diagnosis of physical murmur. This method is only used in few veterinary practices because the ultrasound machine and echocardiography with doppler has taken over the market. On the other hand, there are thoughts about going back to and develop phonocardiography as a single examination and as a useful complement to echocardiograms. Then the diagnosis costs and the waiting time for the owner of the animal would be reduced. Diagnosis of physiological murmur is dependent on many different factors and this requires much knowledge in the field. It needs better trained veterinarians and better methods for auscultations since there are many differential diagnosis such as mild aortic- and pulmonary stenosis that are difficult to differentiate with the stethoscope from physiological murmurs because of the similar sounds that they create. Therefore, it requires an additional method to ensure correct diagnosis.
It has become important to evaluate dogs with heart murmurs correctly when they are a part of a breeding program. There is a certain disagreement between the breeding clubs and the veterinarians because often in small veterinary clinic there are no diagnostic resources to evaluate if it is a physiological murmur. The underlying factor is that there is no clinical evidence of physiological heart murmur to be a precursor to, or be confused with mild stenosis as the dogs grow older. It then requires simple and inexpensive tests so that all breeding clubs would want to used them and improve their breeding. There are breeds that are predisposed to murmurs as Boxer, Siberian husky, Newfoundland, Whippet and Greyhounds and many more where it is essential with right assessment of breeding programs for the future offspring.
There is a desirable requirement for further research on physiological murmur, its prevalence and importance throughout a dog´s life in veterinary medicine.

Main title:Förekomst och betydelse av fysiologiska blåsljud hos hund
Authors:Jankulovska, Sofia
Supervisor:Kvart, Clarence
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:38
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:fysiologiska blåsljud, hjärta, hund, atletiska hjärtsyndromet, fonokardiogram, ekokardiogram, stetoskop, avel, physiological murmurs, canine, heart, athlete syndrome, phonocardiogram, echocardiogram, stethoscope, breeding
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3845
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3845
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2014 15:29
Metadata Last Modified:29 Sep 2014 15:29

Repository Staff Only: item control page