Home About Browse Search
Svenska


Wulcan, Sofia, 2014. Alternativ och komplement till medicinsk behandling av epilepsi hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
528kB

Abstract

Epilepsi är ett tillstånd med återkommande oprovocerade krampanfall under en längre tid, och är den vanligaste förekommande neurologiska sjukdomen hos hund. Krampanfall uppstår då det blir en obalans mellan de excitatoriska och de inhibitoriska signalerna i hjärnan vilket leder till en okontrollerad urladdning av neuron. Ett anfall består av olika faser; prodromal, aura, iktus, postiktus och interiktus. Epilepsi hos hund delas in i genetisk epilepsi, strukturell epilepsi och epilepsi av okänd orsak.
Epilepsi behandlas vanligtvis med medicin i form av fenobarbital, kaliumbromid eller benzodiazepiner. Dessa substanser verkar på olika sätt i hjärnan för att motverka att ett krampanfall uppkommer eller för att bryta ett pågående anfall. Tyvärr är många av hundarna som lider av epilepsi mer eller mindre okänsliga för behandlingen, studier visar att upp till 30% av hundarna beräknas få återkommande anfall trots behandling med läkemedel. Syftet
med den här litteraturgenomgången var att undersöka om det finns andra metoder än läkemedel som kan användas för att behandla epilepsi hos hund.

Det finns ett flertal olika metoder som används på humansidan för att behandla epilepsi hos individer som inte svarar på läkemedelsbehandling. Exempel på detta är kirurgi, olika dieter, akupunktur och vagusnervsstimulering. Dessa fyra metoder har även studerats på hund med epilepsi. Vid ett kirurgiskt ingrepp lokaliserar man och avlägsnar det område i hjärnan där
anfallet startar. En annan kirurgisk metod som studerats på hund är att göra en avdelning i corpus callosum vilket förhindrar att ett anfall som startar i ena hjärnhemisfären inte kan sprida sig till andra hemisfären. Dieter som använts är ketogen diet och hypoallergen diet. Vid en ketogen diet har man ett högt intag av fett och ett lågt intag av kolhydrater vilket leder till en metabolisk ketos. Hos vissa människor har man sätt att en hypoallergen diet har kunnat ge en minskad anfallsfrekvens, men det är ett område som det har forskats väldigt lite inom när det gäller hund. Akupunktur kan ske antingen med kupunkturnålar eller med implantat av guldpärlor, och har i studierna på hund haft relativt positiva resultat. Vagusnervsstimulering
har försöksmässigt uppnåtts med två olika metoder; okulär kompression och insättande av en pacemaker-liknande apparat som stimulerar vagusnerven.

Många individer verkar vara i behov av ytterligare behandling än läkemedelsbehandling för att minska antalet krampanfall eller för att bli helt anfallsfria. De studier som har gjorts på hund är i de flesta fall små, med få individer och utförda under en kort tidsperiod och
resultaten varierar. En del av resultaten talar dock för att det skulle vara av värde med fortsatt forskning för att ytterligare utvärdera metodernas effektivitet som alternativ eller komplement till läkemedelsbehandling av epilepsi hos hund.

,

Epilepsy is a condition of recurrent seizures for a long time, and is the most common neurological disease in dogs. Seizures occur when there is an imbalance between the
excitatory and inhibitory signals in the brain, leading to an uncontrolled discharge of the neurons. A seizure consists of different phases; prodromal, aura, ictus, postiktus and interiktus. Epilepsy in dogs is divided into genetic epilepsy, structural epilepsy and epilepsy
of unknown cause.

Epilepsy is usually treated with medication in the form of phenobarbital, potassium bromide or benzodiazepines. These compounds act differently in the brain to prevent seizures from arising or to disrupt an ongoing seizure. Unfortunately, many of the dogs with epilepsy are
refractory to treatment, studies show that up to 30 % of dogs are expected to have recurrent seizures despite treatment with medications. The purpose of this literature review was to examine whether there are other methods than drugs that can be used to treat epilepsy in dogs.

There are several methods used in humans to treat epilepsy in individuals who do not respond to drug therapy. Examples are surgery, different diets, acupuncture and vagal nerve
stimulation. These four methods have also been studied in dogs with epilepsy. During a surgical procedure the area in the brain where the seizure starts is located and removed.
Another surgical method that has been studied in dogs is to make a section of the corpus callosum, which prevents an attack that starts in one brain hemisphere from spreading to the other hemisphere. Diets used are the ketogenic and hypoallergenic diet. A ketogenic diet has a high intake of fat and a low intake of carbohydrates, which leads to metabolic ketosis. In some people a hypoallergenic diet has been able to provide a reduction in seizure frequency,
but it is an area that has been researched very little when it comes to dogs. Acupuncture can be done either with acupuncture needles or with implants of gold beads, and the studies on dog had relatively positive results. Vagal nerve stimulation has been achieved experimentally by two different methods; ocular compression and insertion of a pacemaker-like device that stimulates the vagal nerve.
Many individuals seem to be in need of further treatment other than drugs to reduce the number of seizures, or to become completely seizure free. The studies that have been done on dogs are in most cases small, with few individuals, conducted over a short period of time and the results vary. Many of the results suggest that it would be of value in future research to further evaluate the effectiveness of the method as an alternative or complement to medical
treatment of epilepsy in dogs.

Main title:Alternativ och komplement till medicinsk behandling av epilepsi hos hund
Authors:Wulcan, Sofia
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:78
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:anfall, epilepsi, alternativ behandling, komplement, hund, seizures, alternative treatment, complements, dog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3839
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3839
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2014 12:21
Metadata Last Modified:29 Sep 2014 12:21

Repository Staff Only: item control page