Home About Browse Search
Svenska


Näsholm, Maria, 2014. Antibiotika : användning och resistensproblem i fem länder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
493kB

Abstract

Sedan sin introduktion på 1940-talet har antibiotika varit några av de viktigaste läkemedlen vi har, både inom human- och veterinärmedicin. De används för att behandla och förebygga bakteriella infektioner. Världen över har det också använts i tillväxtstimulerande syfte i
varierande grad, och på sina håll fortfarande även idag. Då administreras det i subterapeutiska koncentrationer under en lång tid vilket medför stora resistensproblem i det långa loppet.

Syftet med denna litteraturstudie var att se hur fem länders antibiotikaresistensläge ser ut idag och vad som påverkar det. Detta uppnåddes genom jämförelser av ländernas
antibiotikaanvändning och resistensläge på gris, exemplifierat genom tre olika bakterier –
MRSA, ESBL-producerande Escherichia coli och erythromycinresistenta Enterococcus spp..
De länder som studerades var Sverige, Danmark, Nederländerna, USA och Kina.

Skillnader som finns mellan länder är exempelvis huruvida antibiotika får användas i tillväxtstimulerande syfte, om antibiotika måste vara receptbelagt och om det används i
profylaktiskt syfte. Sverige förbjöd antibiotika i tillväxtsyfte 1986, Danmark 2000 och Nederländerna 2006 medan det fortfarande är lagligt i USA och i Kina. Antibiotika är inte heller receptbelagt i USA och Kina medan så är fallet i de europeiska länderna. Kina är den
största användaren av antibiotika i världen, med totalt 8 gånger så stor användning som USA och totalt 8.000 gånger mer än Sverige. Kina är också ett väldigt stort land med stor grisproduktion. Det avspeglar sig även i resistensen bland bakterier hos de kinesiska grisarna.
Sverige är det land i denna studie med minst användning av antibiotika och också lägst förekomst av resistens.
Det finns ett starkt samband mellan antibiotikaresistens och utbredd antibiotikaanvändning, och även mellan resistenta bakterier hos djur och användning av antibiotika i tillväxtsyfte på samma gård. I rena och välskötta grisbesättningar ger inte antibiotika någon ökad tillväxt och användningen av antibiotika i tillväxtsyfte är av försumbar betydelse. Sådan användning kan förbjudas utan förluster. Skillnader i andelen resistenta bakterier mellan länder gäller främst mot antibiotika som används i tillväxtsyfte.

Resistens hos bakterierna mot antibiotika kan utvecklas under endast ett par veckor av användning. Resistensen ökar med tiden och finns kvar under en lång tid. Att öka
användningen av ett antibiotikum som det redan finns stor resistens mot ökar prevalensen av resistenta bakterier. Därför är det av största vikt att ta hänsyn till resistensstudier och resistensmönster vid val av antibiotika. Resistenta bakterier kan överföras direkt mellan djur och människor, vilket gör antibiotikaresistens till ett folkhälsoproblem. För att undvika framtida problem krävs bättre dokumentation av antibiotikaanvändning, strängare lagstiftning och mer forskning. Det är viktigt med internationellt samarbete eftersom problemen är
globala!

,

Since the introduction of antibiotics in the 1940’s they have been one of the most important drugs in medical history. It is used to treat and prevent infections caused by bacteria. Around the world antibiotics have also been used as a growth promoter, and are still used for that in
some countries. In such cases, they are administrated in sub-therapeutic concentrations during a long period of time, which causes huge resistance problem.
The aim of this study was to investigate the resistance status in five countries, and by what it is affected. This was accomplished though a comparison between the usage and the resistance status in pigs in these countries, exemplified through three different bacteria. The countries
that were included are Sweden, Denmark, The Netherlands, the USA and China. The effect of resistance on humans and how to control the resistance were also studied.
Differences between countries may depend on whether antibiotics are used as growth promoters, if antibiotics may be bought over-the-counter and if antibiotics are used
prophylactically. In Sweden antibiotics as growth promoters were prohibited in 1986, in Denmark in 2000 and in The Netherlands in 2006, while it is still legal in the USA and China.

In the two latter countries antibiotics can be bought over-the-counter while a prescription is needed in the European countries. China is the largest user of antibiotics in the world, but it is also a very big country with a large pig production. In this study, Sweden is the country that uses the smallest amount of antibiotics and has also the lowest occurrence of resistant bacteria.
There is a strong connection between resistant bacteria and widespread antibiotic usage, especially on farms where antibiotics are being used as growth promoters. On clean and wellmanaged pig farms antibiotics as growth promoters will not give any increase in growth. The importance of antibiotics as growth promoters is insignificant and it could be totally prohibited without any financial losses.
The resistance mechanisms in the bacteria are developed in just a few weeks usage of a specific antibiotic. The tolerance against the antibiotic is getting stronger over time and will remain during a long time. To increase the usage of an antibiotic to which many bacteria are
already resistant will increase the prevalence of resistance. Therefore it is very important to consider data on resistance and resistance patterns when choosing an antibiotic. Resistance can be transferred from bacteria in animals to bacteria in humans, which is a public health
problem. To avoid future difficulties, better documentation, stricter laws about usage and further research are required. International collaboration is important.

Main title:Antibiotika
Subtitle:användning och resistensproblem i fem länder
Authors:Näsholm, Maria
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:57
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:antibiotika, användning, resistens, gris, AGP, Sverige, USA, Nederländerna, Danmark, Kina, antibiotics, usage, resistance, pig, Sweden, Netherlands, Denmark, China
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3836
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3836
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2014 08:59
Metadata Last Modified:29 Sep 2014 08:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics