Home About Browse Search
Svenska


Gertzell, Jonna, 2014. Förekomst och effekt av mykotoxin i ensilage till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
602kB

Abstract

Mögel förekommer ofta i delar av ensilage som exponerats för syre. Många mögelarter är ofarliga men vissa kan bilda mykotoxiner som har negativa effekter på flera djurarter.
Mjölkkor anses vara mer motståndskraftiga mot mykotoxiner än andra djur eftersom mikrofloran i våmmen har förmågan att bryta ned vissa av dessa. Det finns ändå bevis för att
vissa toxiner har negativ effekt även på mjölkkor. En del mykotoxiner kan också utsöndras med mjölken och därmed utgöra en fara för konsumenterna.

I den här uppsatsen utreds vilka effekter roquefortine C, mykofenolsyra, patulin, deoxynivalenol, zearalenon och aflatoxin har på mjölkkor och om de utsöndras med mjölken.
Mykotoxinernas verkningsmekanismer är mycket komplexa och studierna är för få för att dra några slutsatser om effekterna eller i vilka koncentrationer effekterna uppstår. I fallbeskrivningar om förgiftningar av roqueforine C, patulin och deoxynivalenol beskrivs
mycket allvarliga symptom och till och med dödsfall hos mjölkkor. I motsvarande experimentella studier hittas däremot inte lika kraftiga effekter och ibland inga effekter alls.

Flera mykotoxiner tycks ha immunsupprimerande effekt och en del har också negativ effekt på våmmens mikroflora. Det är troligt att flera olika faktorer i miljön samverkar i så kallad ‖cocktaileffekt‖ och framkallar sjukdom hos korna. En immunnedsättning orsakad av mykotoxiner skulle till exempel kunna underlätta för en annan patogen att etablera sig och
orsaka sjukdom.

Det enda mykotoxinet som har reglerade gränsvärden i mjölk i EU är aflatoxin. Det är också aflatoxin som har den största förmågan att utsöndras i mjölken. Andra mykotoxiner övergår också i mjölken, bland annat deoxynivalenol och zearalenon, men de övergår i så liten mängd att de troligvis inte utgör någon risk för konsumenten.

,

Mold is common in silage that has been exposed to oxygen. Most mold species are harmless but some produces mycotoxins that can be potent pathogens to many animals. Dairy cows are
regarded to be more resistant to mycotoxins thanks to the microflora in the rumen and its capability to degrade some of the mycotoxins. There are also mycotoxins that have been
proven to be harmful even to cows. Some mycotoxins can be excreted with milk and thereby possess danger to consumers.
In this paper the effects of roquefortine C, mycofenolic acid, patulin, deoxynivalenon, zearalenone and aflatoxin on dairy cows are investigated. The mechanisms of mycotoxins on
dairy cows are very complex and the resent studies in the area are too few to make any certain conclusions about the effects and in which amounts they occur. In case studies about roquefortine C, patulin and deoxynivalenon intoxications severe symptoms and even deaths are described. Altough in correlative experimental studies few or no effects are found.

Many mycotoxins seems to have negative effects on the immune system and some also have negative effects on the rumen microflora. It is plausible that many different factors in the environment consociates in a so called ―cocktail-effect‖ and induces disease in the cows.

Impaired immune system following mycotoxin intoxication could for example make it easier for another pathogen to establish and cause disease.

The only mycotoxin that has regulated limits in milk in the EU is aflatoxin. Aflatoxin is also the toxin that is excreted in milk in the highest percentage. Other mycotoxins are also excreted in milk, for example deoxynivalenon and zearalenone, but the amount excreted toxin is so low it probably does not possesses any risk for the consumers.

Main title:Förekomst och effekt av mykotoxin i ensilage till mjölkkor
Authors:Gertzell, Jonna
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:48
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:mykotoxin, ensilage, mjölk, patulin, roquefortin C,
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3830
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3830
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2014 13:30
Metadata Last Modified:26 Sep 2014 13:30

Repository Staff Only: item control page