Home About Browse Search
Svenska


Holmén, Alicia, 2014. Översikt av lymfom och dess orsaker hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
302kB

Abstract

Lymfom är inte vanligt förekommande hos hästar, men det är den mest förekommande maligna tumörformen. Det är en lymfoproliferativ sjukdom som kan uppträda kliniskt på många olika sätt och det finns många olika tumörsubtyper. Det är därför viktigt att kunna definiera lymfom hos häst på ett bra sätt. Det kan göras genom att klassificera sjukdomen i fyra olika kategorier och från dessa kategorier sedan dela in tumörerna i olika subgrupper. De vanligaste subgrupperna hos häst är T-cellsrika B-cellslymfom, perifera T-cellslymfom och diffusa stora B-cellslymfom.
Det är inte alltid lätt att diagnostisera lymfom hos häst. Det har visats att många hästar med lymfom får en IgM-sänkning i serum, dock går det inte att använda IgM-sänkningen som bra diagnostisk, utan det går bara använda sig av det som ett hjälpmedel. Orsaken till IgM-sänkningen är oklar men flera olika teorier finns. Hästar kan smittas två typer av gamma-herpesvirus, equint herpesvirus 2 (EHV-2) och equint herpesvirus 5 (EHV-5). Det finns ingen forskning som visar på att EHV-2 spelar roll i utvecklingen av lymfom, men det har däremot setts i studier att EHV-5 kan associeras med lymfom. Det behövs mycket mer forskning om hästens gamma-herpesvirus då det inte är säkerställt vilken roll viruset spelar i utvecklingen av lymfom. Den information som finns att hämta hos häst kan hjälpa till att få fram bra metoder som kan bota lymfom hos både människa och djur.
Som jämförelse vet man att gamma-herpesvirus, såsom Epstein-Barrvirus (EBV) spelar roll vid utvecklingen av lymfom hos människa. EBV kan ge upphov till olika typer av lymfom som Burkitts lymfom, Hodgkins lymfom och diffusa stora B-cellslymfom. Det är vanligt att lymfom utvecklas hos immunsupprimerade personer, exempelvis posttransplantärt eller hos personer med humant immunbristvirus (HIV).
Lymfom är vanligt förekommande hos hund och hundar har inget eget gamma-herpesvirus men studier har visat att EBV-liknande virus kan infektera hundar och vara med vid uppkomsten av lymfom. Det föreslås därför att hundar kan användas som modelldjur inom forskning om lymfom hos människa.

,

Lymphoma is not common in horses, but it is the most frequent malignant neoplasm. Lymphoma is a lymphoproliferative disease that appears clinically in many ways and there are many different subtypes. Therefore it is important to be able to define lymphoma in the horse. It can be done by classifying lymphomas into four different categories and from these categories divide the tumors into different subtypes. The most common subtype in the horse is T-cell rich B-cell lymphoma, peripheral T-cell lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma.
It is not always easy to diagnose lymphoma in horses. It has been seen that many horses with lymphoma receive an IgM reduction in serum. However, an IgM reduction cannot be used to diagnose lymphoma, it can only be used as a tool to confirm lymphoma. The cause of IgM reduction is unclear, but several theories exist. Horses can be infected by two gamma-herpesvirus, equine herpesvirus 2 (EHV-2) and equine herpesvirus 5 (EHV-5). No research shows that EHV-2 plays a role in the development of lymphoma, but it has been observed in studies that EHV-5 may be associated with lymphoma. We need much more research on the horse gamma-herpesviruses, because it is certain that the virus is involved in the development of lymphoma. The information about lymphoma in horses can help to develop good methods to cure lymphoma in both humans and animals.
In comparison it is known that gamma-herpesviruses, such as Epstein-Barrvirus (EBV) plays a role in the development of lymphoma in humans. EBV can cause various types of lymphomas such as Burkitt's lymphoma, Hodgkin’s lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma. It is common that lymphoma develops in immunocompromised individuals or in persons with human immunodeficiency virus (HIV).
Lymphoma is common in dogs and dogs have no recognized gamma-herpesviruses but studies have shown that EBV-like virus can infect dogs and be the onset of lymphoma. Therefore It is suggested that the dog should be used as model animal in research about lymphoma in humans.

Main title:Översikt av lymfom och dess orsaker hos häst
Authors:Holmén, Alicia
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:55
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:lymfom, gamma-herpesvirus, equine, Epstein-Barrvirus, EHV-5
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3829
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3829
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2014 13:17
Metadata Last Modified:26 Sep 2014 13:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics