Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Johanna, 2014. Q-feber – en yrkesrisk för veterinärer?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
447kB

Abstract

Q-feber är en endemisk zoonossjukdom som förekommer i hela världen med undantag av Nya Zeeland. Sjukdomen orsakas av den gramnegativa intracellulära bakterien Coxiella burnetii som är mycket motståndskraftig i miljön och kan spridas i aerosoler via vind och damm. Flera olika djurslag kan drabbas av Q-feber men nötkreatur, får och getter samt husdjur som hund och katt är de främsta källorna till humana infektioner. C. burnetii kan hos djur ge upphov till reproduktionsstörningar som t.ex. abort eller neonatal död men infektionerna är ofta asymtomatiska. Även hos människor är infektionerna oftast asymtomatiska men de kan också ge upphov till allvarliga symtom som exempelvis svår huvudvärk, pneumonier och aborter.
Människor som kommer i daglig kontakt med lantbruksdjur löper en risk att smittas av Q-feber och en intressant frågeställning är huruvida praktiserande veterinärer utsätts för en risk att smittas i sitt arbete. Syftet med denna litteraturstudie var därför att studera prevalensen av Q-feber hos idisslare och människor i Europa, hur smittspridningen av denna bakterie sker samt att besvara frågeställningen huruvida Q-feber kan utgöra en yrkesrisk för veterinärer.
Flera humana fall av Q-feber har rapporterats under åren och i studier som utförts för att mäta prevalensen hos veterinärstudenter har en prevalensökning visats från lägre till högre årskurser. Kontakt med djur som t.ex. får, nötkreatur, grisar eller hundar har visat sig ha positiv korrelation till seropositivitet och samma studier visar att studenter som bor på gård löper en större risk att smittas.
Studier har visat att även gravida kvinnor tycks löpa en större risk att drabbas av Q-feber samt att gravida kvinnor som utsätts för djurkontakt i hemmet eller i sitt yrke har en högre seroprevalens antikroppar mot C.burnetii i jämförelse med individer som inte exponerats för djur.
Veterinärutbildningen har tidigare under många år varit mansdominerad men under senare år har en förändring skett och idag är majoriteten av studenterna kvinnor. Med anledning av detta är det ännu viktigare att beakta den abortrisk som förekommer hos gravida kvinnor och vad detta kan innebära för risk för unga veterinärer och veterinärstudenter. Då veterinärer i sitt dagliga arbete utsätts för en risk vore detta eventuellt något som bör diskuteras på veterinärutbildningarna.
Eftersom vissa fall av Q-feber kan bli kroniska och ge upphov till återfall under graviditet är bakteriens patogena roll vid graviditet ett viktigt forskningsområde, något som dock kan vara problematiskt ur etisk synpunkt. Vidare forskning angående bakteriens spridning, utbredning samt profylax i olika länder i Europa är också viktigt för att förbättra sjukdomsläget för såväl djur som människor.

,

Q-fever is an endemic zoonotic disease that is present all around the world with the exception of New Zeeland. The disease is caused by Coxiella burnetii, a gram negative, intracellular and very environmentally persistent bacterial strain that can be spread by aerosols. Many different species can be infected by the bacteria but the animals that first and foremost cause human infection are cattle, sheep and goats but also pets like dogs and cats. In animals, C.burnetii can give rise to reproductive disorders like abortion or stillbirth but the infection is often asymptomatic. The infection is most often asymptomatic in humans as well but may also cause more serious symptoms like severe headache, pneumonia or abortion.
People that have daily contact with farm animals have a greater risk of contracting Q-fever and one can ask whether there is a risk for veterinarians to be infected in their occupation. The purpose with this study was therefore to investigate the prevalence of Q-fever in ruminants in Europe, how the bacteria is shed and to answer the question whether or not Q-fever could be an occupational risk for veterinarians.
Many cases of Q-fever have been reported through the years and studies have been performed to analyze the prevalence in veterinary students. These indicate an increased seropositivity in students of higher grades compared to students of lower grades. According to the same studies there is a positive correlation between serological positivity and contact with animals such as sheep, cattle, pigs and dogs. The same trend was seen with students living on farms.
Studies have shown that pregnant women are more prone to infection with Q-fever and pregnant women that are exposed to animal contact in their home environment or in their occupation have showed a higher prevalence of antibodies than women that are not exposed to animals.
Changes have occurred in the veterinary educations during the last decades and the classes, which have earlier been dominated by male students, are now dominated by female students. This makes the risk of abortion for pregnant women an even more important aspect to consider. Because of the fact that veterinarians and veterinary students are exposed to farm animals on a daily basis, the risk of infection might be something that should be brought up to discussion.
Some cases of Q-fever can become chronic infections and give rise to relapses during pregnancy. It is therefore important to investigate the role of the bacteria during pregnancy, something that could be problematic from an ethical point of view. Further research regarding shedding and distribution of the bacteria, prevalence and the use of vaccine in different parts of Europe are also very important to improve the situation for both human and animal health.

Main title:Q-feber – en yrkesrisk för veterinärer?
Authors:Holmberg, Johanna
Supervisor:Ottoson, Jakob
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:04
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Q-feber, Coxiella burnetii, prevalens, smittspridning, Europa, idisslare, veterinärer, Q-fever, prevalence, shedding, Europe, ruminants, veterinarians
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3746
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3746
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2014 14:14
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 10:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics