Home About Browse Search
Svenska


Forslund, Louise, 2014. Lämplig ålder för kastration av katt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
619kB

Abstract

Denna litteraturstudie omfattar tidig (före 12 v ålder) och prepubertal (före könsmognad) kastration av katt, med fokus på effekter till följd av ingreppet. Då den nuvarande
åldersrekommendationen om sex månader för kastration av katt står under revidering sedan september 2013 är syftet med denna uppsats att identifiera och redogöra för de reservationer som föreligger med tidig respektive prepubertal kastration.
De aspekter som framhålls i studien som problematiska är bl.a. tillväxtstörningar, epifysfrakturer, övervikt, tumörer, narkosrisk, beteenderelaterade problem etc. Med hjälp av genomförda studier i ämnet kan många av de reservationer som förknippats med ett tidigarelagt ingrepp dementeras, samtidigt som flertalet av riskerna i samband med ingreppet kan konfirmeras. Den huvudsakliga frågeställningen i studien är huruvida fördelarna med en
sänkt kastrationsålder överväger de eventuella riskerna.
Internationellt har metoden redan fått fäste och används främst i avseende att få kontroll över och begränsa den viltlevande kattpopulationens utbredning. I Sverige har efterfrågan på tidig kastration ökat både bland djurskyddsorganisationer och uppfödare, men hittills har
djurhälsovården haft svårt att möta denna efterfrågan då antalet veterinärer villiga att utföra ingreppet är få. Att utreda behovet av tidig kastration i Sverige är ytterligare en aspekt som framhålls i studien.
Efter att ha identifierat riskerna och fastställt de fördelar som följer en tidigarelagd kastrationsålder kan vissa slutsatser dras. Enligt tillgänglig litteratur kan den nuvarande kastrationsåldern sänkas utan större risk för framtida komplikationer hos den enskilda individen. Dock kräver ingreppet ett visst hänsynstagande till den unga kattens fysiologiska förutsättningar för att minska riskerna i samband med ingreppet. Behovet i Sverige kräver att möjligheten finns, men metoden bör ej få ett regelmässigt användande.
Tillgången på populärvetenskapliga källor i ämnet är omfattande, dock är antalet vetenskapliga studier desto färre och resultaten tvetydiga. För att kunna belysa
frågeställningen tydligare hade fler och nyare studier med större urval och med fokus på de långsiktiga effekterna av ingreppet varit önskvärda.

,

This literature review covers early (before 12 weeks of age) and prepubertal neutering of cats, with focus on the effects that follow the clinical procedure. Since the current recommendation in Sweden of six months as the earliest age for castration of cats is under review since
September 2013, the purpose of this paper is to identify and explain the reservations existing with early and prepubertal castrations.
The aspects accentuated in this report include growth disorders, epiphyseal fractures, obesity, tumours, anaesthetic risks, behaviour related problems etc. Previous studies done in the area dismisses some of the effects associated with early neutering and verifies many of the risks associated with surgery. The issue this paper addresses is whether early neutering of cats can
be justified when considering the benefits and risks involved.
Internationally, the method is already established and used mainly to gain control over and limit the population of feral cats. During the last years Swedish veterinarians have seen an increased interest for early neutering, primarily among animal shelters and professional
breeders. So far animal health services have had difficulties in meeting this demand, as the numbers of veterinarians willing to perform the procedure are few. To investigate the need for early castration in Sweden is another aspect that is emphasised in this report.
Having identified the risks and determined the benefits conclusions can be drawn. According to available literature the current age for neutering can be lowered without any additional risk for future complications. However, special considerations are needed with respect to the physiology of young individuals to reduce the risks associated with the procedure. Early neutering should be available but not applied on a regular basis in Sweden.
The amount of popular science available is extensive, but the need for new research is clear as much of the scientific literature refer back to a few studies with some ambiguous results. To illustrate the issues and answer the questions formulated in this report, more recent studies
with a larger range and focus on the long-term effects would have been helpful.

Main title:Lämplig ålder för kastration av katt
Authors:Forslund, Louise
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:30
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:katt, kastration, ålder, tidig kastration, prepubertal kastration, effekter, risker, cat, feline, spay, neuter, age, early neutering, prepubertal neutering, effects, risks
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3741
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3741
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2014 12:15
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics