Home About Browse Search
Svenska


Enström, Sofie, 2014. Fjäderplockning hos värphöns och dess relation till beläggningsgrad i olika inhysningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
402kB

Abstract

Majoriteten av alla dödsfall hos värphöns beror på fjäderplockning med efterföljande kannibalism. Fjäderplockningsbeteendet innebär ett mycket stort problem för äggnäringen eftersom det både påverkar fåglarnas välfärd till följd av skador och stress, och dessutom ekonomiska förluster via nedsatt äggproduktion och ökat foderintag. Utsatta fåglar vars fjäderdräkt förstörts kräver mer foder för att bibehålla normal kroppstemperatur. Fjäderplockning är ett multifaktoriellt problem men förekomsten av beteendet har setts öka i takt med den stigande produktionen. Eftersom konsumenternas efterfrågan på billiga ägg ökar tvingas lantbrukarna hålla fler fåglar på samma ytor. Detta har medfört att beläggningsgraden i stallarna har ökat vilket har bidragit till att fjäderplockningsbeteendet uppvisats mer frekvent, oberoende av om fåglarna hålls i bur eller i frigående system.
Syftet med litteratursammanställningen var att belysa hur beläggningsgraden påverkar risken för uppkomsten av fjäderplockning hos värphöns i olika inhysningssystem, och om det går att dra några generella slutsatser vad gäller den optimala beläggningsgraden utifrån den vetenskapliga litteraturen.
Det finns många faktorer som har föreslagits ge upphov till fjäderplockning och forskare har kommit fram till att det ofta är många faktorer i kombination som utlöser det. Höns har behov av att utföra sina naturliga beteenden, såsom att sandbada, söka föda och picka och sprätta med fötterna på marken, och när de inte får utlopp för dessa behov kan de riktas om och förändras. I många av studierna som granskats har hönsen fråntagits möjligheten att utföra ett eller flera av dessa beteenden, vilket ofta har resulterat i fjäderplockning. Dessutom har andra förhållanden i miljön varierat mellan studierna, såsom ljusintensitet och mänsklig kontakt. Ljusintensiteten har visat sig ha stor betydelse för fåglars aktivitet och mänsklig kontakt medför stress som i värsta fall kan leda till systematiska fel i forskningsresultaten. I samtliga av de studerade publikationerna har beläggningsgraden i stallarna haft betydelse för uppkomsten av beteendet så till vida att om beläggningsgraden har ökat har även fjäderplockningsbeteendet setts öka hos fåglarna.
Beläggningsgraden har stor betydelse för fåglarnas välfärd. Hönsen får svårt att upprätthålla en hierarkisk rangordning då många individer lever tätt tillsammans, vilket resulterar i stress, frustration och aggression. Detta kan vara startpunken för fjäderplockningsbeteendet och samtliga granskade studier har påvisat att en lägre beläggningsgrad minskar risken för fjäderplockning, oberoende av inhysningssystem.

,

The majority of all deaths in laying hens are due to feather pecking and subsequent cannibalism. The feather pecking behaviour constitutes a major problem for the egg industry because it affects both the birds’ welfare when they become subject to damage and stress, and also leads to economic losses through reduced egg production and increased feed intake. Affected birds, whose plumage is destroyed, require more feed to maintain normal body temperature. Feather pecking is a multifactorial problem, but the incidence of the behaviour has been seen to increase in line with rising production. As the consumer demand for cheap eggs increases, it forces farmers to keep more birds on the same floor area. This has resulted in increased stocking rates, which has contributed to more frequent exhibition of the feather pecking behaviour, regardless of whether the birds are kept in cages or free-range systems.
The purpose of this literature review was to discuss how the stocking rate can affect the risk of feather pecking in laying hens in different housing systems, and if it is possible to draw general conclusions regarding the optimal stocking rate based on the scientific literature.
There are several factors that have been suggested to give rise to feather pecking and researchers have concluded that there are often many factors in combination that triggers it. Hens need to perform their natural behaviours, such as dust bathing, foraging, pecking and scratching with their feet on the ground, and when they do not have the possibility to fulfil these needs, the behaviours may be redirected and changed. In many of the analyzed studies it was shown that when hens were deprived of the ability to perform one or more of these behaviours, it often resulted in feather picking. Furthermore, other environmental conditions also vary between the reviewed studies, such as light intensity and the level of human contact. Light intensity have been shown to have significant effects on bird activity and human contact causes stress, which in worst cases can bias research. In all of the studied publications, the stocking rate affected the occurrence of the behaviour in the sense that if the occupancy rate increased, feather pecking was also observed more frequently.
The stocking rate has a large importance for the birds' welfare. It may become difficult to maintain a hierarchical rank order when many birds live closely together, resulting in stress, frustration and aggression. This could be the beginning of the feather pecking behaviour and all the reviewed studies have shown that a lower stocking rate lowers the risk of feather pecking.

Main title:Fjäderplockning hos värphöns och dess relation till beläggningsgrad i olika inhysningssystem
Authors:Enström, Sofie
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:53
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:värphöns välfärd, fjäderplockning, välfärd, onaturligt beteende, inhysning, flockstorlek, beläggningsgrad, laying hens, feather pecking, welfare, abnormal behavior, housing, flock size, stocking density
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3740
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3740
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2014 12:02
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics