Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Josefine, 2014. Brucellos - en zoonos med många olösta frågor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
339kB

Abstract

Brucellos är en zoonos som förekommer världen över och orsakar ekonomiska förluster och ohälsa hos djur och människor. Brucellos är en kronisk bakteriell infektion som orsakas av en intracellulär gramnegativ bakterie ur släktet Brucella. Infektionen kan drabba ett flertal däggdjursarter och däribland människan. B. melitensis, B. abortus och B. suis anses ha störst zoonotisk potential och kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor. Hos djur ses främst reproduktionsstörningar medan människor får en influensaliknande symptom med undulerande feber.
Syftet med den här studien är att översiktligt redogöra för brucellos som sjukdom med fokus på bakteriens patogenes, samt besvara frågeställningen varför bakterien har en tropism till reproduktionsorganen hos djur och därmed orsakar reproduktionsstörningar. Studien diskuterar även varför det är ovanligt med abort hos kvinnor.
Mekanismen för bakteriens tropism till reproduktionsorganen och hur aborter uppkommer är inte helt klarlagt. Det är viktigt att alla aborter i sen dräktighet betraktas som misstänkt fall av brucellos. En viktig faktor för bakteriens tropism till reproduktionsorganen och tillväxt i trofoblastcellerna är sockeralkoholen erytritol. Erytritol är en tillväxtfaktor för bakterien och den ökande tillväxten av bakterier i placentan kan medföra bildning av lesioner och placentit. Placentit kan vara en anledning till att inducerade aborter uppstår. Frånvaro av erytritol i human placenta och foster kan vara en bidragande faktor till färre spontana aborter hos människor än hos djur.
Människor som dagligen hanterar smittade djur och infekterat material utsätts för en stor smittorisk. Bekämpning av brucellos uppnås bäst genom kontroll eller utrotning av sjukdomen hos djur, eftersom frekvensen av humanfall är kopplat till antal djur som insjuknar. Vaccination är ett viktigt steg i kampen mot brucellos, men ytterligare vaccinutveckling och kunskap om olika aspekter av sjukdomen krävs för att utrota sjukdomen. Framtida utmaningar är att förbättra kunskapen om bakterien och fortsätta bekämpningen av sjukdomen, där den vilda reservoaren måste tas i beaktande. Vidare forskning angående bakteriens värdpreferenser och interaktioner samt tropism till vävnader i reproduktionsorganen är viktigt för att förbättra sjukdomsläget för såväl djur som människor världen över.

,

Brucellosis is a zoonotic disease that occurs worldwide. It causes economic losses and presents a threat to animal and human health. Brucellosis is a chronic bacterial infection caused by intracellular gram-negative bacteria of the genus Brucella. The infection can affect several mammalian species, including humans. B. melitensis, B. abortus and B. suis are considered to have the largest zoonotic potential and can cause serious illness in humans. In animals, reproductive disorders are predominant, while humans get a flu-like symptoms with undulating fever.
The purpose of this study is to give an overview of brucellosis as a disease with a focus on the bacterial pathogenesis, and to answer the question why the bacteria have a tropism for the reproductive organs of animals, causing reproductive disorders. The study also discusses why it is unusual with abortions in women.
The mechanism of bacterial tropism to reproductive organs and how abortion occurs are poorly understood. It is important that all abortions in late pregnancy are considered as suspected Brucella infection. An important factor for bacterial tropism to the reproductive organs and growth in trophoblast cells is the presence of erythritol. Erythritol is a growth factor for Brucella spp. The increasing growth of bacteria in the placenta may result in the formation of lesions and placentitis. Placentitis may be one reason that induced abortions occur. Absence of erythritol in human placenta and fetus may be one reason for fewer observations of spontaneous abortions in humans than in animals.
People who daily handle infected animals and materials have a high risk of infection. The prevention of human brucellosis is best achieved by control or eradication of the disease in animals, because the frequency of human cases is related to the prevalence in animals. Vaccination is an important step in the combating of brucellosis, but further vaccine development and knowledge of various aspects of the disease are required to eradicate the disease. Future challenges include improving knowledge of the bacteria and continue the fight against the disease, where the presence of wildlife reservoirs must be considered. Further research on the bacterial host preferences and interactions as well as tropism for tissues of the reproductive tract is essential to improve the situation for both animal and human health worldwide.

Main title:Brucellos - en zoonos med många olösta frågor
Authors:Dahl, Josefine
Supervisor:Sternberg Lewering, Susanna
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:24
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:brucella, brucellos, reproduktionsstörningar, patogenes, dräktighet, erytritol, brucellosis, reproductive disorders, pathogenesis, pregnancy, erythritol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3736
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3736
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2014 08:25
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 10:27

Repository Staff Only: item control page