Home About Browse Search
Svenska


Björnsson, Olivia, 2014. Beteendeförändringar hos kastrerade katter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Katten är idag ett av våra vanligaste husdjur. Kastration av både hon- och handjur har blivit ett tämligen rutinmässigt ingrepp för att både hindra fortplantning och hantera beteendeproblem, vilka oftast är naturligt förekommande beteenden, men av sina ägare identifierade som oönskade. Förväntningarna på effekten av kastration förefaller bygga på allmän uppfattning snarare än vetenskaplig kunskap och inte heller veterinärer kan alltid ge välgrundade besked i frågan. Denna litteraturöversikt avser belysa vilken kunskapsbas som finns vad gäller beteendeförändringar efter kastration av katt. Vad händer rent beteendemässigt vid kastration? Vilka eventuella beteenden slocknar och vilka uppkommer?
Vilka av de vanligaste beteendeproblemen ändras inte vid kastration? Hur påverkar beteendeförändringar kattens sociala interaktion?
Det finns studier där man har undersökt olika faktorer som skulle kunna påverka kastrationens effekt på beteendeförändringar. De faktorer som tas upp är ålder, kön och sexuell erfarenhet.

Ålder verkar inte ha en särskilt påtaglig påverkan hos katterna. Ålder är ett omdiskuterat ämne där många forskare skriver att det inte har någon påverkan, men det finns författare som refererat till andra artiklar som enligt dem har antytt den totala motsatsen. Om detta kan jag inte på grund av bristande underlag dra någon slutsats. Studier tyder på att det inte verkar finnas några signifikanta könsskillnader, men det dras delvis motstridiga slutsatser. Den sexuella erfarenheten har däremot konstaterats ha en påverkan hos hankatter. Hos vissa katter med större sexuell erfarenhet försvinner inte vissa parningsbeteenden förrän många år senare efter kastration.

Det sker både beteendeförändringar och ändringar i katters sociala relationer efter kastration. De främsta beteendeförändringar som kan ses är de sexuella beteenden som försvinner helt eller minskar, såsom strövarbeteende, territoriella beteenden, aggressivitet, vokalisering,
urinmarkering etc. Forskning har även kunnat bekräfta en större tillgivenhet. Tillgivenhet är dock inte det enda beteende som uppkommer, då man även kan se ökad rädsla och fientlighet hos kastrerade kattgrupper, vilket kan te sig motsägelsefullt. Vidare konstaterar man även att många av de beteendeproblem som djurägare önskar ska försvinna med kastrationen, även kan uppkomma efter kastration och detta fenomen är inte helt ovanligt. Studier visar på att
kattens egenskaper (så som kastration) inte spelar någon stor roll för utvecklande av beteendeproblem utan att den största faktorn är egenskaper hos djurägaren själv. De
förändringar efter kastration som setts rent socialt är att relationer mellan hankatter tenderar att hålla längre, medan relationer emellan honkatter samt intersexuella relationer teoretiskt sett borde minska. Detta som en följd av det minskade behovet av att upprätthålla ett
territorium och att para sig. Man kan även konstatera att det finns stora individuella skillnader mellan katter vilka också påverkar deras beteende, sociala status och relationer mellan varandra och människan. Många forskare menar att det krävs fler studier, då antalet gjorda
inom detta ämne är få, dessutom behövs en ökad generell kunskap hos djurägare om kattens naturliga beteenden och motivationer.

,

The domestic cat is one of our most popular pets. Lately, castration has become a routine surgery. Castration has been seen as the most common and most efficient way to treat
problem behaviors. These behaviors have been defined, by the owners, as unacceptable and unwanted. The common knowledge about how the castration affects the cat seems to have risen from owners themselves. Furthermore it seems that not all veterinarians today are capable of describing the changes correctly. This evoked the question and the urge to write a review over behavioral changes in castrated cats. What changes appear in the cats’ behavior after castration? Which behaviors are being eliminated and which evolves? Which ones of the most reckoned behavioral problems would not be eliminated by castration? These are all question I have been trying to answer. And additionally, behavioral changes might as well change the social situation of the cat, but in what way?

Studies have shown that there are certain factors worth studying regarding the effect of castration on behavior. The factors studied were time of castration, sex differences and sexual experience. The results given proved no significant change regarding gender differences.
Time of castration has been debated for years and some of the studies proven there was no difference in efficiency, but some authors have described other scientists studies has proven otherwise. Therefore I don’t think any conclusion can be drawn regarding time of castration
yet without further studies. Studies regarding sexual experience found out that there was a difference. Male cats with more sexual experience showed a slower decrease in mating behaviors. This decrease could last a couple of years.

Conclusions can be made concerning the behavioral changes and the changes in the feline social life. Some of the behaviors proven to vanish after castration are the sexual behaviors as roaming, territorial behaviors, aggression, excessive vocalizing, urine spraying etc. Results have shown increased affection, but affection is not the only evolving behavior. Other studies have shown increased fear and hostility in castrated cats, which seems to be a contradiction.

Furthermore, it has been confirmed that castrated cats also can evolve exactly those behavior that the owners ejects; this phenomenon is not that rare. Research has shown that the qualities of the cat, such as castration, does not display as an important roll to the behavior of the cat as
the qualities of the owner. Socially, you can see a difference in constellations. Male-male constellations tend to last longer, and male-female and female-female constellation are discussed whether these tend to be less common, due to the decreased urge to mate and build
a territory. However, big individual differences in cats have been shown concerning behavior, social status and in intercat and cat-human relations. Many scientists have proclaimed a need for more research. At this time there are not enough studies published to truly understand the
consequences of the castrated cat, and furthermore, there is a need of common knowledge about feline behavior and motivations of the cat owners.

Main title:Beteendeförändringar hos kastrerade katter
Authors:Björnsson, Olivia
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:76
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:katt, kastration, beteende, beteendeproblem, social interaktion, bieffekter, cat, castration, behavior, problem behaviors, social interaction, adverse effects
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3733
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3733
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2014 14:21
Metadata Last Modified:12 Sep 2014 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics