Home About Browse Search
Svenska


Thulin, Jens, 2014. Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, försäljningsretorik eller hållbar stadsutveckling?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I arbetet med att bygga den hållbara staden får komplexiteten ses som en av de största utmaningarna. I takt med vetenskapens utveckling och alla nya forsk-ningsresultat blir arbetet dessutom hela tiden mer komplext. År 2007 nåddes brytpunkten då över hälften av världens befolkning var bosatta i städer. Den glo-bala urbaniseringen förutspås accelerera ytterligare och år 2050 förväntas ca sju miljarder människor vara bosatta i urbana områden.
För att finna effektiva lösningar på de enorma utmaningar detta innebär, behövs nya sätt att tänka och nya verktyg för att hantera denna komplexa verklighet. Ex-empel på sådana verktyg är olika typer av hållbarhets- och miljöcertifieringssy-stem. I denna uppsats görs en granskning och analys av certifieringssystemet BREEAM Communities, som kan tillämpas vid hållbarhetscertifiering av en stads-del. BREEAM Communities är ett verktyg som tvingar fram den gränsöverskri-dande arbetsmetod och det holistiska tänkandet som krävs för att uppnå en håll-bar stadsutveckling.
Både i Sverige och internationellt finns en uttalad förtätningsstrategi. För Malmö stad, som används som exempel i denna uppsats, innebär detta att staden ska växa inom sina befintliga gränser. Mätningar som gjorts kontinuerligt sedan 70-talet visar en tydlig minskning av svenska städers och tätorters grönstruktur. I många fall anses en förtätning av staden ske på bekostnad av stadens gröna om-råden.
Med utgångspunkt i stadens grönska görs i uppsatsen en analys och kartläggning av de ekologiska aspekterna inom BREEAM Communities. Uppsatsen syftar till att undersöka möjligheterna att, genom certifiering av stadsdelar, bedriva en stadsut-veckling och förtätning av staden som bidrar med positiva ekologiska värden. Detta för att om möjligt låta dessa stadsdelar utgöra ett viktigt komplement till stadens befintliga grönska och dess värden. Utifrån uppsatsens resultat kan konstateras att en certifiering enligt BREEAM Communities endast medför positiva effekter. Dock finns inga garantier för att en BREEAM-certifierad stadsdel erbjuder bättre och mer välfungerande grönstruk-tur än en icke certifierad stadsdel.

,

When working with the sustainable city the complexity must be seen as one of the greatest challenges. In pace with development of science and new research results, the work is additionally getting more and more complex. In 2007 the breaking point where over half of the world's population were living in cities was reached. The global urbanization is predicted to accelerate further and in 2050 it is expected that about seven billion people are living in urban areas.
In order to find effective solutions to handle this enormous challenge new ways of thinking and new tools are needed to manage this complex reality. Examples of such tools are different types of sustainability and environmental certifications. This paper reviews and analyses a certification system called BREEAM Commu-nities - applicable for sustainability certification of a neighborhood. BREEAM Communities is a tool that forces the cross-border working and the holistic thinking needed to achieve sustainable urban development.
Both in Sweden and internationally, there is a pronounced densification strategy. For the city of Malmö, used as example in this paper, this means the city will grow within its existing borders. Measurements made continuously since the 1970th shows a distinct decrease of green areas in Swedish towns and cities. In many cases a densification of the city is made at the expense of the city's green areas.
Therefore, the paper consists of an analysis and mapping of the ecological as-pects within BREEAM Communities that are considered to be of significance for the district's ecological values and its greenery. The paper aims to examine how, through certification of neighborhoods, conducting urban development and den-sification of the city can provide positive ecological values. This to possibly allow these districts to constitute an important addition to the city's existing greenery and its values.
Based on the results of the thesis it can be stated that a certification under BREEAM Communities only have positive effects. However, there are no guar-antees that a BREEAM-certified neighborhood offers better and more qualitative green structure than a non-certified neighborhood.

Main title:Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, försäljningsretorik eller hållbar stadsutveckling?
Authors:Thulin, Jens
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Skärbäck, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:BREEAM Communities, hållbar stadsutveckling, miljö, urban grönska, certifiering, Malmö stad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3190
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Apr 2014 13:01
Metadata Last Modified:09 Apr 2014 13:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics