Home About Browse Search
Svenska


Fälth, Erik, 2014. Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

I nordöstra Lund planeras forskningsbyn Science Village
Scandinavia (SVS). Stora avstånd mellan viktiga noder i området ses tillsammans med hårda vindar som utmaningar vid arbetet med att göra SVS attraktivt och besöksvärt under den långa exploateringstiden. På uppdrag av SVS AB och Lunds kommun presenterar detta examensarbete ett förslag för en förplantering av naturlik skogsvegetation på platsen.
Ett koncept, där smala vegetationsridåer planteras längs de framtida rörelsestråken i SVS, föreslås i examensarbetet som en strategi för att klimatskydda platsen och samtidigt möjliggöra ett bevarande av vegetation som urban grönska i forskningsbyn. I enlighet med projektets stora hållbarhetsambitioner uttrycker konceptet även målet att presentera möjligheter för att använda avlägsnat
växtmaterial som en resurs.

Hur kan ett långsiktigt dynamiskt vegetationsbyggande, enligt det ekologiska tillvägagångssättet, förena värden såsom vindskydd, rekreationsvärden och ett ekonomiskt resursuttag, både tidigt och på lång sikt?
En kunskapssammanställning görs kring vegetation som vindskydd samt hur ett långsiktigt dynamiskt vegetationsbyggande förhåller sig till smalare ridåplanteringar, ett upplevelsemässigt perspektiv,
ett tidsperspektiv samt ett växtmateriellt resursuttag. Kunskapen tillämpas och presenteras i ett gestaltningsförslag där ett system av
vegetationsridåer, med en stor variation i strukturell uppbyggnad, föreslås. Till förslaget kopplas ett antal planteringsprototyper som exemplifierar hur naturlik skogsvegetation kan byggas i en skala som har stor potential för multifunktionell användning i urbana
sammanhang.

En strukturell variation föreslås för att förena önskade värden, inte minst för en nödvändig kompromiss mellan den tätare vegetation som fordras i ett lähägn och den öppnare vegetation som ofta föredras, både i ett trygghetsperspektiv och ett skogsbruksperspektiv.
En strukturell och artmässig variation skapar förutsättningar för en långsiktig dynamik från en ekologiskt synvinkel, samt en mångfald av upplevelser för besökaren. Snabbväxande trädslag med kort
omloppstid förenas med en långsiktigt robust uppbyggnad för att komponera en plantering som ska fungera som en social, ekologisk och ekonomisk resurs för området, både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Ett lyckat resultat förutsätter att vegetationen sköts för att möta uppsatt målsättning.

Den största vinningen med föreslagen plantering anses
vara möjligheten för bevarande av vegetation i den framtida
forskningsbyn. Potentialen för besparingar genom trädflytt under exploateringen är också stor. Planteringen kan samtidigt utgöra en allmän pedagogisk arena kring ansvarsfull, lokal resurshantering.

,

Science Village Scandinavia (SVS) is planned in the northeast of Lund. Long distances between important nodes in the area are, in combination with fresh winds, seen as challenges in making SVS attractive and worth visiting during the long time of development.

As an assignment from SVS AB and the municipality of Lund, this thesis aims to present a proposal for an advance planting of nature like woodland vegetation at the site.
The thesis propose a concept where narrow vegetation belts are planted along the future patterns of movement in SVS, as a strategy to shelter the area from wind while at the same time allowing preservation of vegetation as urban greenery in the science park.

In accordance with the project’s big sustainability ambitions, the concept also express an objective to present possibilities for using removed vegetation as a resource.
How can long-term dynamic vegetation design, according to
the ecological approach, combine values such as wind shelter, recreational values and an economic resource extraction, both in short term and in the long run?
An assembling of knowledge is made regarding vegetation as
windbreaks and on how long-term dynamic vegetation design
relates to narrower vegetation belts, an experience perspective, a time perspective and a resource extraction of plant material. This knowledge is applied and presented in a proposal where a system of vegetation belts, with a big variation in structural architecture, is suggested. The proposal contains a number of planting prototypes that exemplify how nature like woodland vegetation can be built on a scale that has great potential for a multifunctional use in urban contexts.

A structural variation is proposed to combine the desired values, especially for a necessary compromise between the denser vegetation required in a wind shelter and the more open vegetation that is often preferred, both from a safety perspective and a forestry perspective. A variation in structure and species creates conditions for long-term dynamics from an ecological view point, as well as a
variety of experiences for the visitor. Fast growing tree species with short rotation period are combined with a long-term robust design, to compose a plantation that will serve as a social, ecological and economic resource for the area, both in the short and long term. A successful outcome requires that the vegetation is managed to meet the set objectives.

The biggest gain from the proposed plantation is considered to be the possibility to preserve vegetation for the future science park. The potential for savings through moving trees during the development is also great. The plantation can simultaneously serve as a general educational arena on responsible, local resource management.

Main title:Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia
Subtitle:prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle
Authors:Fälth, Erik
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hållbar stadsutveckling, vegetationsbyggnad, vegetationsridå, naturlik skogsplantering, ekologi, urban skog, planteringsprototyper, cradle to cradle, resurshantering, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3173
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3173
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Apr 2014 13:26
Metadata Last Modified:27 Oct 2014 16:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics