Home About Browse Search
Svenska


Englund, Erik, 2014. A proactive health, safety & environment risk management strategy : what are the incentives?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In a business environment where the stakeholder perspective is evolving and sustainable development is receiving increased attention, it is of importance for companies to adjust. The demand and pressure is exerted from several stakeholders who force companies to take action and live up to the expectations because if failing to do so, negative consequences will most likely be the case. The attention of this study is on ABB Power Products (ABB PP) and their environment and working environment risk management. The aim of this thesis is to identify and describe how perceived environmental risks are managed and what the incentives are to work proactively to minimize the risks. The incentives for a proactive risk management strategy are researched through both a strategic and operational perspective. The study contributes with an understanding of the complexity of the conflicting interests there is concerning environment and working environment risk management. Both the external as the internal perspective of ABB PP is presented and with more than twenty in-depth interviews and observational studies it has been possible to receive a good foundation of information which cannot be found in sustainability reports or other written data. This case study of ABB PP also includes two minor case studies of a working environment accident and an environment accident as illustrations. The labour cost and the time spent on each of these accidents has been calculated to show how much two rather regular accidents can result in. To put these costs in a perspective the, so called, cost-iceberg model has been used to illustrate the costs associated with environmental accidents and negligence.
ABB PP have a expressed a zero vision of personal injuries and during the last decade there has been a great focus on sustainable development and the main focus has been on working environment safety. The top management are dedicated in these issues and strongly communicate the importance of it. With a strong support from the top, the health, safety and environment (HSE) organisation have received good conditions to improve both the working environment and environmental performance of the company. Though, there are several difficulties and challenges on the path to the zero vision. It takes time to change and adapt a whole organisation but at the end there are several earlier studies pointing at the importance of incorporating the sustainable development into the core business to receive the maximal profitability. A proactive strategy may cost more in the initial stage of investments but in the long term it will contribute to a safer working environment and a better environment with less reactive actions which have shown to be both costly and time consuming.
The main incentive for a safe working environment can be concluded as the fact that no one should risk to get injured when at ABB PP. Then this has positive consequences which will please both external and internal stakeholders through either financial result, obedience to the law and regulations, reputation or attracting professional employees, among other consequences.

,

I en affärsmiljö där intressentperspektivet utvecklas och hållbar utveckling tar emot ökad uppmärksamhet, är det viktigt för företag att anpassa sig . Efterfrågan och påtryckningar utövas från flera intressenter som pressar företagen att agera och leva upp till förväntningarna. De företag som inte lever upp till dessa förväntningar, kommer negativa konsekvenser troligen vara utfallet . Fokus i denna studie är på ABB Power Products Sverige (ABB PP) och dess miljö -och arbetsmiljöriskhantering . Syftet med denna mastersuppsats är att identifiera och beskriva hur upplevda miljörisker hanteras och vilka incitamenten är att arbeta proaktivt för att minimera riskerna. Incitamenten för en proaktiv strategi för riskhantering undersöks genom både ett strategiskt och operativt perspektiv . Studien bidrar med en förståelse för komplexiteten i de intressen och incitament rörande miljö- och arbetsmiljöriskhantering . Såväl det externa som det interna perspektivet utifrån ABB PP presenteras och med mer än tjugo intervjuer och observationsstudier har det varit möjligt att få en bra grund av information som inte finns i hållbarhetsrapporter eller andra skriftliga uppgifter . I denna fallstudie av ABB PP ingår även två mindre fallstudier av en arbetsmiljöolycka och en miljöolycka. De arbetskostnader och den tid som använts för var och en av dessa olyckor har beräknats för att visa hur mycket två ganska vanliga olyckor kan resultera i. För att sätta dessa kostnader i ett perspektiv så har, den så kallade, isbergsmodellen använts för att illustrera de kostnader som är förknippade med miljöolyckor och försumlighet. ABB PP har uttryckt en nollvision för personskador och under det senaste decenniet har det varit en stor fokus på hållbar utveckling med huvudfokus på arbetsmiljösäkerhet. Den högsta ledningen är djupt engagerade i dessa frågor och kommunicerar vikten av detta arbete. Med ett starkt stöd från ledningen, har hälsa, säkerhet och miljö (HSE) organisation fått goda förutsättningar att förbättra både arbetsmiljö och miljöprestanda på företaget. Men det finns flera svårigheter och utmaningar på vägen mot nollvisionen. Det tar tid att förändra och anpassa en hel organisation, men i slutändan finns det flera tidigare studier som pekar på vikten av att införliva hållbar utveckling i kärnverksamheten för att få maximal lönsamhet. Ett proaktivt arbete kan kosta mer i det inledande skedet av investeringar, men på lång sikt kommer det att bidra till en säkrare arbetsmiljö och en bättre miljö med mindre reaktiva åtgärder som har visat sig vara både kostsamma och tidskrävande.
Det främsta skälet till en säker arbetsmiljö kan sammanfattas till att ingen ska behöva riskera att skada sig när de är på ABB PP. Detta har även positiva effekter som kommer att glädja både externa och interna intressenter genom antingen ekonomiskt resultat, laglydnad och följande av förordningar, anseende eller attrahera kvalificerade medarbetare, bland andra positiva konsekvenser.

Main title:A proactive health, safety & environment risk management strategy
Subtitle:what are the incentives?
Authors:Englund, Erik
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia and Blidberg, Anette and Hultgren, Håkan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:839
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:environment risk management, HSE, ORM, stakeholders, sustainable business development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3171
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Additional Information:Assistant supervisors: Anette Blidberg, ABB Power Products Sweden Håkan Hultgren, ABB Power Products Sweden
Deposited On:02 Apr 2014 12:33
Metadata Last Modified:02 Apr 2014 12:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics