Home About Browse Search
Svenska


Waern, Sara and Wikberg, Mattias, 2013. Vad efterfrågar en skogsägare hos en förvaltare och förmedlare? : en kundundersökning av Meraskogs kunder. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
489kB

Abstract

Hur skogsägare upplever kontakten med olika skogsföretag och vad de anser vara viktigt i kontakten med dessa kan oftast inte besvaras med ett enhetligt svar. Skogsföretaget Meraskog är ett relativt nyetablerat företag som nu har kommit till ett skede då en undersökning gällande vad deras kunder har för tankar och åsikter kan vara lämplig att genomföra. Detta för att skapa en vetskap om vad just deras kunder värdesätter och efterfrågar och med hjälp av detta kunna utveckla företaget.
Syftet med undersökningen var dels att undersöka i vilken utsträckning markägare kände sig tillfredsställda gällande såväl bemötande som tjänster utförda av Meraskog, men även att undersöka vad de efterfrågade och värdesatte hos ett skogsföretag.
Undersökningen baserades på intervjuer per telefon samt studier av tidigare undersökningar. Undersökningen ägde rum våren 2013 och totalt kom 45 stycken av Meraskogs kunder att delta. Intervjun hade inslag av både kvalitativ samt kvantitativ karaktär.
Som helhet uttryckte Meraskogs kunder att de till stor del varit nöjda med Meraskog och deras prestationer. De främsta anledningarna till valet av Meraskog som partner har varit närheten till företaget, relationer till anställd samt bra avtal. Egenskaper som ansågs vara viktiga hos en skogsrådgivare var kunnighet, ärlighet samt pedagogik. Det som hade varit viktigt hos ett skogsföretag var ett bra pris, kunnighet samt bemötande.

,

How forest owners experience the contact with different forest companies and what they consider to be important in the contact with these companies can in most situations not be answered with a uniform response. The forest company Meraskog is a relatively newly established company who has reached a point where a survey regarding what their customers thoughts and opinions can be convenient to carry out. This to create knowledge about what their customers value and request and with this in mind be able to develop the company.
The main purpose of our survey was partly to investigate to what extent the forest owners felt satisfied regarding both treatment and services rendered by Meraskog, but also to investigate what they requested and valued in a company.
The survey was based on telephone interviews and of earlier studies. The survey took place in springtime 2013 and totally 45 of the customers of Meraskog participated. The interview had elements of both qualitative and quantitative character.
As a whole, the customers of Meraskog expressed that they have been largely satisfied with Meraskog and their performance. The most common reasons for choosing Meraskog as a partner was the proximity to the company, relationships to an employee and good agreements.
Properties who was considered to be important in a forestry advisor was knowledge, honesty and pedagogy. What emerged as important in a forestry company were a good price, knowlegde and treatment.

Main title:Vad efterfrågar en skogsägare hos en förvaltare och förmedlare?
Subtitle:en kundundersökning av Meraskogs kunder
Authors:Waern, Sara and Wikberg, Mattias
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:37
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogsägare, skoglig samarbetspartner, intervju, kundundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3167
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3167
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Apr 2014 10:56
Metadata Last Modified:02 Apr 2014 10:56

Repository Staff Only: item control page