Home About Browse Search
Svenska


Söderlund, Stina , 2013. Hur påverkar olika ståndortsfaktorer överlevnaden hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo? . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
632kB

Abstract

De tropiska regnskogarna är några av de mest komplexa och artrikaste ekosystemen i Världen. Stora delar av de naturliga Dipterocarpa regnskogarna har under de senaste decennierna försvunnit helt p.g.a. ändrad markanvändning (oftast jordbruk), eller degraderats till sekundära regnskogar p.g.a. torka, bränder och selektiva avverkningar. Det finns därför behov av rehabilitering för att få tillbaka artrikedomen i skogarna.
Syftet med det här kandidatarbetet är att titta på hur överlevnaden hos plantor i ett rehabiliteringsprojekt i en sekundär regnskog påverkas av olika ståndortsfaktorer. Min hypotes var att överlevnaden hos plantorna skulle påverkas beroende på var man planterade plantorna och att överlevnaden skulle vara beroende av vegetationstäthet, ljustillgång och topografi. Jag använde mig av material från ett artdemonstrationsprojekt i INIKEAs rehabiliteringsprojektområde i Sabah, Borneo, som samlats in under maj-juni 2012. Det bestod av 34 arter som slumpmässigt planterats ut i 34 linjer med 20 planteringspunkter i varje linje. Materialet delades in i olika grupper: Total, Shorea, Parashorea, Light hardwood och Medium och Heavy hardwood. Materialet analyserades i MINITAB 16 Statistical Software och Microsoft Excel. Jag begränsade arbetet genom att titta på en ståndortsfaktor åt gången mot överlevanden.
Resultatet av min studie visade att ståndortsfaktorerna placering, lutning, vegetationstyp, krontäckningsgrad och mark signifikant påverkade överlevnaden hos trädplantor i demoprojektet. Sannolikheten för överlevnad var låg i de mest lutande partierna, övre sluttningar, ungskogar och vattenleder vilket indikerar att topografin och ljustillgången har påverkan på överlevnaden. Sannolikheten för överlevnad var hög där omgivande vegetation var tät, vilket indikerar på att vegetationstätheten påverkar överlevnaden.

,

The tropical rainforests are among the most complex and diverse ecosystems in the world. Large parts of the natural Dipterocarp rainforests have in recent decades disappeared due to land use change, or been degraded to secondary rainforests due to droughts, fires and selective logging. Therefore there is a need of rehabilitation to bring back the diversity of the forests.
The aim of this bachelor thesis is to look at how the survival of seedlings in a rehabilitation project in a secondary rainforest is affected by some different site factors. My hypothesis was that the survival of the plants would be affected depending on where you planted the seedlings and that survival would be dependent on vegetation density, light availability and topography. I used material from a species demonstration project in the INIKEA rehabilitation project area in Sabah, Borneo, collected during May-June 2012. It consisted of 34 species that was randomly planted in 34 lines with 20 planting spots in each line. The material was divided into different groups: General, Shorea, Parashorea, Light hardwood and Medium- and Heavy hardwood. The material was analyzed in MINITAB 16 Statistical Software and Microsoft Excel. I limited the work by analyzing one site factor at a time against the survivor. The results of my study showed that the site factors Location, Slope, Canopy cover, Intensity and Soil significantly affected the survival of tree seedlings in the demonstration project. The probability of survival was low in sloping sections, upper edges, juvenile forests and waterways, which indicates that the topography and light availability have an impact on survival. The probability of survival was high when the surrounding vegetation was dense, indicating that vegetation density affects survival.

Main title:Hur påverkar olika ståndortsfaktorer överlevnaden hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo?
Authors:Söderlund, Stina
Supervisor:Ilstedt , Ulrik and Gustafsson, Malin
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:36
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:sekundär regnskog, Dipterocarper, skogsrehabilitering, överlevnad, ståndortsfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3164
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3164
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Apr 2014 13:34
Metadata Last Modified:01 Apr 2014 13:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics