Home About Browse Search
Svenska


Pålsson , Henrik and Jacobsson, Johannes , 2013. Skogsbränsleuttag i gallringsröjning : hur påverkar det tillväxten? . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Man vill idag öka tillförseln av förnybar energi både i Sverige och i resten av världen. Det finns en möjlighet att i våra svenska skogar hoppa över röjningen för att sedan göra det vi kallar för en gallringsröjning i denna uppsats. Tanken att man skördar biomassa från bestånden. Det finns dock frågor som behöver besvaras innan man kan rekommendera att hoppa över röjningen för att ägna sig åt röjningsgallring istället. Vårt mål med arbetet var att
koncentrera oss på frågeställningen om huruvida ett uttag av helträd sänker tillväxten jämfört med en röjning där träden lämnas kvar. Vi har som material, data från ett randomiserat blockförsök på fyra olika lokaler med totalt 15 block och två behandlingar inom varje block.
Försöket är startat från 1983-1985 (beroende på lokal) och det har gjorts uppmätningar av tillväxten vid tre tillfällen (1990-1991, 1996, 2002-2004). Den uppmätta tillväxten har vi använt oss av för att komma fram till ett resultat. Vårt material rör tall (Pinus sylvestris L) och
därmed även resultatet. Vårt resultat säger att det finns en signifikant skillnad i tillväxt vid det första revisionstillfället, men vid de senare två går det inte att signifikant visa på något samband mellan behandlingen och tillväxten. Vi anser att vårt material inte är tillräckligt stort för att visa på huruvida det finns något samband mellan tillväxten och behandlingen. Vidare studier måste genomföras innan man kan rekommendera gallringsröjning i konventionellt skogsbruk.

,

Today we want to increase the supply of renewable energy, both in Sweden and in the rest of the world. There is a possibility to skip the clearing in the Swedish forests and then do what we call a thinningclearing in this paper. The idea is to harvest biomass from the stocks.
However, there are questions that need to be answered before we can recommend skipping the clearance to engage in thinningclearing instead. Our goal with this study was to focus on the issue of whether a whole tree harvest decreases growth compared to a clearing where the trees
are left. As material we have data from a randomized block design in four different locations with total 15 blocks and two treatments within each block. The experiment is started from 1983-1985 (depending on locale) and there have been measurements of growth three times (1990-1991, 1996, 2002-2004). We used he measured growth to get a result. Our material relating to Scotch pine (Pinus sylvestris L) and so does the result. Our result says that there is a significant difference in growth at the first time of the revision, but in the latter two we cannot significantly show any relationship between treatment and growth. We believe that our material is not large enough to show whether there is any correlation between growth and
treatment. Further studies must be carried out before we can recommend thinningclearing in conventional forestry.

Main title:Skogsbränsleuttag i gallringsröjning
Subtitle:hur påverkar det tillväxten?
Authors:Pålsson , Henrik and Jacobsson, Johannes
Supervisor:Egnell, Gustaf
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:34
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:biomassa, senarelagd röjning, täta ungskogar, helträdsuttag, Pinus sylvestris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3162
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3162
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Apr 2014 12:54
Metadata Last Modified:01 Apr 2014 12:54

Repository Staff Only: item control page