Home About Browse Search
Svenska


Ottosson, Fideli and Tjernlund, Jenny , 2013. Metylkvicksilver i utlopp från våtmarker : säsongsvariationer och dess orsaker . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
996kB

Abstract

Antropogen utsläpp av metylkvicksilver har i flera århundranden skett till atmosfären och vattensystem. I Sverige har ansträngningar för att minska kvicksilverutsläpp pågått sedan 1970-talet, men problem med kvicksilverförgiftad fisk kvarstår. Problemen med kvicksilver uppstår när grundformen syntetiseras till en organiskform, metylkvicksilver. Metylkvicksilver kan ta sig över cellmembran och stanna kvar i biologiskvävnad där den påverkar enzymatiska funktioner negativt. Studier för att utreda var omvandlingen till metylkvicksilver sker har identifierat våtmarker som källor. Tjerngren I. har samlat in data från åtta olika våtmarkstyper i hela Sverige och kom fram till att sju av de åtta våtmarkerna hade en nettoproduktion av metylkvicksilver. I samband med Tjerngrens våtmarksstudie samlades data från våtmarkernas utlopp in vid olika tidpunkter på året. Syftet med föreliggande studie är att utreda säsongsvariationerna för metylkvicksilver och andra vattenkemiska variabler i utloppsvattnet, samt undersöka om mätningar i våtmarkers utlopp säger något om metyleringsprocessen som sker i omgivande våtmark. Metylkvicksilverhalten i våtmarkernas utlopp var signifikant korrelerad till halterna i markens porvatten. Årscykeln för metylkvicksilverhalt och årscykeln för lufttemperatur följde varandra mycket nära under året, förutom under vintern. Det fanns ingen uppenbar tidsfördröjning mellan de två kurvorna. Halterna av metylkvicksilver och löst organiskt material (DOC) var starkt korrelerade och haltkurvorna följdes åt tämligen väl under perioden vår till höst. Sulfathaltens utveckling under vår och sommar var negativt korrelerad med metylkvicksilverhalten, sulfatet minskade när metylkvicksilvret ökade. Sammantaget tyder utvärderingen av vattenanalyserna på att processer som sker i våtmarken syns i dess utlopp.

,

The problem of mercury occurs when the basic form is synthesized into an organic form, methylmercury. Methylmercury can cross the cell membrane where it affects the enzymatic functions negatively. Studies to investigate the conversion to methylmercury have identified wetlands as sources. Tjerngren. I collected data from eight different wetland types in Sweden and found that seven out of eight wetlands had a net production of methylmercury. In connection with Tjerngrens wetland study, data were collected from wetland outlets at different times of the year. The aim of the present study is to investigate the seasonality of methylmercury and other water chemistry variables in the wetland outlets and examine whether measurements of wetland outlet say something about the methylation reaction that is going on in the surrounding wetlands. Methylmercury concentrations in wetland outlets were significantly correlated with concentrations in soil pore water. Annual cycle for methylmercury concentrations and annual cycle of air temperature followed each other very closely during the year, except during the winter. There was no apparent time delay between the two curves. Concentrations of methylmercury and dissolved organic matter (DOC) were highly correlated and concentration curves followed each other fairly well during the period from spring to autumn. The development of the sulfate concentrations in spring and summer were negatively correlated with methylmercury, sulfate levels decreased when methylmercury levels increased. Overall, the evaluation of the water analyzes tells us that processes occurring in the wetland is visible in the outlet.

Main title:Metylkvicksilver i utlopp från våtmarker
Subtitle:säsongsvariationer och dess orsaker
Authors:Ottosson, Fideli and Tjernlund, Jenny
Supervisor:Magnusson , Tord and Skyllberg, Ulf
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:32
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:kvicksilver, temperatur, organsikt material, sulfat, vattenföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3160
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3160
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Apr 2014 10:34
Metadata Last Modified:01 Apr 2014 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics