Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Louise and Sandahl, Axel, 2013. Vildsvin (Sus scrofa L.) i Sverige : geografisk spridning och tillväxt . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
580kB

Abstract

En ökande vildsvinspopulation (Sus scrofa L.) i Sverige har medfört problem för samhället i form av skador på jordbruksmark och ökat antal trafikolyckor. På grund av vildsvinets ekologi och beteende är det svårinventerat. Indirekta metoder används därför ofta för att uppskatta populationen. Syftet med denna studie var att testa hypoteserna att det finns ett samband mellan avskjutning och trafikolyckor med vildsvin och att en ökad population inte behöver innebära ökad avskjutning. Två delsyften var även att undersöka vildsvinets utbredning i Sverige och om dess populationstillväxt (r) varierar mellan länen. För beräkningarna användes programmen Microsoft Excel och JMP och för att redovisa resultatet grafiskt producerades kartor i ArcMap. Resultatet av analysen uppvisade ett statistiskt signifikant samband mellan avskjutning och viltolyckor i 12 av14 län. Utbredningskartor åskådliggjorde att det år 2010 fanns vildsvin i hela Götaland och Svealand med undantag för Värmlands län. Den årliga tillväxthastigheten i avskjutning varierade mellan 0,17 – 0,65 för länen. Det visade sambandet påvisar att både avskjutnings- och viltolycksstatistik lämpar sig till populationsuppskattning inom det observerade intervallet 0 – 13 skjutna vildsvin per 1000 ha. Att vildsvinets utbredning begränsas norrut tros bero på ett hårdare klimat och variation i tillväxten har antagligen sin förklaring i skillnader i landskap, klimat och konkurrens om resurser.

,

A growing wild boar (Sus scrofa L.) population in Sweden has caused problems for society in form of damage to agricultural land and more traffic accidents. Because of the wild boars ecology and behavior it is a difficult species to inventory. Indirect methods are therefore often used to estimate the population. The aim of this study was to test the hypothesis that there is a relationship between harvested wild boar and traffic accidents and that an increased population does not always mean an increased harvest. Other goals were to investigate wild boar distribution in Sweden and if the population growth (r) varied between the counties. For the calculations, Microsoft Excel and JMP were used and to present the results graphically maps were produced in ArcMap. The result of the analysis showed a statistically significant relationship between harvested wild boar and road accidents in 12 of 14 counties. Distribution maps illustrated that in the year 2010, there were wild boar throughout Götaland and Svealand except for Värmland county. The annual rate of increase in harvested wild boar varied between 0,17 – 0,65 for the counties. The shown relationship indicates that both hunting bags and traffic accidents are suitable for population estimation within the observed interval 0 – 13 harvested wild boars per 1000 ha. The wild boars limited spread in the north is believed to be due to a harsher climate and the variation in growth is probably explained by differences in landscape, climate and competition for resources.

Main title:Vildsvin (Sus scrofa L.) i Sverige
Subtitle:geografisk spridning och tillväxt
Authors:Magnusson, Louise and Sandahl, Axel
Supervisor:Ball, John P.
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:31
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:avskjutning, viltolyckor, populationsuppskattning, tillväxthastighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3159
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3159
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Apr 2014 10:20
Metadata Last Modified:01 Apr 2014 10:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics