Home About Browse Search
Svenska


Hårdemark, Vanja, 2014. Enkätundersökning bland svenska veterinärer angående behandling av klinisk mastit hos mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En webbaserad enkät kring behandling av klinisk mastit hos mjölkkor skickades till 741 svenska veterinärer som enligt Jordbruksverket rapporterat att man under 2012 behandlat fall av mastit. Studien gjordes med syftet att ta reda på hur klinisk mastit behandlas i Sverige 2013. Antalet svarande som inkluderades i studien var 267. Det innebar en svarsfrekvens på 36 %. Enkäten bestod delvis av allmänna frågor kring behandling samt tre fallfrågor. Fall A var av karaktären måttlig exacerbativ klinisk mastit, fall B var en akut höggradig klinisk mastit och fall C en akut måttlig klinisk mastit.
Vid antibiotikabehandling av klinisk mastit var enbart allmänbehandling det vanligaste administrationssättet. För allmänbehandling angav veterinärerna oftast penicillin som antibiotikasubstans. Andelen veterinärer som angav att man skulle inleda allmänbehandling med antibiotika direkt vid besöket var 27 %, 71 % och 46 % i fall A, B respektive C. Andelen som angav att man satte in kombinerad allmän- och lokal antibiotikabehandling direkt vid besöket var 9 %, 16 % och 19 % i fall A, B respektive C. Endast ett fåtal veterinärer angav att man skulle behandla enbart med lokalbehandling i fallen. Andelen som angav att man skulle avvakta den bakteriologiska odlingen innan beslut om antibiotikabehandling var 56 %, 10 % och 34 % i fall A, B respektive C. Endast i fall A och B angav veterinärer (7 % respektive 2 %) att man bedömde att fallet inte krävde behandling med antibiotika. Vid konstaterad växt av E. coli valde merparten att inte behandla med antibiotika i samtliga tre fall (>90 %). Vid växt av S. aureus var andelen veterinärer som angav att man hade behandlat med antibiotika 48 %, 96 % och 83 % i fall A, B respektive C. I fall A (exacerbativ mastit) valde alltså 52 % att inte inleda behandling med antibiotika. Av de veterinärer som angav att de inledde någon form av antibiotikabehandling uppgav 48 %, 44 och 51 % allmänbehandling i fall A, B respektive C. Andelen som uppgav allmän- samt lokalbehandling var 50 %, 56 % och 47 % i fall A, B respektive C. Vid växt av streptokocker var andelen veterinärer som angav att man hade behandlat med antibiotika 78 %, 100 % och 91 % i fall A, B respektive C. Av dessa uppgav 62 %, 65 % och 67 % allmänbehandling i fall A, B respektive C. Allmän- samt lokalbehandling angavs av 52 %, 31 %, och 27 % i fall A, B respektive C. Det var 8 %, 4 % och 6 % i fall A, B respektive C som uppgav enbart lokalbehandling med antibiotika. Andelen veterinärer som angav att man inte hade behandlat med antibiotika var 22 % och 9 % i fall A respektive C medan ingen veterinär valde detta alternativ i fall B. Behandling med antibiotika kombineras till stor del med antiinflammatorisk behandling med NSAID även om det förekom signifikanta skillnader i hur ofta olika kategorier av veterinärer gjorde detta. Behandlingen kompletteras ofta med rekommendation till djurägaren om behandling med täta urmjölkningar. Veterinärerna i enkäten angav nästan uteslutande att man hade använt sig av bakteriologisk diagnostik vid de tre fallen. Veterinärerna i studien föreföll till stor del behandla klinisk mastit i enlighet med de rekommendationer som finns tillgängliga. Nästan 80 procent av veterinärerna angav gällande ”Riktlinjer för användning av antibiotika till produktionsdjur” från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap som en viktig kunskapskanal.

,

A web-based questionnaire on the treatment of clinical mastitis in dairy cows was sent to 741 Swedish veterinarians who, according to the Swedish Department of Agriculture, had reported that they treated cases of mastitis in 2012. The aim of the study was to examine how veterinarians in Sweden treat clinical mastitis in dairy cows. The number of respondents who were enrolled in the study was 267, which represents a response rate of 36%. The questionnaire consisted of general questions about treatment of clinical mastitis in dairy cows and three specified cases where case A was a moderate, exacerbative clinical mastitis, case B was a severe, acute clinical mastitis and case C a moderate, acute clinical mastitis.
Systemic treatment with antibiotics was the most common route of administration and penicillins were the most common substances to treat with. The proportions of veterinarians who stated that they would initiate systemic antibiotic treatment at the visit on the farm were 27%, 71% and 46% in case A, B and C, respectively. The proportion that said that they would start treatment with antibiotics directly on the first visit and would combine systemic and local treatment was 9%, 16% and 19% in case A, B and C respectively. Only a few veterinarians stated that they would treat only with local therapy. The proportions who stated that they would await the bacteriological culture were 56%, 10% and 34% in case A, B and C respectively. It was only in cases A and B that veterinarians indicated that they considered that the case did not require treatment with antibiotics, the proportion was 7% and 2% in cases A and B. Fifty six percent, 10% and 34% in case A, B and C, respectively, stated that they would await the results from the bacteriological culture before considering any antibiotic treatment. If growth of E. coli, the majority (>90%) in all three cases chose not to treat with antibiotics. If growth of S. aureus, 48 %, 96% and 83% in case A, B and C, respectively, stated that they would treat with some sort of antibiotics. This means that in case A (exacerbative mastitis) 52% did not initiate treatment with antibiotics. Of the veterinarians who indicated that they would treat with antibiotics 48% , 44% and 51% stated in case A, B and C, respectively, that they would treat with systemic antibiotics. Fifty percent, 56% and 47% in case A, B and C, respectively, stated that they would treat with a combination of systemic and local antibiotics. If growth of streptococci 78%, 100% and 91% in case A, B and C, respectively, stated that they would treat the case with some sort of antibiotics. Of these veterinarians 62%, 65% and 67% in case A, B and C, respectively, stated that they would treat with systemic antibiotics. Fifty two percent, 31%, and 27% in case A, B and C, respectively, stated that they would treat with a combination of systemic and local antibiotics. There was 8%, 4% and 6% in cases A, B and C respectively who stated that they only would administer local treatment with antibiotics if the bacterial culture showed growth of streptococci. The proportion of veterinarians who indicated that they would not treat with antibiotics was 22% and 9% in cases A and C, while no veterinary chose this option in case B. Antibiotic treatment was in most cases combined with anti-inflammatory treatment with NSAIDs although there were significant differences between different categories of veterinarians in how often they were used. It was also commonly stated among the veterinarians that they usually recommended the animal owner to use frequent milk-outs. The treatment of clinical mastitis in Sweden appears, in general, to follow the current recommendations and policy documents that are available although some exceptions were found that may need to be addressed. Nearly 80% of the veterinarians indicated the current policy regarding antibiotic treatment of cattle from the Swedish Veterinary Society as an important source of knowledge of antibiotic treatment of mastitis.

Main title:Enkätundersökning bland svenska veterinärer angående behandling av klinisk mastit hos mjölkkor
Authors:Hårdemark, Vanja
Supervisor:Persson Waller, Karin
Examiner:Fall, Nils
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:35
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Klinisk mastit, mjölkkor, behandling, enkätundersökning, antibiotikabehandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3136
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3136
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2014 15:11
Metadata Last Modified:21 Mar 2014 15:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics