Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Lisa, 2014. Hög förekomst av antibiotikaresistens hos Escherichia coli i tarmflora hos unga kalvar : en följd av ökad urskiljning av resistenta E. coli från kon vid tiden för kalvning?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
454kB

Abstract

Utveckling av antibiotikaresistens är ett problem som innebär ett stort hot mot folk- och djurhälsa. Resistensläget i Sverige övervakas kontinuerligt genom ett samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, SMI och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. I Sverige har vi idag ett gott läge när det gäller resistens, men en oroande ökning av vissa fruktade multiresistenta bakterier ses även här. I flera studier, från olika länder, har man sett att förekomsten av antibiotikaresistens är högre hos unga individer för att sedan minska med åldern. När det gäller nötkreatur ser man en hög resistensförekomst i tarmfloran hos kalvar framför allt under perioden då de utfodras med mjölk.
Syftet med denna studie var att ytterligare öka förståelsen om hur den unga kalven träffar på, och koloniseras av, de resistenta bakterierna. För att testa hypotesen att kon urskiljer en högre andel resistenta bakterier vid tiden för kalvning provtogs kor och deras kalvar under flera tillfällen vid tiden för kalvning. Det totala materialet i studien utgörs av 22 kor, deras kalvar samt 22 kor i mittlaktation (kontrollgrupp) från sex KRAV-anslutna besättningar i Uppland. Avföringsprover togs 1-16 dagar innan kalvning från ko, 1 dag efter kalvning från ko och kalv samt 7-10 dagar efter kalvning från ko och kalv. Proverna undersöktes för andel tetracyklinresistenta E. coli (tet-R E. coli).
Inga kor i kontrollgruppen hade växt av tet-R E. coli. Totalt sju av korna som provtogs före och efter kalvning var positiva för tet-R E. coli vid något tillfälle. Högst antal positiva kor sågs vid provtagning 7-10 dagar efter kalvning då fyra av korna urskiljde tet-R E. coli. Totalt 21 av 22 kalvar var positiva för tet-R E. coli vid något provtillfälle. Hälften av kalvarna (11/22) var positiva för tet-R E. coli vid båda provtagningstillfällena. Med några undantag var andelen tet-R E. coli låg hos både kor och kalvar. Det fanns en tendens till att kor runt kalvning urskiljer mer resistenta bakterier än kor mitt i laktationen, men en eventuell skillnad kunde inte statistiskt säkerhetsställas utifrån materialet i denna studie. Det var inte några skillnader mellan kalvar vars mödrar var negativa för tet-R E. coli jämfört med de vars mödrar var positiva. Förekomsten av tet-R E. coli hos kalvar i denna studie kan inte förklaras med en hög urskiljning av resistenta bakterier från kon vid tiden för kalvning, även om det finns vissa indikationer på att en ökad urskiljning faktiskt sker.

,

Antibiotic resistance is an increasing problem which may result in untreatable infections, increased mortality and high costs for the society. Antibiotic resistance in Sweden is monitored by the Swedish Institute for Communicable Disease Control and the National Veterinary Institute. Today we have a low prevalence of antibiotic resistance in Sweden, but during the last decade an increase in some dreaded groups of resistant bacteria have occured. Several studies from different countries show that the prevalence of resistant bacteria is higher in young individuals and then declines with age. Among cattle, the prevalence of antibiotic resistance in calves seems to peak during the milk feeding period.
The aim of this study was to increase the understanding of how the gut flora of the young calf is colonized by resistant bacteria and to test the hypothesis that cows shed more resistant bacteria around parturition. The six participating farms were located in Uppland and had organic (KRAV) production. Faecal samples were obtained from 22 dairy cows and their offspring at the time around calving. Faecal samples were obtained from cows 1-16 days before, from cows and calves one day after, and 7-10 days after calving. Samples from 22 cows in midlactation (control group) were also obtained. In each sample, the proportion of tetracycline resistant Escherichia coli (tet-R E. coli) and the total number of E. coli was determined.
None of the samples from the control group contained tet-R E. coli. Seven of the cows carried tet-R E. coli at least in one sampling around calving. Highest proportion of tet-R E. coli-positive cows was seen 7-10 days post-partum, when four of the cows shed tet-R E. coli. Twenty-one out of 22 calves carried tet-R E. coli at least at one sampling. Fifty percent of calves (11/22) carried tet-R E. coli at both samplings. In most cases the proportion of tet-R E. coli was low in both cows and calves. There was a tendency towards increased shedding for cows around parturition compared to cows in midlactation, but the difference was not statistically significant in this study. There was no difference in shedding of resistant bacteria from calves with tet-R E. coli-positive mothers compared to calves with tet-R E. coli-negative mothers. The occurrence of resistant bacteria in the calves in this study can not be explained by increased shedding of resistant bacteria from the cow around calving. However, the results indicate that the cow actually does shed more resistant bacteria at the time for calving.

Main title:Hög förekomst av antibiotikaresistens hos Escherichia coli i tarmflora hos unga kalvar
Subtitle:en följd av ökad urskiljning av resistenta E. coli från kon vid tiden för kalvning?
Authors:Gustafsson, Lisa
Supervisor:Emanuelsson, Ulf
Examiner:Fall, Nils
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:57
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Antibiotikaresistens, Escherichia coli, Mjölkkor, Tetracyklin, Kalvar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3124
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 Mar 2014 13:51
Metadata Last Modified:20 Mar 2014 13:51

Repository Staff Only: item control page